Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/612 E. , 2016/12927 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/612 E. , 2016/12927 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2016/612 E. , 2016/12927 K.

"İçtihat Metni"
( K A N U N Y A R A R I N A B O Z M A İ S T E M İ )

Yaralama suçundan sanık ...'nun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/1,87/3 ,86/2 ve 62. maddeleri uyarınca 11 ay 20 gün hapis ve 3 ay 10 gün hapis cezaları ile cezalandırılmasına, cezasının aynı Kanun'un 51/1.maddesi uyarınca ertelenmesine; yaralama suçundan sanık ...'in, anılan Kanun'un 86/2 ve 62.maddeleri gereğince 3 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezasının aynı Kanun'un 51. maddesi gereğince ertelenmesine; yaralama ve silahla tehdit suçlarından sanık ...'nın anılan Kanun'un 86/2, 106/2-a, 62 ve 51/1. maddeleri uyarınca 3 ay 10 gün hapis ve 1 yıl 8 ay hapis cezaları ile cezalandırılmasına dair Sarıyer 3.Asliye Ceza Mahkemesinin 18.03. 2011 tarihli ve 2010/127 esas, 2011/192 sayılı kararının, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 09/07/2015 gün ve 2015/245822 sayılı istem yazısıyla Dairemize gönderilen dava dosyası incelendi.
1-Anılan Kanun'un 51. maddesinin 3. fıkrasında “Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz.” ve 51/8. fıkrasında ise “Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi hâlli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.” şeklinde düzenleme karşısında, somut olayda Sarıyer 3. Asliye Ceza Mahkemesince, sanıklar hakkındaki hapis cezalarının ertelenmesine ve sanık ...'nın tehdit suçu açısından 1 yıl 8 ay, diğer sanıkların 1 yıl denetim süresine tabi tutulmalarına rağmen, hükümde aynı zamanda üç yıl içinde yeniden suç işlenmesi halinde ertelenmiş olan cezaların infazına karar verileceğinin belirtildiği, bu nedenle hangi süreye itibar edilmesi halinde cezanın infaz edilmiş sayılacağı konusunda tereddüt oluşturulmasında,
2-Anılan Kanun'un 49/2. fıkrasında kısa süreli hapis cezasının “Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır.” şeklinde tanımlandığı, anılan Kanun’un 53. maddesinde ise kasten işlenen suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyet nedeniyle hükmedilecek hak yoksunluğunun tanımlandığı, aynı Kanun’un 53/4. Fıkrasında “Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.” şeklinde düzenleme ile hak yoksunluğuna hükmedilemeyecek hallerin belirlendiği, sanık ... hakkında tehdit suçu yönünden 1 yıl 8 ay erteli hapis cezasının kısa süreli olmadığı dikkate alınmaksızın, hükmedilen hapis cezasının kısa süreli olduğundan bahisle anılan Kanun'un 53. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesinde, isabet görülmemiştir.” denilmiştir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
I-Olay:
Tehdit ve yaralama suçlarından sanıklar ..., ... ve ... hakkında yapılan yargılama sonucunda, Sarıyer 3.Asliye Ceza Mahkemesinin 18.03. 2011 tarihli ve 2010/127 esas,2011/192 sayılı kararıyla, sanık ...'nun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/1,87/3 ,86/2 ve 62. maddeleri uyarınca 11 ay 20 gün hapis ve 3 ay
10 gün hapis cezaları ile cezalandırılmasına, cezasının aynı Kanun'un 51/1.maddesi uyarınca ertelenmesine; yaralama suçundan sanık ...'in, anılan Kanun'un 86/2 ve 62.maddeleri gereğince 3 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezasının aynı Kanun'un 51. maddesi gereğince ertelenmesine; yaralama ve silahla tehdit suçlarından sanık ...'nın,anılan Kanun'un 86/2,106/2-a,62 ve 51/1. maddeleri uyarınca 3 ay 10 gün ve 1 yıl 8 ay hapis cezaları ile cezalandırılmasına,cezasının ertelenmesine karar verildiği, sanıkların yüzüne karşı verilen kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiği ve infaz sırasında kanun yararına bozma talebinde bulunulduğu anlaşılmıştır.
II- Kanun Yararına Bozma İstemine İlişkin Uyuşmazlığın Kapsamı:
a- Sanık ... hakkında tehdit suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası ertelendiği halde TCK'nın 53/1. maddesindeki hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilmesi,
b- Sanıklar hakkında yaralama ve tehdit suçlarından verilen hapis cezaları TCK'nın 51.maddesi uyarınca ertelenip yaralama suçları yönünden 1 yıl ve sanık ...'nın tehdit suçu açısından 1 yıl 8 ay denetim süresi öngörülmesine karşın,”3 yıl içinde yeniden suç işlenmesi halinde ertelenmiş olan cezaların infazına karar verileceği “ ihtarına yer verilerek karışıklığa yol açılmasına dair hukuka aykırılıklara ilişkindir. III- Hukuksal Değerlendirme:
1- Hak yoksunluklarının değerlendirilmesi,
5237 sayılı TCK'nın 53/3. maddesinde "Mahkum olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz" ,
Aynı maddenin 4. fıkrasında ise “ kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra uygulanmaz” ,
Aynı Kanun'un 49/2. maddesinde”Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası,kısa süreli hapis cezasıdır “ hükümlerine yer verilmiştir.
İnceleme konusu somut olayda; mahkemece sanık ... hakkında tehdit suçundan verilen ve ertelenen 1 yıl 8 ay hapis cezasının uzun süreli olması nedeniyle 5237 sayılı TCY'nın 53. maddesinin 3. fıkrası hükmü gözetilerek, aynı Kanun maddesinin 1. fıkrasınındaki hak yoksunluklarına karar verilmemesinin hukuka aykırı olduğu anlaşılmaktadır.
2-Erteli cezalar nedeniyle belirlenen denetim süresiyle çelişki oluşturacak biçimde ihtarat yapılması konusunun değerlendirilmesi,
5237 sayılı TCK'nın 51.maddesinin 3.fıkrasında”Cezası ertelenen hükümlü hakkında,bir yıldan az,üç yıldan fazla olmamak üzere,bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı,mahkum olunan ceza süresinden az olamaz” ve aynı maddenin 8.fıkrasında “Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği taktirde,ceza infaz edilmiş sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.
İnceleme konusu somut olayda; mahkemece sanıklar hakkındaki hapis cezalarının ertelenmesine ve sanık ... 'nın tehdit suçu açısından 1 yıl 8 ay,diğer sanıkların 1 yıl denetim süresine tabi tutulmalarına rağmen,hükümde aynı zamanda üç yıl içinde yeniden suç işlenmesi halinde ertelenmiş olan cezaların infazına karar verileceği belirtilerek hangi süreye itibar edilmesi halinde cezanın infaz edilmiş sayılacağı konusunda tereddüt oluşturulmasının hukuka aykırı olduğu anlaşılmaktadır.
IV- Sonuç ve Karar:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden,
1- Tehdit ve yaralama suçlarından sanık ... ve yaralama suçlarından sanıklar ... ve ... hakkında, Sarıyer 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 18/03/2011 tarihli ve 2010/127 esas, 2011/192 sayılı kararının, CMK'nın 309. maddesi uyarınca, BOZULMASINA,
2- Karardaki hukuka aykırılıklar aynı Kanun maddesinin 4-d fıkrasına göre, hükmün Yargıtay tarafından düzeltilmesini gerektirmekle,
a-) (1 nolu) hukuka aykırılık bakımından; Anayasa Mahkemesi’nin hükümden sonra 24/11/2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı da gözetilerek, sanık ... hakkında tehdit suçundan verilen uzun süreli erteli hapis cezası nedeniyle, TCK’nın 53/1-c maddesinde yer alan hak yoksunluğunun kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden uygulanmamasına, diğer kişileri karşı belirtilen yetkiler yönünden ve 53/1-a,d bentlerindeki hak yoksunlukları bakımından mahkum olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar uygulanması ibaresinin eklenmesi,
b-) (2 nolu) hukuka aykırılık bakımından ise, “3 yıl “ ibaresinin karadan çıkarılarak yerine "sanık ...'nın tehdit suçu yönünden “ 1 yıl 8 ay”, sanıklar ..., ... ve ... 'nın yaralama suçları yönünden “1 yıl" olarak belirlenen denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemeleri halinde erteli cezaların kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir. Denetim süresini iyi halli olarak geçirildiği taktirde cezaları infaz edilmiş sayılır " ibaresinin eklenmesi, biçiminde DÜZELTİLMESİNE,
3- Kararın diğer yönlerinin olduğu gibi bırakılmasına, 29.09.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla