KAT MÜLKİYET ESKİ SİTE YÖNETİMİNİN EVRAKLARI TESLİM ETMEMESİ ÜZERİNE MAHKEMEDEN MÜDAHALE İÇİN DAVA DİLEKÇESİ

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Güntülü
Moderatör
Mesajlar: 3082
Kayıt: 10 Oca 2013 02:43

KAT MÜLKİYET ESKİ SİTE YÖNETİMİNİN EVRAKLARI TESLİM ETMEMESİ ÜZERİNE MAHKEMEDEN MÜDAHALE İÇİN DAVA DİLEKÇESİ

Mesaj gönderen Güntülü »

Eski Site Yönetiminin Evrakları Teslim Etmemesi

Site Yönetimi değişimlerinde yaşanan bazen kişisel bazen ticari nedenlere dayalı sorunlar baş göstermeye de başladı. Bu sorunlardan biri de görev değişimi aşamasında, yeni bir Site Yönetimi atanmasına rağmen, eski Site Yönetiminin kendi dönemine ait defter, belge vb. evrakları teslim etmemesidir. Bu durum mahkemelere kadar yansıyabiliyor.

Kat irtifaklı veya kat mülkiyetli ana taşınmazlarda tutulması yasal gereklilik olan defterler ile saklanması gereken belgeler, bunları görevleri gereği ellerinde bulunduran Site Yönetiminin şahsi malları olmayıp, görev süresinin sonunda yeni Site Yönetimine teslim edilmesi gerekir.

Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre ise; Eski Yöneticinin, Site Yönetimi ile ilgili defter, makbuz ve diğer belgeleri, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) kapsamında Site Yönetiminin kullandığı çeşitli programlara ilişkin bilgiler gibi özel bilgilerin de yeni atanan Site Yönetimine teslimden kaçınması halinde, Kat Mülkiyeti Yasası’nın 33. maddesi uyarınca hâkimin müdahalesinin istenebileceği ve hâkim kararı ile bu belgelerin tesliminin sağlanabileceği kabul edilmektedir.

Site Yönetimi eğer tek bir kişiden oluşmuyorsa, verilmeyen evrak ve defterler kimin elinde ise ona yönelik dava açmak da mümkündür. Bu konuda Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin T:29.05.2012, E:2012/5344, K:2012/6519: T:19.02.2009, E:2009/946, K:2009/1359 sayılı kararlarına da bakılabilir.

Diğer yandan kat malikleri dışından Profesyonel Site Yönetimi seçilmesi ve aynı sorunların yaşanması durumunda farklılıklar olabiliyor. Şöyle ki Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 22/09/1981 tarihli ve E:1981 / 7947, K: 1981 / 8997 sayılı kararında “borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle paydaş olmayan Site Yönetimine karşı açılacak dava, 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun 33. Maddesinin kapsamı dışındadır. Bu davada görevli yargı yeri asliye mahkemesidir. Yönetici, kat maliklerine karşı vekil gibi sorumludur” yorumuyla sonuca ulaşılmıştır. Dolayısıyla bu tip durumlarda kat maliklerinin ve denetçilerin dikkat etmesinde fayda bulunuyor.
...................SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : … TATİL SİTESİ Adına

SİTE YÖNETİCİSİ … (T.C.No: …)

VEKİLİ :

DAVALILAR :

KONUSU : Kat Mülkiyeti Kanunu Gereği Hakimin müdahalesi Talebi

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkil … … tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantı sonucunda … Tatil Sitesi’nin yönetimine seçilmiştir. Yukarıda adı ve adresleri yazılı davalılar sözü edilen sitenin eski yönetiminde yer alan kişilerdir. Davalılarla şifahi olarak yapılan görüşmeler sonucunda, eski yönetime ait talep etmiş olduğumuz bir takım belgeler, yeni yönetim olarak tarafımıza teslim edilmemiştir.

2-) Sitenin eski yönetimine, belge ve defterlerin teslimi için, … … Nooterliği’nin … yevmiye numaralı (EK-1) ihtarnamesini göndermiş olmamıza rağmen halen gerekli belgeler tarafımıza teslim edilmemiştir.

3-) … Tatil Sitesi’ne ait; işletme defteri (gelir-gider), faturalar, Gelen giden evrak dosyaları, yapılan sözleşme dosyaları, personel dosyaları, ssk bilgdirge dosyaları, siteye ait yapı kullanma izin belgesi ve varsa tapular, emlak vergisiyle ilgili belgeler, resmi her türlü proje, SSK şifre ve kullancı adı, en son kesilen gelir gider defterlerine işlenen aidat makbuzu, varsa Halk bank ve PTT sışındaki bankalara ait hesap numaraları, eski yönetime ait karar defteri, denetleyici defteri, risk değerlendirme raporu, vergi numarası, Demirbaşlar, 2011-2012, 2010-2011, 2008-2009 yıllarına ait borç listesi ve site yönetimini ilgilendiren her türlü belgelerin … Tatil Sitesi’nin yeni yöneticisi olan …’a teslimi gerekmektedir.

YARGITAY KARARLARI

4-) Kat irtifaklı veya kat mülkiyetli ana taşınmazlarda tutulması yasal gereklilik olan defterler ile saklanması gereken belgeler, bunları görevleri gereği ellerinde bulunduran yöneticilerin şahsi malları olmayıp, görev süresinin sonunda yeni yönetime teslim edilmesi gerekir. Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre de, eski yöneticinin yönetim ile ilgili defter, makbuz ve diğer belgeleri yeni atanan yöneticiye teslimden kaçınması halinde, Kat Mülkiyeti Yasası’nın 33. maddesi uyarınca hakimin müdahalesinin istenebileceği ve hakim kararı ile bu belgelerin tesliminin sağlanabileceği kabul edilmektedir.

Bu konu ile Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen kararı ekte sunulmuştur. (T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Esas: 2009/946, Karar: 2009/1359) (EK-2) Konu ile ilgili bir diğer Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen kararında ise; “Davacı, yöneticilik görevini bırakan davalının apartmana ait defterlerin bir kısmını teslim etmediğini bu nedenle idari para cezası verilmesini istemiştir. Kat Mülkiyeti Yasasının 33. maddesinin son fıkrasında öngörülen idari para cezasının uygulanabilmesi bir mahkeme kararının varlığı ve gereğinin yerine getirilmemesi, sonra ilgilisi tarafından ayrıca istemde bulunulmasına bağlıdır.” (T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Esas: 2012/5344, Karar: 2012/6519) Bu karardan anlaşıldığı üzere defterleri teslim etmeyen yönetici hakkında defterlerin teslim edilmesi yönünde karar verilmektedir. Kararın yerine getirilmemesi durumunda ise yönetim ile ilgili defterleri teslim etmeyen yönetici aleyhinde idari para cezası verilmektedir.


5-) Ayrıntılı olarak açıkladığımız sebeplerle yukarıda saydığımız belge ve defterlerin yeni site yönetimi olarak tarafımıza verilmesi için Kat Mülkiyeti Kanunu Gereği Hakimin Müdahalesini Talep etme zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 634 S. K. m. 33 HMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :
1-) … … Nooterliği’nin … yevmiye numaralı ihtarnamesi

2-) … Tatil Sitesi’ne ait … tarihli olağanüstü genel kurul kararı

3-) T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Esas: 2009/946, Karar: 2009/1359 ve T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Esas: 2012/5344, Karar: 2012/6519 sayılı ilamları.

4-) Tanık, Bilirkişi, Keşif ve her türlü yasal delil.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve mahkemenizin resen nazara alacağı nedenlerle:
Davamızın KABULÜNE,
… Tatil Sitesi’ne ait ve site yönetimi ile ilgili (yukarıda sayılmış) tüm belgelerin yeni yönetime teslimine,
Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. ../../20..Davalı Vekili


T.C.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2009/946
KARAR NO. 2009/1359
KARAR TARİHİ. 19.2.2009

>KAT MÜLKİYETİ ( Eski Yönetici Olan Davalının Anataşınmaza Ait Defter Vs. Diğer Belgeleri Yeni Atanan Yöneticiye Teslim Etmesi Gerektiği - Aksi Halde Hakimin Müdahalesinin İstenebileceği )
> ESKİ YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU ( Yönetim İle İlgili Defter Makbuz ve Diğer Belgeleri Yeni Atanan Yöneticiye Teslimden Kaçınması Halinde Hakimin Müdahalesinin İstenebileceği )
>HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Eski Yöneticinin Yönetim İle İlgili Defter Makbuz ve Diğer Belgeleri Yeni Atanan Yöneticiye Teslimden Kaçınması Halinde İstenebileceği )
>DEFTER MAKBUZ VE DİĞER BELGELER ( Eski Yönetici Olan Davalının Anataşınmaza Ait Defter Vs. Diğer Belgeleri Yeni Atanan Yöneticiye Teslim Etmesi Gerektiği - Aksi Halde Hakimin Müdahalesinin İstenebileceği )

634/m.33ÖZET : Dava dilekçesinde, eski yönetici olan davalının anataşınmaza ait defter vs. diğer belgeleri teslim etmesi ve yöneticilik yaptığı döneme ilişkin hesapların denetlenmesi istenilmiştir. Eski yöneticinin yönetim ile ilgili defter, makbuz ve diğer belgeleri yeni atanan yöneticiye teslimden kaçınması halinde, Kat Mülkiyeti Yasası'nın 33. maddesi uyarınca hakimin müdahalesinin istenebileceği ve hakim kararı ile bu belgelerin tesliminin sağlanabileceği kabul edilmektedir.

DAVA : Dava dilekçesinde, eski yönetici olan davalının anataşınmaza ait defter vs. diğer belgeleri teslim etmesi ve yöneticilik yaptığı döneme ilişkin hesapların denetlenmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Mahkemece, defter ve belgelerin yeni yönetime tesliminin sağlanması hususunda mahkemeye yasayla verilmiş bir görev ve yetki olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Kat irtifak/ı veya kat mülkiyetli anataşınmazlarda tutulması yasal gerek/ilik olan defterler ile saklanması gereken belgeler, bunları görevleri gereği ellerinde bulunduran yöneticilerin şahsi malları olmayıp, görev süresinin sonunda yeni yönetime teslim edilmesi gerekir. Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarına göre de, eski yöneticinin yönetim ile ilgili defter, makbuz ve diğer belgeleri yeni atanan yöneticiye teslimden kaçınması halinde, Kat Mülkiyeti Yasası'nın 33. maddesi uyarınca hakimin müdahalesinin istenebileceği ve hakim kararı ile bu belgelerin tesliminin sağlanabileceği kabul edilmektedir.

Mahkemece, bu istemle ilgili olarak gerekli araştırma ve inceleme yapılarak, toplanan delillere göre bir karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 19.02.2009 gününde oy birliğiyle karar verildi.


www.kararara.com

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj