Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/8962 E. , 2016/13116 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/8962 E. , 2016/13116 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529875
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2014/8962 E. , 2016/13116 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret
HÜKÜMLER : Beraat

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Şikayet dilekçesinde isimleri geçen ... ve .....'ın tanık sıfatıyla usulünce duruşmaya çağrılarak dinlenmeden, hukuki dayanağı gösterilip dinlenmelerinden vazgeçilmesi konusunda bir karar da verilmeden eksik incelemeyle beraat karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve o yer Cumhuriyet savcısı ve katılan ... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 05/10/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları