Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/7973 E. , 2016/12961 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/7973 E. , 2016/12961 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2014/7973 E. , 2016/12961 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
A- Hakaret suçundan verilen kararda öngörülen cezanın nitelik ve niceliğine göre, verildiği tarih itibariyle hükmün temyiz edilemez olduğu anlaşıldığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddeleri uyarınca sanık ...'in tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,
B- Tehdit suçundan verilen karara yönelik temyize gelince, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak;
1- Sanık hakkında aynı şikayetçi ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 24.05.2011 tarih 2010/86444 Soruşturma, 2011/28606 Esas sayılı iddianame ile 19.04.2009, 24.04.2009, 10.10.2010 ve 19.10.2010 suç tarihli kamu davasının açıldığının anlaşılması karşısında, anılan davalardaki hukuki kesintiyi oluşturan iddianamelerin, düzenleme tarihi itibariyle kapsadığı eylemler saptanarak teselsül hükümlerinin uygulanma olanağının tartışılması gerekeceğinden, olanaklı bulunduğu takdirde anılan dosyaların birleştirilmesi suretiyle yargılama yapılarak karar verilmesi, dava dosyaları sonuçlanmışsa ilgili belgeler bu dosya içine konularak delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik incelemeyle mahkumiyet kararı verilmesi,
2- Sanığın, olay tarihinde Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve "Atipik mizaç bozukluğu" tanısı konulduğunun anlaşılması karşısında, suç tarihi itibariyle TCK'nın 32. maddesi uyarınca “akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalmış ya da önemli derecede azalmış olup olmadığı” konusunda usulünce sağlık kurulu raporu alınarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
3- Sanığın, şikayetçiye 28.11.2010 ile 22.12.2010 tarihleri arasında göndermiş olduğu iki farklı mesajla tehdit etmesi karşısında TCK'nın 43. maddesinin uygulanmaması,
4- Anayasa Mahkemesi’nin hükümden sonra 24/11/2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile TCK’nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine yönelik olarak vermiş olduğu iptal kararlarının uygulanması zorunluluğu,
Kanuna aykırı ve sanık ...'in temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp, karşı temyiz olmadığından yeniden hüküm kurulurken CMUK'nın 326/son maddesi gözönüne alınarak sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 29/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla