Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/11998 E. , 2016/12587 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/11998 E. , 2016/12587 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2014/11998 E. , 2016/12587 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Beraat

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Mahkemece, tanık ...'ün, katılanın beyanını doğrulamaması gerekçesiyle sanık hakkında beraat kararları verilmiş ise de, mağdurların aşamalarda değişmeyen ayrıntılı anlatımları ve tanık ...'ün de, sanığın kardeşi olan ...'nun, bir taraftan kardeşi sanık ...'yu sakinleştirmeye çalıştığını, sanığın ise elinde dirhem bulunduğu halde mağdurları kastederek "Sizi öldürüm" diyerek tehdit ettiğini, kendisinin de mağdurları olay mahallinden alarak uzaklaştırdığını söylemesi şeklindeki birbirini destekler nitelikteki beyanları karşısında, delillerin takdirinde hataya düşülerek, dosyadaki kanıtlarla uyumlu olmayan yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri yerinde görülerek HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20/09/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları