Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/17833 E. , 2016/13019 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/17833 E. , 2016/13019 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2014/17833 E. , 2016/13019 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Şantaj
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Sanıkların aşamalarda atılı suçlamaları kabul etmemeleri, sanık ...’ın katılanın işyerinde sigortasız çalıştırıldığını ve bu durumu hastaneye gittiğinde öğrendiğini, bu konu ile ilgili olarak bir kısım tanıklarla görüşme yaptığını ve haklarını istediğini savunması, dinlenen bir kısım tanıkların katılanın akrabası ve çalışanı olması karşısında, Anayasanın 141, CMK’nın 34 ve 230. maddeleri uyarınca mahkeme kararlarının sanıkları, mağdurları, Cumhuriyet Savcısını ve herkesi inandıracak ve Yargıtay denetimine imkan verecek biçimde olması, Yargıtay’ın gerekçelerde tutarlılık denetimini yapabilmesi için; kararın dayandığı tüm verilerin, bu veriler konusunda mahkemenin ulaştığı sonuçların, iddia, savunma ile mağdur ve tanık anlatımlarına ilişkin değerlendirmelerin, hangi anlatımın ne gerekçeyle diğerine üstün tutulduğunun açık olarak hükmün gerekçesine yansıtılması gerektiği gözetilmeden, bu hususlara uyulmayarak yetersiz gerekçeyle hükümler kurulması,
2-Kabule göre de,
Sanık ...’ın sabıkasız olması, diğer sanık ...’ın ise 765 sayılı Yasanın 308/2-4 maddelerinden mahkumiyetine hükmolunması ve bu kararın 16.04.2004’de kesinleşmesi, şantaj suçu nedeniyle dosyaya yansıyan ve talep edilen somut (maddi) bir zararın bulunmaması, manevi zararın ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmasına engel oluşturmaması, duruşmadaki tutumları olumlu görülerek takdiri indirim uygulanması, yeniden suç işlemeyecekleri kanaatine varılarak hükmolunan hapis cezalarının ertelenmesi karşısında, sanık ...’in hükümlülüğü yönünden uyarlama yargılaması yapılıp yapılmadığı, suç olmaktan çıkıp çıkmadığı saptanarak sonucuna göre, CMK'nın 231/6. maddesi uyarınca, sanıkların kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak, yeniden suç işleyip işlemeyecekleri konusunda bir değerlendirme
yapıldıktan sonra, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla ilgili bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, bu hususun tartışmasız bırakılması,
Kanuna aykırı ve sanık, ... müdafii ve katılan ...'in temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 03/10/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları