Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/13996 E. , 2016/12247 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/13996 E. , 2016/12247 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2014/13996 E. , 2016/12247 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Adli sicil kaydı itibariyle geçmişte taksirli suçtan hükümlülüğü olan sanığın, kasıtlı suçtan hükümlülüğünün bulunmadığı ve suçun işlenmesiyle karşılanması gereken maddi bir zararın da söz konusu olmaması karşısında, sanık hakkında, CMK’nın 231. maddesindeki diğer koşullar değerlendirilerek karar verilmesi gerekirken, "sanığın daha önceden kasıtlı suçlardan mahkum olması ve mağdur tarafın zararının karşılanmaması nedeniyle yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaat oluşmaması'' biçimindeki dosya içeriğine uygun olmayan gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve sanık ... müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 27/06/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları