Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/7222 E. , 2016/12911 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/7222 E. , 2016/12911 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529875
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2014/7222 E. , 2016/12911 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret
HÜKÜMLER : Beraat, mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
1-Temyiz edilebilecekkoşulları yönünden yapılan incelemede;
a- O yer Cumhuriyet ve Üst Cumhuriyet savcılarının temyiz dilekçelerinin süresi içinde verilmediği,
b- Hakaret suçuna ilişkin kararda öngörülen cezanın nitelik ve niceliğine göre, verildiği tarih itibariyle hükmün temyiz edilemez olduğu anlaşıldığından,
5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddeleri uyarınca sanık ... müdafiinin, o yer Cumhuriyet ve üst Cumhuriyet savcısılarının tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEKLERİNİN REDDİNE,
2- Tehdit suçundan kurulan hükmün incelenmesine gelince;
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
a-Sanığın, küçük olan torunları dışarıdan eve gelirken köpeğin fazlaca havlaması nedeniyle köpeği kovalamak için dışarı çıktığını, mağdurları görünce arabalarını çekmeleri konusunda uyardığını, elinde sopa ile bir söz sarfetmediğini savunması karşısında, sopayı ne suretle katılanlara karşı silah olarak kullandığı, açıklanıp tartışılmadan yetersiz gerekçeyle TCK'nın 106/2a maddesinin uygulanması,
b- Anayasa Mahkemesi’nin hükümden sonra 24/11/2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile TCK’nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine yönelik olarak vermiş olduğu iptal kararlarının uygulanması zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş ve sanık ... müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 28/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları