Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/11392 E. , 2016/12622 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535953
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/11392 E. , 2016/12622 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 12 May 2019 20:53

4. Ceza Dairesi 2014/11392 E. , 2016/12622 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-5271 sayılı CMK'nın 225/1. maddesi gereğince hükmün konusu, iddianamede gösterilen eylem olduğundan iddianamede açıklanan ve suç oluşturduğu ileri sürülen fiilin dışına çıkılması, dolayısıyla davaya konu edilmeyen bir eylemden dolayı yargılama yapılması ve açılmayan davadan hüküm kurulması kanuna aykırıdır. Somut olayda, iddianamenin anlatım kısmında sanığın mağdurla yüz yüze bulunduğu sırada söylediği tehdit eylemlerinin belirtildiği, buna karşılık telefonla kısa mesajlar göndermek suretiyle tehdit ettiğine ilişkin eylemlerinin açıklanmadığı gözetilmeden, "Fail ve Fiilde Bağlılık Kuralına" aykırı uygulama yapılarak, iddianamede tanımlanmayan eylemlerden dolayı TCK'nın 43/1. maddesi uygulanmak suretiyle 5271 sayılı CMK'nın 225. maddesine muhalefet edilmesi,
2-Hakkında hükmün açıklanması geri bırakılan ve CMK'nın 231/8. maddesinde üç bent halinde sayılan denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen sanığın durumu değerlendirilip, aynı maddenin 11. fıkrasına göre cezanın bir kısmının infaz edilmemesine, hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine ilişkin yeni bir hüküm kurulması mümkün ise de, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işleyen sanık hakkında açıklanması geri bırakılan hükümde herhangi değişiklik yapma imkanı bulunmadığı, hükmün ilk şekliyle açıklanması gerektiği gözetilmeden, denetim süresi için kasıtlı suç işleyen sanık hakkında hapis cezasının ertelenmesine karar verilmesi,
3-Kabule göre de,
Sanığın, mağdura gönderdiği kabul edilen mesajlarda yer alan sözlerin, TCK'nın 106/1-2. cümlesinde düzenlenen sair tehdit suçunu oluşturması ve takibinin şikayete bağlı bulunması karşısında, mağdurun şikayetinden vazgeçtiği gözetilmeden, TCK'nın 43/1. maddesinin uygulanması suretiyle cezada artırıma gidilmesi,
Kanuna aykırı ve sanık ... müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 5320 sayılı Kanun'un 8. maddesi gereğince yürürlükte olan 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 21/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla