Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/5520 E. , 2016/13092 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/5520 E. , 2016/13092 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2014/5520 E. , 2016/13092 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
1-Hakaret suçuna ilişkin kararda öngörülen cezanın nitelik ve niceliğine göre, verildiği tarih itibariyle hükmün temyiz edilemez olduğu anlaşıldığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddeleri uyarınca sanık ...'nun tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Daha önce herhangi bir suçtan mahkumiyeti bulunmayan sanığa yükletilen tehdit suçundan dolayı maddi bir zararın oluşmaması ve sanığın savunmasının talimatla alınıp duruşma tutanağına yansıyan olumsuz bir tutumunun bulunmaması karşısında, sanığın CMK'nın 231/6-b maddesine göre, "kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda kanaate varılmaması ve zararın giderilmemesi" şeklindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve sanık ...'nun temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 05.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları