Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/8885 E. , 2016/12812 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/8885 E. , 2016/12812 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529875
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2014/8885 E. , 2016/12812 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret
HÜKÜMLER : Beraat

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:
1- Sanığın tehdit eylemine ve yükletilen suça yönelik O Yer Cumhuriyet Başsavcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,
2-Hakaret eyleminden kurulan hükme yönelik temyize gelince,
Sanığın, mahkeme aşamasında doğruladığı kolluk ifadesinde katılana küfür ettiğini beyan etmesine rağmen, yargılama aşamasındaki ifadesinde hakaret etmediğini savunması karşısında, beyanlar arasındaki çelişki giderilmeden ve kolluk ifadesine itibar edilmeme nedenleri de gösterilmeden, yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması,
Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Başsavcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 26/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları