Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/14540 E. , 2016/12339 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/14540 E. , 2016/12339 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529875
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2014/14540 E. , 2016/12339 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre,yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Son duruşma tarihinde, başka suçtan mahkemenin yargı çevresindeki cezaevinde hükümlü olduğu anlaşılan sanığın duruşmaya getirtilerek savunması alınmadan yokluğunda duruşma yapılıp mahkumiyetine karar verilerek, CMK'nın 194 ve 196/1. maddelerine aykırı davranılması suretiyle, savunma hakkının kısıtlanması,
Kanuna aykırı ve sanık ...'ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 28/06/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları