Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/18953 E. , 2016/13021 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/18953 E. , 2016/13021 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2014/18953 E. , 2016/13021 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Şantaj, özel hayatın gözliliğini ihlal
HÜKÜMLER : Beraat, düşme

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Olayın tek tanığı konumunda olan ...’in öldüğünün anlaşılması karşısında, CMK’nın 211/1-a maddesi uyarınca tanığın önceki ifadesinin okunmasının gerektiği gözetilmeden, sanık ...’nın katılan hakkında şikayette bulunduğunu belirtmesi ve sanık ... müdafiinin de bu dosya numarasının 2011/1187 olduğunu belirtmesi karşısında, anılan dosya getirtilip incelenmeden ve tanık ...’in beyanlarına itibar edilmeme nedenleri de açıklanmadan, yetersiz gerekçe ve eksik inceleme sonucu hükümler kurulması,
2-1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58/1. maddesinde; “Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma, Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine, suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır.” Aynı Kanun’un 59. maddesinde ise; “ 58 inci maddeye göre yapılan soruşturmaya ait dosya Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne tevdi olunur. İnceleme sonunda kovuşturma yapılması gerekli görüldüğü takdirde dosya, suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesine en yakın bulunan ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. Cumhuriyet Savcısı beş gün içinde, iddianamesini düzenliyerek dosyayı son soruşturmanın açılmasına veya açılmasına yer olmadığına karar verilmek üzere ağır ceza mahkemesine verir … Haklarında son soruşturmanın açılmasına karar verilen avukatların duruşmaları, suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesinde yapılır.(Ek cümle: 02/05/2001 - 4667/38. md.) Durum avukatın kayıtlı olduğu baroya bildirilir” hükümleri yer almaktadır. Bu düzenlemeler karşısında, sanık ... hakkındaa bu işlemler gerçekleştirilmeden eksik inceleme sonucu yasal olmayan gerekçe ile hüküm kurulması,
3-Kabule göre de,
Sanık ...'in eyleminin avukatlık görevinden kaynaklandığının kabul edilmesi karşısında, sanık avukat hakkında soruşturma ve kovuşturma izni alınmamış olması nedeniyle, mahkemece CMK’nın 223/8. maddesi uyarınca durma kararı verilmesi gerekirken, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58 ve 59. maddelerine aykırı davranılması,
Kanuna aykırı, sanık ... müdafii ve katılan ... vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 03/10/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla