Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/13795 E. , 2016/12939 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/13795 E. , 2016/12939 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2014/13795 E. , 2016/12939 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret
HÜKÜMLER : Beraat

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararların niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:
I.Sanık hakkında hakaret suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;
Eyleme ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,
II.Sanık hakkında tehdit suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;
Katılanın 23/02/2010 tarihli şikayet dilekçesinde tanık olarak dinletmek istediğini beyan ederek adresini bildirdiği Celal Dönmez'in 11/06/2010 tarihli kolluk ifadesinde, sanığın telefonda ölümle tehdit ettiğine şahit olduğunu beyan etmesine karşın, adı geçen tanığın kovuşturmaya çağrılmadan eksik araştırma ve dosya içeriğine uymayan yetersiz gerekçe ile beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve katılan ... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 29/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları