Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/11522 E. , 2016/12816 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535953
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/11522 E. , 2016/12816 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 12 May 2019 20:22

4. Ceza Dairesi 2016/11522 E. , 2016/12816 K.

"İçtihat Metni"


KARAR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 13.06.2016 tarih ve KD-2016/186723 sayılı yazısında; Ulubey Asliye Ceza Mahkemesinin 28/07/2011 tarih 2009/11 esas, 2011/60 sayılı kararı ile sanık ...' tehdit ve yaralama suçlarından cezalandırılmasına ilişkin hükmün temyiz incelemesi sonucunda verilen, Dairemizin 09.12.2015 tarih, 2015/31481 Esas –2015/39572 sayılı düzelterek onama ilamında sanık ... TCK'58 maddesinin uygulanmasına esas alınan Ulubey Asliye Ceza Mahkemesinin 27/09/2007 tarih 2007/29 esas, 2007/65 sayılı ilamının 1.000 TL doğrudan verilen adli para cezasına ilişkin olup kesin olarak verilmesi nedeniyle tekerrüre esas alınamayacağının ve bu nedenle seçimlik cezalardan hapis cezası uygulanması nedeniyle 5320 sayılı Kanunun 8/1 maddesinin son cümlesi uyarınca Dairemizin sözü edilen ilamındaki hatanın düzeltilmesi talep edilmiştir.
Dosya incelendi:
Dairemizin 09.12.2015 tarih, 2013/31481 Esas –2015/39572 sayılı kararında, koşulları bulunmadığı halde sanık ... hakkında TCK'nın 58. maddesi uygulanarak seçimlik cezalardan hapis cezasının tercih edildiğinin anlaşılmasına göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesinin son cümlesi uyarınca düzeltilmesine dair talebinin kabulüne, Dairemizin kararının,sanık ... yönünden KALDIRILMASINA, karar verildi, gereği düşünüldü:
Diğer temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddine,
Ancak,
1-) Anayasa Mahkemesi’nin hükümden sonra 24/11/2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile TCK’nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “ve diğer siyasi hakları kullanmaktan” ibaresinin iptaline karar verilmiş, ayrıca aynı bentte yer alan “seçme ve seçilme” ehliyetleri ile ilgili olarak da, hükümlünün, hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak bu hak ve ehliyetlerden yoksun bırakılması uygulamasını engelleyici nitelikte iptal kararları verilmiş olması ve doğan boşluk nedeniyle bu hususta yeni bir yasal düzenleme yapılması ihtiyacının ortaya çıkması karşısında, yerel mahkeme hükmünde bu hak ve ehliyetlerden yoksun bırakmaya ilişkin uygulamanın dayanaksız kalması,
2- Sanığa ait sabıka kaydında yer alan Ulubey Asliye Ceza Mahkemesinin 27/09/2007 tarih ve 2007/29 esas, 2009/65 sayılı kararıyla doğrudan ve kesin olarak verilen 1.000 TL adli para cezasından ibaret mahkumiyetinin TCK'nın 58 maddesine göre koşulları bulunmadığı halde tekerrüre esas alınması,
3- TCK'nın 58. maddesi gereğince tekerrür koşulları bulunmadığı halde, seçimlik cezalardan hapis cezasının uygulanması suretiyle karar verilerek usul ve kanuna aykırı hareket edilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olup, hükmün sanık ... yönünden BOZULMASINA, diğer sanık İsmail Balkış yönünden dairemizin 28/07/2011 tarihli düzelterek onama ilamının aynen korunmasına, sanık ...'la ilgili yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas hüküm mahkemesine gönderilmesine, 23/09/2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.Cevapla