Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/15753 E. , 2016/12766 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/15753 E. , 2016/12766 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529875
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2014/15753 E. , 2016/12766 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü,
A- Hakaret suçuna ilişkin, kararda öngörülen cezanın nitelik ve niceliğine göre verildiği tarih itibarıiyle hükmün temyiz edilemez olduğu,
Anlaşıldığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK' nın 317. maddesi uyarınca sanık ...'ın (Akdeniz) tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,
B- Tehdit suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince,
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre, yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir
Ancak;
1- Sanığın aşamalarda, üvey oğlu olan katılanın da, kendisine hakaret ve tehdit içeren mesajlar gönderdiğini ileri sürmesi ve sanığın gönderdiği mesaj içerikleri ile tanık Şeyma Akdeniz'in anlatımlarının bu hususa güçlendirmesi karşısında, olayın çıkış sebebi üzerinde durularak, haksız tahrik hükmünü uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmemesi,
2- Sanığın, bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda mağdura mesaj göndererek tehdit etmesi karşısında, TCK’nın 43/1. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
Kanuna aykırı ve sanık ... (Akdeniz)'in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 22.09.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları