Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/15929 E. , 2016/12734 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/15929 E. , 2016/12734 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529875
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2014/15929 E. , 2016/12734 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Sanığın, müştekiye gönderdiği hakaret içerikli mesajların arasındaki zaman aralığının kısa olması karşısında, TCK'nın 43. maddesinin uygulanma gerekçesi yöntemince tartışılıp açıklanmadan yetersiz gerekçeyle uygulama yapılması,
2-Sanık ile şikayetçinin karşılıklı hakaret ettiklerinden bahisle sanık hakkında bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi karşısında, sanığın tehdit eylemi nedeniyle değerlendirme yapılırken, olayın çıkış nedeni, gelişmesi ve suçlara ilişkin eylemlerin gerçekleşme sırası yerel mahkemece tartışılıp, sanık hakkında haksız tahrik hükmününün uygulanıp uygulanmayacağı da ayrıca değerlendirilmeden yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması,
3- Anayasa Mahkemesi'nin hükümden sonra 24/11/2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile TCK'nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine yönelik olarak vermiş olduğu iptal kararlarının gözetilmesi zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş ve sanık ...'in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 23/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları