Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/12699 E. , 2016/12829 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/12699 E. , 2016/12829 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529875
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2016/12699 E. , 2016/12829 K.

"İçtihat Metni"


Tehdit suçundan sanık ...'nun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106/1, 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca 500,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 18/06/2015 tarihli ve 2014/902 esas, 2015/574 sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 26.04.2016 gün ve 94660652-105-16-1378-2016-Kyb sayılı yazılı istemleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 27/05/2016 günlü ve 2016/207631 sayılı tebliğnamesiyle bozma düşüncesiyle daireye gönderilmiş olduğu görülmekle, dosya incelendi.
Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede,
Dosya kapsamına göre, mahkemece sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-2. cümlesinde düzenlenen basit tehdit suçunu oluşturduğu kabulüne göre, müştekilerin 28/04/2015 tarihli oturumda şikâyetlerinden vazgeçmiş olması karşısında, sanık hakkında açılan davanın düşmesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeyerek yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesinde isabet görülmediğinden, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunduğu görülmekle,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Kanun yararına bozma talebine dayanan ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden; Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen 18.06.2015 gün ve 2014/902 esas, 2015/574 sayılı kararın BOZULMASINA, aynı Kanun’un 309. maddesinin 4. fıkrasının (d) bendinin verdiği yetkiye dayanılarak verilen CEZANIN KALDIRILMASINA, 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddeleri gereğince kamu davasının şikayet yokluğu nedeniyle DÜŞÜRÜLMESİNE, 23.09.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları