Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/24689 E. , 2016/12962 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/24689 E. , 2016/12962 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2014/24689 E. , 2016/12962 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Şantaj
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanık hakkında aynı müşteki ile ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının 04.12.2011 tarih 2011/4630 Soruşturma, 2011/2389 Esas sayılı iddianame ile 16.09.2011 ve 17.09.2011 suç tarihli kamu davasının açıldığının anlaşılması karşısında, anılan davalardaki hukuki kesintiyi oluşturan iddianamelerin, düzenleme tarihi itibariyle kapsadığı eylemler saptanarak teselsül hükümlerinin uygulanma olanağının tartışılması gerekeceğinden olanaklı bulunduğu takdirde anılan dosyaların birleştirilmesi suretiyle yargılama yapılarak karar verilmesi, dava dosyaları sonuçlanmışsa ilgili belgeler bu dosya içine konularak delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik incelemeyle mahkumiyet kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve sanık ...'in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 29/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları