Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

ERTELEME SÜRESİ İÇİNDE TEKRAR UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA SUÇU

Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

ERTELEME SÜRESİ İÇİNDE TEKRAR UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA SUÇU

Mesaj gönderen teoman »

ERTELEME SÜRESİ İÇİNDE TEKRAR UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA SUÇUNUN İŞLENMESİ
Dr. Suat ÇALIŞKAN


5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191. Maddesinde Değişiklik Yapan 6545 Sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 68. Maddesi ile Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.

Maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçu için öngörülen hapis cezası, bu suçla daha etkin mücadele etmek ve toplumu uyuşturucuya karşı korumak amacıyla artırılmıştır.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191. Maddesinin mevcut düzenlemesine göre kovuşturma aşamasında karar verilebilen tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin yerine getirilmesinde birtakım sorunlarla karşılaşılmıştır. Bunlardan en önemlisi, aynı kişi hakkında birden fazla tedbir kararı verilebilmesi ve yükümlülüklerin ihlal edilmesine rağmen yargılamaya devam edilmek suretiyle cezaya hükmolunmamasıdır.

Bu nedenle, kovuşturma aşamasında verilebilen denetimli serbestlik kararının, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında tedavi işlemlerine bir an önce başlanabilmesi için, soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı tarafından verilmesi sağlanmaktadır. Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilecektir.

Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında denetimli serbestlik tedbiri kapsamında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyaracaktır.

Yasal düzenlemeye göre kişi hakkında uygulanacak erteleme süresi beş yıl iken, denetimli serbestlik süresi ve gerekmesi halinde uygulanacak tedavi süresi en fazla iki yıl olabilecektir.

Kişinin, denetimli serbestlik veya erteleme süresi zarfında,

a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,

b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,

c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması,

halinde, hakkında kamu davası açılacak ve yargılamaya devam edilecektir.

Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da kullanması ihlal nedeni sayılacak ancak bu İhlal ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmayacaktır.

İhlalin tekrarlanması halinde ise yeniden kamu davasının ertelenmesi kararı verilemeyecek ve kişi hakkında doğrudan soruşturma ve kovuşturma yapılması söz konusu olacaktır. Diğer bir ifadeyle, tedavi ve denetimli serbestlik hükümleri, bir kişi hakkında ancak bir kez uygulanabilecektir.

Şüpheli erteleme süresi zarfında yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı karan verilecektir.

Ayrıca, maddede suçun vasfının yargılama aşamasında değişmesi durumunda uygulamada çıkabilecek tereddütlerin önlenmesi amacıyla da değişiklik yapılmaktadır.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarından yapılan kovuşturma evresinde, suçun 191 inci madde kapsamına girdiğinin anlaşılması halinde, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilecektir.

Böylelikle, soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı tarafından verilen tedavi ve denetimli serbestlik kararlarının, kovuşturma aşamasında suçun vasfının değişmesi durumunda mahkeme tarafından verilmesi sağlanmaktadır.

SORUNLAR

Tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uyulması halinde 5 yıllık erteleme süresinin dolmasının beklenip beklenmeyeceği sorunu


Şüphelinin işlediği uyuşturucu madde kullanma suçu nedeniyle, Cumhuriyet savcısı tarafından Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi kararı ile birlikte verilen, tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uyması, yani tedbirin gereklerini yerine getirmesinden sonra 7. fıkra gereğince sanık hakkında beş yıllık erteleme süresinin dolması beklenmeden kovuşturmaya yer olmadığına dair (KYOK) karar verilip, verilemeyeceği;

Burada; Cumhuriyet savcısı tarafından verilen Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi kararı üzerine, tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına ya da sadece denetimli serbestlik tedbiri uygulamasına dair karara uyarak tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri yükümlülüklerini yerine getiren şüpheli hakkında TCK'nın 191. maddesinin 7. fıkrası uyarınca beş yıllık erteleme süresinin dolması beklenmeden ''Kovuşturmaya Yer Olmadığına'' (KYOK) karar verilmesi gerektiği ileri sürülebilir.[1]

Kanaatimizce, TCK’nin 191/7 maddesinde yer alan “Şüpheli erteleme süresi zarfında dördüncü fıkrada belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.” Şeklindeki düzenlemedeki “erteleme süresi” kavramı dikkate alındığında şüphelinin yükümlülüklere uygun davranması halinde dahi 5 yıllık ertele süresinin beklenmesi, bu süre zarfında yükümlünün aynı suçu işlememesi halinde şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi gerekir.

Erteleme süresi içinde birden fazla aynı suçun işlenmesi ve zincirleme suç

TCK'nın 191. maddesinin 5. Fıkrasında ''Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.'' Hükmünü içermektedir.

Bu düzenleme dikkate alındığında, ihlal oluşturan ilk eylem için soruşturma ve kovuşturma yapılamayacağını ifade edebiliriz. Ancak, suç oluşturan ikinci, üçüncü, ve devam eden eylemler soruşturulabilir ve kovuşturulabilir suçlar olup olmayacağı konusu ayrı bir tartışmaya neden olabilir.

Bu nedenle, ilk ihlal teşkil eden kullanma ve kullanma amaçlı bulundurma eyleminden sonra işlenen eylemlerden herhangi biri için kamu davası dava açılıncaya kadar gerçekleşen diğer eylemler sebebiyle TCK'nın 43. maddesindeki zincirleme suç hükümleri uygulanabileceği, bir kamu davasının açılmasından sonra gerçekleşen eylemler sebebiyle ayrı suçların işlenmiş olacağı, bu durumun ise şüpheli de kendisine yüklenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için daha caydırıcı etki yaratacağı yönünde görüşler bulunmaktadır.[2]

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191. Maddesi bu suçu ile ilgili yeni bir sistem getirmiştir.

Bu sistemin birinci aşaması

Yasal düzenleme yürürlüğe girdikten sonra TCK md. 191 kapsamında suç işleyen şüpheliler hakkında öncelikle şartları varsa beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmelidir.

Bu kararla birlikte, şüpheli hakkında ayrıca denetimli serbestlik tedbiri ve/veya tedavi uygulanmasına hükmedilir.

Sistemin ikinci aşaması; denetimli serbestlik uygulaması aşamasıdır.

Şüphelinin, erteleme süresi zarfında;

a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,

b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,

c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması,

hâlinde, hakkında kamu davası açılacaktır.

Şüpheli yükümlülüklere uygun davranmış ise, Denetim Serbestlik Müdürlüğü, infazın tamamlandığını belirterek, denetim dosyasını kapatarak ilgili savcılıklara dosyayı gönderecektir.

Bu aşamadan sonra, 5 yıllık erteleme süresinin beklenmesi zorunludur. Zira yasal düzenleme , erteleme süresinden bahsetmekte ve bu sürenin beklenmesini zorunlu tutmaktadır.

Kanaatimizce; TCK'nın 191. maddesinin 5. Fıkrasına göre, erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, TCK’nin 191. Maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihlal nedeni sayılması ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaması gerektiğinden erteleme süresinde işlenen aynı nitelikteki suçlar tek suç sayılmalı ve TCK’nin 43. Maddesinde belirtilen zincirleme suç hükümleri uygulanmamalıdır.


Kamu davası açıldıktan sonra aynı suçun tekrar işlenmesi

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191. Maddesinin 6 fıkrasına göre, TCK’nin 191. maddesinin Dördüncü fıkrasına göre kamu davasının açılmasından sonra, TCK’nin 191. maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan suçun tekrar işlendiği iddiasıyla açılan soruşturmalarda TCK’nin 191. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemeyecektir.

Bu durumda, şüpheli hakkında daha önce TCK’nin 191. Maddesinde öngörülen kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra kamu davası açılması halinde, kamu davası açılması tarihinden sonra işlenecek suçlar için ayrı bir kamu davası açılmalıdır. Kamu davası açıldıktan sonra işlenen ve aralarında hukuki bağlantı bulunan birden fazla TCK’nin 191. Maddesi kapsamında kalan suçun işlenmesi halinde, hukuki kesinti yoksa bu suçlar açısından TCK’nin 43. Maddesinde belirtilen zincirleme suç hükümleri uygulanabilecektir.

YARGITAY UYGULAMASI

Şüphelinin, erteleme süresi içerisinde suç işlemesi ihlal niteliğinde sayılacağından eylem ayrıca bir suç oluşturmayacaktır.


Yargıtay; 5237 Sayılı Kanun'un 191/5. maddesinde yer alan “Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.” biçimindeki düzenlemeyi gözeterek, erteleme süresi içerisinde “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunun işlenmesi halinde, bunun denetimli serbestlik kararının ihlali niteliğinde olduğunu ve eylemin ayrıca bir suç oluşturmadığını ifade etmektedir.[3]28.6.2014 tarihinden önce işlenen birden fazla suç

Örneğin; Sanığın, kullanmak için bulundurduğu uyuşturucu maddenin 03.11.2012 tarihinde ele geçirilmiş olması ve bu suç sebebiyle henüz dava açılmadan önce 17.11.2012 tarihinde sanıkta yine kullanmak için bulundurduğu uyuşturucu maddenin ele geçirilmiş olması halinde, İki suç arasında hukuki kesinti bulunmayacak ve Sanık her iki suçu, bir suç işleme kararının icrası kapsamında işlemiş olduğu kabul edilecektir. Yani burada zincirleme suçun varlığından söz edilecektir.

Zincirleme suç söz konusu olduğunda, TCK'nın 43. maddesi uyarınca, daha ağır sonuç doğuran suçtan hüküm kurulması ve diğer suç sebebiyle cezanın artırılması gerekir.

Örnek olarak verilen olayda, zincirleme suç oluşturan aynı nitelikteki iki suç sebebiyle farklı mahkemelere iki ayrı dava açılması üzerine, ayrı ayrı mahkûmiyet hükmü kurulması kanuna aykırı olacaktır.[4]

Başka bir söylemle, örnek olayda belirtildiği gibi Sanığın, bir suç işleme kararının icrası kapsamında 03.11.2012 ve 17.11.2012 tarihlerinde iki kez "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçunu işlediği, eylemlerin "zincirleme suç oluşturduğu", birleştirme kararı verilerek, tek bir kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan mahkûmiyet kararı verilip zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği gözetmeli ve ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmemelidir. [5]Denetim süresi öncesinde suç işleme

Bu konuyu bir örnek ile izah etmek anlaşılması açısından daha yararlı olacaktır. Örneğin; 15.03.2015 ve 09.01.2015 tarihli her iki suçun da, şüpheli hakkında verilen 28.04.2015 tarihli ilk kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından önce işlenmiş olması halinde; 09.01.2015 tarihindeki suç yönünden verilen 06.11.2015 tarihli kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı kapsamında uygulanan tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin infaz edilmiş olması ve 5 yıllık erteleme süresi zarfında “tekrar kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma veya uyuşturucu madde kullanma” şartının gerçekleşmemiş olması durumunda TCK'nın 191/4. maddesi uyarınca bu suç yönünden dava açılma koşulları oluşmayacaktır.[6]

Bu nedenle bu suç yönünden düzenlenen örneğimizde olduğu üzere 03.03.2017 tarihli iddianamenin iade edilmesi gerekecektir.

Fakat iddianame iade edilmeyerek kabul edilmesi ve yargılamaya başlanması halinde, bu sebeple bu aşamada 09.01.2015 tarihli eyleme dair dosyanın da ilk dosya içinde değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekir.

09.01.2015 tarihli suça dair dava tefrik edilerek “bu suça dair kamu davası ertelenmesi kararının şüpheliye tebliğ edilmediği, denetim süresinin de başlamadığı, bu sebeple tedavi tedbirinin ihlalinin söz konusu olmayacağı, bu hususun kovuşturma şartlarından olduğu” şeklindeki dosya kapsamına uygun olmayan gerekçe ile davanın durmasına karar verilmesi yasaya aykırı olacaktır.[7]


6545 sayılı Kanun öncesi dönemdeki soruşturmalar

28/06/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun'la değişik 5320 sayılı Kanun'un geçici 7. maddenin 2. fıkrasında yer alan, “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesinde tanımlanan suç nedeniyle yürütülen kovuşturmalarda, hakkında daha önce denetimli serbestlik veya tedavi tedbiri uygulanmayan kişilerle ilgili olarak 191 inci madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir.” şeklindeki düzenleme ile, 6545 sayılı Kanun öncesi dönemde soruşturma aşamasında hakkında TCK’nın 191. maddesinin 2. fıkrası uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmeden ve dolayısı ile denetimli serbestlik ve gerekli görülmesi halinde tedavi tedbiri uygulanmadan dava açılmış olan sanık hakkında, soruşturma aşamasında uygulanmamış olan denetimli serbestlik ve/veya tedavi tedbirinin kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılması yolu ile uygulanması amaçlanmıştır.

Bu durumda CMK’nın 231. maddesindeki genel kurallar değil, TCK’nın 191. maddesindeki özel hükümlerin uygulanması gerekir.

Bu yasal düzenlemeye göre, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının denetim süresi içinde TCK’nın 191/4. maddesindeki kuralların geçerli olacağı anlaşıldığından, sanığın ancak kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmamakta ısrar etmesi veya tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması hallerinde hüküm açıklanabilecektir.


Erteleme ve Denetim süresi içinde işlenen suçun niteliği

Erteleme ve denetim süresi içinde işlenen suç mutlaka aynı türden olmalıdır. Yani Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma veya suçu haricinde başka bir suçtan mahkûmiyet nedeniyle erteleme süresinde suç işlendiği veya ihlal yapıldığı söylenemeyecektir.

Örneğin; sanığın denetim süresi içinde işlediği iddia edilen suç “tehdit” suçu, kanundaki özel düzenlemede yer alan emredici hüküm nedeniyle, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu haricinde başka bir suç olduğundan, erteleme süresinde suç işlendiğinden bahisle hakkında kamu davası açılamayacak veya mahkeme tarafından daha önce HAGB kararı verilmiş ise, hükmün açıklanmasına karar verilemeyecektir.[8]

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı Verilen İlk Suça Dair Olarak Yargılama Şartının Gerçekleşmesi

Bu durumda, erteleme süresi zarfında tekrar kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu işlediği iddia edilerek hakkındaki kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı kaldırılan ve dava açılan şüpheli hakkında mahkemece delil değerlendirilmesi yapılarak, erteleme süresi zarfında işlendiği iddia edilen ikinci suça dair olarak mahkûmiyete yeterli delil bulunup bulunmadığı tespit edilecek ve bu ikinci suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olduğuna kanaat getirilmesi halinde, kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilen ilk suça dair olarak yargılama şartı gerçekleşmiş olduğundan yargılamaya devamla ilk suça dair davanın esası hakkında bir hüküm verilecektir.[9]


İkinci Suça Dair Olarak Mahkemece Mahkûmiyete Yeterli Delil Bulunmadığına Kanaat Getirilmesi Hali

Şüphelinin erteleme süresi zarfında işlendiği iddia edilen ikinci suça dair olarak mahkemece mahkûmiyete yeterli delil bulunmadığına kanaat getirilmesi halinde ise, TCK'nın 191. maddesinin 4. fıkrasının (b) ve (c) bendlerinde yer alan, erteleme süresi zarfında “tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma veya uyuşturucu madde kullanma” şartları oluşmadığından, kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilen ilk suça dair olarak yargılama şartı bulunmadığı gözetilerek, bu aşamada yargılama şartının gerçekleşmesi beklenmek üzere CMK'nın 223/8. maddesi uyarınca durma kararı verilmesi gerekecektir.[10]

SONUÇ:

1. 6545 sayılı kanun ile değişik 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 19 Maddesi uyuşturucu bulundurma veya kullanma suçları ile ilgili yeni bir sistem getirmiştir. Bu sistem, kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmesi ile işlemeye başlar. Yani Yasal düzenleme yürürlüğe girdikten sonra TCK md. 191 kapsamında suç işleyen şüpheliler hakkında öncelikle şartları varsa beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmelidir. Bu kararla birlikte, şüpheli hakkında ayrıca denetimli serbestlik tedbiri ve/veya tedavi uygulanmasına hükmedilir.

2. Ertele süresi içinde işlenen suç mutlaka TCK’nin 191. Maddesi kapsamında kalan suç olmalıdır.

3. Erteleme süresi içinde işlenen suç, kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilen suça göre değerlendirilmelidir.

4. 5 yıllık erteleme süresinin beklenmesi zorunludur. Yükümlülüklere uyulması halinde hemen KYOK kararı verilemez.

5. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191. Maddesinin 6 fıkrasına göre, TCK’nin 191. maddesinin Dördüncü fıkrasına göre kamu davasının açılmasından sonra, TCK’nin 191. maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan suçun tekrar işlendiği iddiasıyla açılan soruşturmalarda TCK’nin 191. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemeyecektir. Bu durumda Kamu davası açılması gerekir.

6. Şüphelinin, erteleme süresi içerisinde suç işlemesi ihlal niteliğinde sayılacağından eylem ayrıca bir suç oluşturmayacaktır. Kanaatimizce, erteleme süresinde işlenen aynı nitelikteki suçlar tek suç sayılmalı ve TCK’nin 43. Maddesinde belirtilen zincirleme suç hükümleri uygulanmamalıdır.

7. 28.6.2014 tarihinden önce işlenen birden fazla suç, bir suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmiş olduğu kabul edilecektir. Yani burada zincirleme suçun varlığından söz edilecektir.

8. Yargılaması devam eden dosyalar açısından, denetim süresi öncesinde suç işlendiği olay bakımından, açılan kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı kapsamında uygulanan tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin infaz edilmiş olması ve 5 yıllık erteleme süresi zarfında “tekrar kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma veya uyuşturucu madde kullanma” şartının gerçekleşmemiş olması halinde yazılan iddianamenin iadesine karar verilmelidir. Fakat iddianame iade edilmeyerek kabul edilmesi ve yargılamaya başlanması halinde, bu sebeple bu aşamada denetim süresi öncesinde işlenen suça dair dosyanın da ilk dosya içinde değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekir.

9. Erteleme süresi zarfında tekrar kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu işlediği iddia edilerek hakkındaki kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı kaldırılan ve dava açılan şüpheli hakkında mahkemece ikinci suç sabit ise esas hakkında bir karar verilmelidir.

10. İkinci suça dair olarak mahkemece mahkûmiyete yeterli delil bulunmadığına kanaat getirilmesi halinde, yargılama şartının gerçekleşmesi beklenmek üzere CMK'nın 223/8. maddesi uyarınca durma kararı verilmesi gerekir.


-------------------------

[1] “Örnek vermek gerekirse tüm yükümlülüklerini iki yıl içinde tamamlayan şüpheliye sen üç yıl daha bekleyeceksin, denetim süren dolmadı denilirse ve şüpheli de üç yıl içinde birden çok kez kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ya da uyuşturucu madde kullanma suçlarını işlediğinde 191. maddenin 5. fıkrası uyarınca ''Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.'' hükmü sebebiyle soruşturma dahi yapılamayacağından, bu eylemlerin her zaman tespiti mümkün olamayacağı gibi, tespit edilse bile farklı zamanlarda ve yerlerde işlenmiş olması halinde kamu davası açılmasının zaman alacağı ve kamu davası açılıncaya kadar geçen süreçte şüphelinin uyuşturucu madde kullanmaya veya bu amaçla bulundurmaya devam etmesine sebep olunacağı aşikardır. Kısaca bu süreçte suçun işlenmesine seyirci kalınacaktır. Bu durum Anayasamızın 58. maddesinin 2. fıkrasına aykırıdır. Gençler ve Toplum sağlığı için tehlikelidir.” Muhalefet şerhi için bkz.; Y.20.CD, E. 2017/1140, K. 2017/3670, T. 7.6.2017.


[2] Muhalefet şerhi için bkz.; Y.20.CD, E. 2017/1140, K. 2017/3670, T. 7.6.2017.

[3] Y.20.CD, E. 2017/1140, K. 2017/3670, T. 7.6.2017.

[4] Y.20.CD, E. 2017/6546, K. 2018/1180, T. 28.2.2018.

[5] Y.20.CD, E. 2017/6546, K. 2018/1180, T. 28.2.2018.

[6] Yargıtay kararına konu olayda; 09/01/2015 tarihli suç yönünden Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 03/03/2017 tarihinde iddianame düzenlenerek, esasen farklı dosyalarda soruşturma konusu yapılan 15/03/2015 ve 09/01/2015 tarihli her iki suçun da, şüpheli hakkında verilen 28/04/2015 tarihli ilk kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından önce işlenmiş olduğundan, her iki suça ilişkin dosyaların savcılık aşamasında birleştirilmesi gerekirken sehven her iki suç için ayrı ayrı kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmesinin yasaya aykırı olduğu belirtilip 15/03/2015 tarihli suça ilişkin olan 2015/306 esas sayılı dosya ile birleştirme talepli olarak kamu davası açıldığı görülmüştür. Y.10.CD, E. 2018/1339, K. 2018/3817, T. 26.4.2018.

[7] Y.10.CD, E. 2018/1339, K. 2018/3817, T. 26.4.2018.

[8] Y.10.CD, E: 2018/3558, K: 2018/6549, Teb: KYB - 2018/49163, KT: 01.10.2018.

[9] Y.10.CD, E. 2018/84, K. 2018/2661, T. 15.3.2018.

[10] Y.10.CD, E. 2018/84, K. 2018/2661, T. 15.3.2018: “…Somut olayda şüpheli hakkındaki kamu davasının açılmasının ertelenmesine kararı ile birlikte uygulanmasına karar verilen tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine dair uyarılı ilk başvuru davetiyesinin tebliğini müteakip şüphelinin Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne 18.05.2015 tarihinde müracaat edip tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin infazına başladığı, ancak daha sonra erteleme süresi zarfında 14.06.2016 tarihinde tekrar kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu işlediğinden bahisle yeni bir soruşturma başlatıldığı anlaşılmakla, TCK'nın 191/4. maddesi uyarınca kamu davası açılma koşulları oluştuğundan, yargılamaya devam olunarak her iki suça dair deliller değerlendirilip esas hakkında bir karar verilmesi gerekirken, “ısrar unsurunun oluşmadığı ve dosyada kovuşturma şartının gerçekleşmediği” şeklindeki dosya kapsamına uygun düşmeyen ve TCK'nın 191/4-(b) maddesine açıkça aykırı bir gerekçe ile durma kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, kanun yararına bozma talebi yerindedir…”


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
hüseyin46
Site Üyesi
Mesajlar: 12
Kayıt: 07 Kas 2018 16:36

Re: ERTELEME SÜRESİ İÇİNDE TEKRAR UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA SUÇU

Mesaj gönderen hüseyin46 »

merhaba defalarca yazdım ama cevap alamadım alamıyorum ben 2.kez uyusturucu kullanmaktan yakalndım dosyam su an savcılıkta ilkinde 5 yıl ertelemeli 1 yıl denetimli aldım bu defa ne olur sizce amateme gitsem belgeleri göstersem pişmanlıgımı dile getirsem d.memuruyum ve maddi yöndende bitik durumdayım 3 tane cocuggum var anlatsam sonuc değişirmi acaba
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: ERTELEME SÜRESİ İÇİNDE TEKRAR UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA SUÇU

Mesaj gönderen Admin »

hüseyin46 yazdı:merhaba defalarca yazdım ama cevap alamadım alamıyorum ben 2.kez uyusturucu kullanmaktan yakalndım dosyam su an savcılıkta ilkinde 5 yıl ertelemeli 1 yıl denetimli aldım bu defa ne olur sizce amateme gitsem belgeleri göstersem pişmanlıgımı dile getirsem d.memuruyum ve maddi yöndende bitik durumdayım 3 tane cocuggum var anlatsam sonuc değişirmi acaba
Merhaba,

Öncelikle bu illetten ilanihaye uzak olmanız dileğiyle...

Hakkınızda verilen kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı kalkar ve dava açılır. Sabıkanız yoksa hakkınızda HAGB kararı verilmesi ve denetimli serbestlik uygulanma ihtimali yüksektir. Denetime uygun davranırsanız bir sorunla karşılaşmazsınız.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
hüseyin46
Site Üyesi
Mesajlar: 12
Kayıt: 07 Kas 2018 16:36

Re: ERTELEME SÜRESİ İÇİNDE TEKRAR UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA SUÇU

Mesaj gönderen hüseyin46 »

Ama bu suçlarda 1 gün bile ceza alsan memuriyet düşer diye biliyorum öyle bir şey olur mu acaba
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: ERTELEME SÜRESİ İÇİNDE TEKRAR UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA SUÇU

Mesaj gönderen teoman »

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaya ilişkin olarak 191. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"(1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.
(3) Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi halinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.
(4) Kişinin, erteleme süresi zarfında;
a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,
b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,
c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması,
halinde, hakkında kamu davası açılır.
(5) Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.
(6) Dördüncü fıkraya göre kamu davasının açılmasından sonra, birinci fıkrada tanımlanan suçun tekrar işlendiği iddiasıyla açılan soruşturmalarda ikinci fıkra uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemez.
(7) Şüpheli erteleme süresi zarfında dördüncü fıkrada belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

(8) Bu Kanunun;
a) 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,
b) 190 ıncı maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,
suçundan dolayı yapılan kovuşturma evresinde, suçun münhasıran bu madde kapsamına girdiğinin anlaşılması halinde, sanık hakkında bu madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir.
(9) Bu maddede aksine düzenleme bulunmayan hallerde, Ceza Muhakemesi Kanununun kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin 171 inci maddesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin 231 inci maddesi hükümleri uygulanır.
(10) Birinci fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır."
Hükme göre belirtilen suçtan hakkında başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine (soruşturma askıdadır) karar verilmekte, erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaktadır. Erteleme süresi içerisinde ilgili yükümlülüklerine aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmektedir.


Ayrıca bu durumda kasten işlediği bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum olmadığından kişinin, 5237 sayılı Kanunun belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaya ilişkin 53. madde kapsamında olmayacağını düşünüyoruz.


Denetimli serbestlik uygulaması 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu'nun 105/A maddesinde düzenlenmekte, suç işleyen kişi sosyal yaşam içerisinde bu yolla gözlemlenmektedir. Denetimli serbestlik, istisnalar dışında tüm suç tiplerine uygulanan bir koşullu salıverilme biçimidir.

4045 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 1. maddesinde "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması; kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılır.

Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerinin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının tespiti, birim ve kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak merciler ve üst kademe yöneticilerinin kimler olduğu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir."
hükmü bulunmaktadır.

Hükmün amacı aslen, kamu personelinden gizlilik dereceli birimlerde çalışabilecekleri; askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatları ile ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalıştırılacak personeli tespit etmektedir.

Söz konusu hükme dayanılarak 14/02/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği yayımlanmıştır. Yönetmeliğin 15. maddesinde "Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin olumsuz olması halinde, kişinin gizlilik dereceli birim, kısım ve gizlilik dereceli yerler ile askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatları, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalıştırılıp çalıştırılmamaları, yer değiştirerek bu görevlere devam edip etmemeleri gibi hususları incelemek ve sonucunu sorumlu amirin takdirine sunmak üzere; bakanlıklarda müsteşarın, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en üst amirin, üniversitelerde rektörün, illerde valinin başkanlığında, personel birim amiri, hukuk müşaviri ve varsa güvenlik işlerinden sorumlu birim amirinden oluşan "Değerlendirme Komisyonu" kurulur. Başbakanlıkta kurulacak Değerlendirme Komisyonu Müsteşar veya görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü ile Personel ve Prensipler Genel Müdürünün katılımıyla oluşur. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ise bu Komisyonun oluşumu kendi yönergeleri ile belirlenir. Değerlendirme Komisyonunun çalışma tutanakları ve kararları gizlidir." hükmü bulunmaktadır.

Son olarak 657 sayılı Kanunun Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartların düzenlendiği 48 inci maddesi 676 sayılı KHK değişikliği sonrası "Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.A) Genel şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. " şeklindedir.


Bu hükümler birlikte değerlendirilince;

1) Devlet memuru olarak atanma aşamasına gelenlerin tamamı için (atanılacak unvan ayrımı olmaksızın) atama yapılmadan önce ilgili kamu kurumca güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yaptırılması yasal bir zorunluluk haline gelmiştir.

2) Esrar kullanmak suçundan hakkında denetimli serbestlik uygulanan ve bu süreçte yükümlülüklerini yerine getiren, yasaklara uyanlar hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğinden ortada kesinleşmiş bir mahkumiyet bulunmamakta, kamu haklarından da mahrumiyet söz konusu olmamaktadır. Bu durumun da 657 sayılı Kanunun 48/A maddesinin 4 ve 5. bentleri açısından engel teşkil etmediğini değerlendiriyoruz.

3) Gerek 4045 ve 657 sayılı Kanunlarda, gerekse şu an yürürlükte olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde bu yönde bir düzenleme bulunmadığından, araştırma sonucunuz "olumsuz" değerlendirilse bile (askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatları ile ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacaklar hariç) göreve başlatılmamanız gibi bir sonucun şu aşamada mümkün olmadığını düşünüyoruz. memurlar.net
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Barasaa22
Site Üyesi
Mesajlar: 37
Kayıt: 17 Kas 2018 17:17

Re: ERTELEME SÜRESİ İÇİNDE TEKRAR UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA SUÇU

Mesaj gönderen Barasaa22 »

admin yazdı:
hüseyin46 yazdı:merhaba defalarca yazdım ama cevap alamadım alamıyorum ben 2.kez uyusturucu kullanmaktan yakalndım dosyam su an savcılıkta ilkinde 5 yıl ertelemeli 1 yıl denetimli aldım bu defa ne olur sizce amateme gitsem belgeleri göstersem pişmanlıgımı dile getirsem d.memuruyum ve maddi yöndende bitik durumdayım 3 tane cocuggum var anlatsam sonuc değişirmi acaba
Merhaba,

Öncelikle bu illetten ilanihaye uzak olmanız dileğiyle...

Hakkınızda verilen kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı kalkar ve dava açılır. Sabıkanız yoksa hakkınızda HAGB kararı verilmesi ve denetimli serbestlik uygulanma ihtimali yüksektir. Denetime uygun davranırsanız bir sorunla karşılaşmazsınız.
Dediğinizle hiç bir şekilde uyuşmuyor 2. Bir ds verilmez yazıyor orda nasıl oluyor sizin dediğiniz
Kullanıcı avatarı
Güntülü
Moderatör
Mesajlar: 3092
Kayıt: 10 Oca 2013 02:43

Re: ERTELEME SÜRESİ İÇİNDE TEKRAR UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA SUÇU

Mesaj gönderen Güntülü »

Ney, hangi konuda, neden, nasıl uyuşmuyor.?
www.kararara.com
hüseyin46
Site Üyesi
Mesajlar: 12
Kayıt: 07 Kas 2018 16:36

Re: ERTELEME SÜRESİ İÇİNDE TEKRAR UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA SUÇU

Mesaj gönderen hüseyin46 »

Yani düşer mi memuriyetim düsmezmi anlayamadim kusura bakmayın
Kullanıcı avatarı
Güntülü
Moderatör
Mesajlar: 3092
Kayıt: 10 Oca 2013 02:43

Re: ERTELEME SÜRESİ İÇİNDE TEKRAR UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA SUÇU

Mesaj gönderen Güntülü »

Memuriyetinize bir şey olmaz sıkmayın canınızı. Memuriyetiniz düşmez
www.kararara.com
hüseyin46
Site Üyesi
Mesajlar: 12
Kayıt: 07 Kas 2018 16:36

Re: ERTELEME SÜRESİ İÇİNDE TEKRAR UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA SUÇU

Mesaj gönderen hüseyin46 »

Anladim fakat bana diyelim ki 18 ay ceza verdi hakim onu da erteledi bu yine sicilimi bozacakmi yoksa bozulmayacakmi onu da belirtirseniz memnun olurum
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj