Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

KAMBİYO TAKİBİNDE İMZAYA VE BORÇ İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

KAMBİYO TAKİBİNDE İMZAYA VE BORÇ İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Mesaj gönderen teoman »

İCRA TAKİBİ

Alacaklının borçludan alacağını devlet gücünü kullanmak suretiyle tahsil etmek için İcra Müdürlüğü nezdinde başlatmış olduğu hukuki işlem, “İcra Takibi”dir.

İcra takip yolları 3’e ayrılır:

1) İlamsız (adi) takip
2) Kambiyo senedine dayalı takip
3) İlamlı takip

İCRA TAKİP YOLLARI VE İTİRAZ

Bu takip yollarına kısaca değinelim:


1) İlamsız (adi) takip

Elinde kambiyo senedi (çek, senet, poliçe) veya ilam (mahkeme kararı) olmayan alacaklı, alacak ipotek ya da rehinle de temin edilmemişse, ancak ilamsız takip açabilir. Bu takip yolunda, alacaklının elinde kambiyo senedi veya ilam olmadığından, yani alacaklının elinde alacağını kanıtlayan güçlü bir delil olmadığından ve alacaklı sıfatını taşıyan kişi tarafından suiistimale açık olduğundan, kanun borçlunun takibe itiraz edip takibi durdurmasını diğer takip yollarına göre daha kolaylaştırmıştır.

İlamsız takipte borçlu, icra dairesi tarafından kendisine gönderilen ödeme emrine 7 gün içinde itirazlarını bildirirse, takip durur. Borçlunun haklılığı ya da haksızlığı araştırılmaz. Bu durumda alacaklı, İcra Mahkemesi’nde itirazın iptali ya da itirazın kaldırılması davası açmalıdır, davada itirazın yersizliği ve haksızlığı ortaya çıkarsa, takip kaldığı yerden devam eder ve borçlu aleyhine icra inkâr tazminatı ve kötü niyet tazminatına hükmedilir.

Aleyhine ilamsız takip açılan borçlu, yetkiye (aleyhine icra takibi başlatılan icra dairesinin yetkili olmadığı için itiraz edebilir, ilamsız takipte yetkili icra dairesi, borçlunun takip tarihindeki ikametgâh adresinin bulunduğu icra dairesidir), borca ve imzaya itiraz edebilir.Borca, yetkiye ya da imzaya itiraz etmeyen borçlu, 7 gün içinde gerçeğe uygun mal beyanında bulunmak zorundadır, bulunmadığı takdirde hapis cezası vardır.

2) Kambiyo senedine dayalı takip

Kambiyo senetleri; poliçe, bono (emre muharrer senet) ve çektir. Kambiyo senedine dayalı takipte, alacaklı kambiyo senedinin aslını icra dairesine sunmak zorundadır. İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, borçluya ödeme emri gönderir.

Borçlu, borcunu 10 gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödemelidir. Borçlu, takibin müstenidi olan senedin kambiyo senedi vasfını taşımadığını, senetteki imzanın kendisine ait olmadığını, borçlu olmadığını, borcu ödediğini, alacağın zamanaşımına uğradığını veya icra dairesinin yetkisizliğini iddia ediyorsa, 5 gün içinde icra mahkemesine şikâyet etmelidir. İlamsız takipten farklı olarak, kambiyo senedine dayalı takipte, İcra Müdürlüğü’ne yapılan itiraz, takibi durdurmaz; itirazın 5 gün içinde İcra Mahkemesi’ne yapılması gerekir. Yine ilamsız takipten farklı olarak, kambiyo senedine dayalı takipte itiraz, takibi durdurmaz, satış işlemleri hariç, tüm takip işlemleri devam eder, buna önlem için itiraz edilen mahkemeden, itirazın esasına karar verinceye kadar takip işlemlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmesi talep edilebilir. İmzasını haksız yere inkâr eden borçlu, sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm edilir.

Borçlu borca itiraz etmez ve borcu ödemezse 10 gün içinde, itiraz edip de reddedilirse 3 gün içinde gerçeğe uygun mal beyanında bulunmak zorundadır.

İLAMLI İCRA

Alacaklının ilamlı icra takibi yapabilmesi için, elinde mahkeme ilamı veya kanunlar tarafından mahkeme ilamı niteliğinde saydığı bir belgenin bulunması gerekir.

İcraya konacak ilam, mahkemenin gerekçeli kararının imzalı ve mühürlü halidir. İlam niteliğindeki belgeler ise, İcra İflas Kanunu’nun 38. Maddesinde sayılmıştır, bunun dışında özel kanunlarda da ilam niteliğinde sayılan diğer belgeler sayılmıştır.

İlamların icrası, “para ve teminattan başka borçlar hakkında ilamların icrası” (taşınır teslimi, çocuk teslimi, taşınmaz tahliye ve teslimi vb.), “para ve teminat verilmesi hakkındaki ilamların icrası” olarak 2 grupta toplanabilir.

İlamlı icra takibi için Türkiye’nin her yerindeki icra daireleri yetkilidir, yani ilamlı takip herhangi bir yerdeki icra dairesinde başlatılabilir.

Borçluya gönderilecek icra emrinde, borçlunun ilamda yazılı borcu 7 gün içinde ödemesi ihtar olunur. Borçlu icra emrinde yazılı süre içinde borcunu yerine getirmezse ilamı temyiz etmesi icrayı durdurmayacağından, icranın durdurulması için Yargıtay’dan icranın geri bırakılması kararı getirmek zorundadır. Bunun için borçlu öncelikle, Yargıtay’dan icranın geri bırakılması kararı getirinceye kadar, icra dairesinden süre istemelidir.

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE

“BORCA İTİRAZ ŞEKLİ” ve “BORCA İTİRAZIN SONUÇLARI”

(İİK. mad. 169; 168/I-5)Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde «borca itiraz şekli» ve «borca itirazın sonuçları» İİK. mad. 169* ve İİK. mad. 168/I-5**’de düzenlenmiştir.


Borca itirazın nasıl ve nereye yapılacağı İİK. mad. 169/I, c:1 ve 168/I-5’de düzenlenmiştir.

I- Borçlu, İİK. mad. 168/I-5’e göre yapacağı borca itirazını;

a- Ödeme emrinin tebliğinden itibaren beş gün içinde,

b- Bir dilekçe ile,

c- Ödeme emrini gönderen icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine,

bildirmek zorundadır.

Borçlunun bu koşullara uymayan itirazı hükümsüzdür. Yani;

- Ödeme emrinin tebliğinden beş gün geçtikten sonra,

- Sözlü olarak

- İcra mahkemesi yerine icra dairesi’ne

yapılan itiraz geçersizdir.

II- Beş günlük ödeme emrine itiraz süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren başlarsa da, henüz kendisine ödeme emri tebliğ edilmeyen fakat hakkında yapılan takibi öğrenen borçlu, ödeme emrinin kendisine tebliğini beklemeden de borca itirazda bulunabilir. Yüksek mahkeme -özellikle son içtihatlarında-

«Kural olarak borçlunun itiraz hakkı kendisine ödeme emrinin tebliği ile doğarsa da; borçlunun, kendisine ödeme emrinin tebliğini beklemeden -alacaklının anlaşmazlığı ve takibi sürdürme iradesini taşıması halinde- icra mahkemesine yapacağı itirazın (ve şikayetin) icra mahkemesince ‘süreden ret’ edilmeden inceleneceğini» belirtmiştir... Yüksek mahkeme, yine bu konuyla ilgili olarak;

√ «Kendisine ödeme emri tebliğ edilmemiş olan borçlunun -daha sonra da ödeme emri tebliğ edilmemiş olması koşuluyla- borca (ve imzaya) itirazda bulunamayacağını»

√ «Borçluya gönderilen ödeme emrinin, tebliğ edilemeden iade edilmesi halinde, borçlunun itirazının «borçlunun henüz itiraz hakkı doğmamış olması nedeniyle» reddedilmesi gerekeceğini»

√ «Takip tarihinden sonra ve ödeme emrinin tebliğinden önce -daha sonra ödeme emrinin tebliği koşulu ile- borçlunun, ödeme emrine itiraz edebileceğini»


kambiyo senetlerinde borca itiraz dilekçesi

.....................NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’ NEİMZAYA İTİRAZ EDEN

BORÇLU :

ALACAKLI :

TALEP KONUSU : Tarafımca .../.../20... tarihinde tebellüğ edilen ............. İcra Müdürlüğü’ nün ………… Esas sayılı icra takibi ödeme emrine konu senetteki imzaya yasal süresi içinde itirazlarımın sunulması ve ÖNCELİKLE TEDBİREN nihayetinde de açılmış takibin durdurulması talebidir.AÇIKLAMALAR : İstanbul …. İcra Müdürlüğü’ nün ………. Esas sayılı dosyası ile aleyhime yapılan icra takibine dayanak ödeme emri muhtara .../.../20.... tarihinde tebellüğ edilmiştir. Süresi içerisinde Sayın Mahkemenize başvurarak imzaya, borca ve tüm fer’ ilerine ayrıca ve açıkça itiraz etmekteyim.

Şöyle ki;

Aleyhime yapılan icra takibine konu senetteki imza tarafıma ait değildir. Tarafıma ait imza örneklerinin ilgili kurumlardan celbini talep ediyorum. Söz konusu imza örnekleri geldiğinde icra takibine konu senetteki imza ile karşılaştırılarak bilirkişi incelemesi sonucunda da imzanın tarafıma ait olmadığı çok net anlaşılacaktır.

Tarafıma ait imza örneklerinin yer aldığı celbi talep edilen yerler;

*YAPI KREDİ BANKASI ………….. ŞUBESİ (20... yılı)

*DENİZBANK……………ŞUBESİ (20...-20... yılları)

İcra ve İflas Kanunu’ nun 170. maddesi; “Borçlu,168 inci maddenin 4 numaralı bendine göre kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığı yolundaki itirazını bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirir…” denmektedir. Tarafıma ait olmayan iş bu takibe dayanak bono da ki imzaya ayrıca ve açıkça itiraz ediyorum.

İcra ve İflas Kanunu’ nun yine aynı maddesinde devamla “…İcra mahkemesi duruşmadan önce yapacağı incelemede, borçlunun itiraz dilekçesi kapsamından veya eklediği belgelerden edindiği kanaate göre itirazı ciddi görmesi halinde alacaklıya tebliğe gerek görmeden itirazla ilgili kararına kadar icra takibinin geçici olarak durdurulmasına evrak üzerinde karar verebilir…” şeklinde düzenleme mevcuttur.

Ayrıca Kanun aynı maddede devamla “…İcra mahkemesi, itirazın kabulüne karar vermesi hâlinde, senedi takibe koymada kötü niyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklıyı senede dayanan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere tazminata ve alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm eder…” hükmü de yer almaktadır. Dolayısıyla haksız olan alacaklı-davalının asıl alacağın %20′ sinden aşağı olmamak üzere tazminata ve yine alacağın %10′ u oranında para cezasına hükmedilmesini de talep ediyorum.

HUKUKİ SEBEPLER : Mevzuatın ilgili hükümleri


DELİLLER :..................İcra Müdürlüğü’ nün …………. Esas sayılı dosya münderecatı,
Tarafıma tebliğ edilen ödeme emri
Celbi talep edilen imza örnekleri,
Bilirkişi İncelemesi,
Yasal ve takdiri her türlü delil


NETİCE-İ TALEP :Yukarıda izah edilen ve re’ sen nazara alınacak nedenlerle, takibe dayanak bonoda ki imzanın tarafıma ait olmaması sebebi ile imzaya itirazlarım cihetinde davamın kabulü ile takibin borçlu tarafım yönünden durdurulmasına, dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren ................İcra Müdürlüğü’ nün ………….. Esas sayılı icra takibinin öncelikle teminatsız, olmaz ise uygun bulunacak teminat mukabilinde İHTİYATİ TEDBİR kararı ile durdurulmasına, haksız olan alacaklı-davalının asıl alacağın %20′ sinden aşağı olmamak üzere tazminata, alacağın %10′ u oranında para cezasına hükmedilmesine ve yargılama giderinin karşı tarafa yükletilmesine dair karar verilmesini arz ve talep ederim.İMZAYA İTİRAZ EDEN BORÇLU
Adı ve Soyadı
İmza..................( ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE


...................İcra Müdürlüğü’nün 2015/……..E. Sayılı dosyası


DAVACI :…………..(T.C KİMLİK NO: ……………....DAVALI :......................................................
KONUSU : İmzaya itiraz


AÇIKLAMALAR :

1- Davalı tarafça aleyhime ........... İcra Müdürlüğü’nün 2015/…. E. Sayılı dosyası ile başlatılan icra takibinden , ödeme emri tebliğ edilmeden, ihtiyati haciz vesilesiyle .../../2015 tarihinde haberdar oldum.

2- Takibe konu icra dosyası tarafımızca incelendiğinde, senet üzerindeki imzanın bana ait olmadığı görülmüştür. Bu husus, Gerekli bilirkişi incelemesi yaptırıldığı taktirde de sabit olacaktır.

3- Sayın Mahkemece yapılacak ilk celsede duruşmada hazır bulunarak ıslak imza örneklerini vereceğim. Ayrıca ıslak imza örneklerinin bulunduğu resmi kurumları da ayrıca sayın Mahkemenize bildireceğim.


4-Borçlu olmadığım halde ihtiyati haciz kararı almak sureti ile icra takibi başlatan ve haciz baskısı altında dosya borcunun ödenmesine sebebiyet veren davalının, arada ciranta da bulunmadığından kötü niyetli olduğu oldukça açıktır.5- Takibe konu senet üzerindeki imza, elim ürünü olmayıp, şahsımı borçlandırmak maksadı ile başlatılan işbu icra takibinde alacaklı taraf tamamen kötü niyetlidir. Davalı ile aramda ne ticari ne de hukuki hiçbir ilişki de ayrıca bulunmamaktadır.


HUKUKİ NEDENLER : İİK sair yasal mevzuat


HUKUKİ DELİLLER : ...............İcra Müdürlüğü’nün 2015/…… E. Sayılı dosyası, imza örneklerini içerir evrak asılları, bilirkişi incelemesi sair her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, Alacaklı / davalı hakkında hukuki ve cezai her türlü şikayet ve dava hakkım saklı kalmak kaydı ile, gerekli imza incelemesinin yapılmasına müteakip;

1- Hakkımda başlatılan takibin geçici olarak durdurulmasına,

2- Senet üzerindeki imzanın bana ait olup olmadığını bilebilecek durumda olan Lehdar ……….’ın %20’den aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına ve %10 para cezasına mahkumiyetine,

3- Yargılama giderlerinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. .../../2015


Davacı
Adı ve Soyadı
İmza

................... İCRA (HUKUK) MAHKEMESİ’NE

(Durdurma Taleplidir)

İcra dairesi Dosya n o : .............14. İcra Müdürlüğünün 2015/E.......sayılı dosyası

BORCA İTİRAZ EDEN
DAVACI :..........................................................

DAVALI ALACAKLI:............................................

DAVA KONUSU: Kambiyo takibine ve borca itiraz
borca ve yetkiye itiraz dilekçesi

AÇIKLAMALAR :1- Kambiyo senetlerine mahsus ödeme emrini ../.../2015 tarihinde aldım. Süresinde Mahkemenize itiraz ediyorum.

2- Bilindiği üzere bononun (senedin) asli unsurlarından birisi tanzim tarihidir ve uygulamada imzanın üzerinde yazar. Bu tarihin bulunmadığı belgeler, senet niteliğini taşımamakta olup, kombiyo takibine konu edilemez.

3- Bu nedenle takibe konu senet senet hükmünde olmadığından takibin ve ödeme emrinin iptalini talep etmem gerekmiştir. Alacaklı görünenin hakkımda işlem yapmaması için takibin gerektiğinde bir miktar teminat yatırmam karşılığında durdurulmasını talep ediyorum.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle öncelikle takibin durdurulmasını, kombiyo senedine dayanmayan takibin ve ödeme emrinin iptalini, haksiz takip nedeniyle alacaklı aleyhine %20 tazminat ödemesine karar verilmesini arz ederim. ../.../ 2015

İTİRAZ EDEN
Adı ve Soyaydı
(İmza)> Bu dilekçe 2 suret hazırlanmalı

> 2 adet davetiye ve bunları posta pulları eklenmelidir.

> Adliye veznesine davanın harcı yatırılmalıdır


..................................... İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE,

.......İcra Müdürlüğü.Dosya Esas: 20....../.......E


İMZA İTİRAZINDA BULUNAN
(BORÇLU) :ALACAKLI : Adı ve Soyadı
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı


TEBLİĞ TARİHİ : …/…/…


AÇIKLAMALAR :


1-...............İcra Müdürlüğünün 20...../… sayılı dosyası ile tarafıma gönderilen Örnek 10 (Kambiyo senetlerine (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Özgü Haciz Yolu İle Yapılacak Takipte Ödeme Emrini tebellüğ ettim. Ancak takibe konu senet altındaki imza bana ait değildir. Alacaklı ........... borçlu ise ..............olup benim olayla hiçbir ilgi ve alakam yoktur.

2-Emsal imza örneklerim ................ Müdürlüğünde yapmış olduğum projelerde mevcuttur. Gerekli inceleme ve araştırmada yapılabilir. Belirtmiş olduğum üzere, senet altındaki imzayı kabul etmediğimden dolayı aleyhime yapılan icra takibinin durdurulmasını talep etme zarureti hâsıl olmuştur.


DELİLLER :Bilirkişi incelemesi, Ve her türlü yasal deliller.

HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, senet altındaki imza bana ait olmadığından senet altındaki imzayı kabul etmiyorum. Yapılan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/20....

İtiraz Eden
Adı ve Soyadı
İmza
icra itiraz dilekçesi örneği indirKambiyo takibine karşı imzaya itiraz halinde, imzanın borçluya ait olduğunu ispat külfeti, imzanın borçluya ait olduğunu iddia eden alacaklıya ait olup, bilirkişi ücreti ve delil avansını (HMK 324) alacaklının ödemesi gerekir

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2016/16132
KARAR NO. 2017/8251
KARAR TARİHİ. 29.5.2017Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Borçlular aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan icra takibinde, borçlular, bonodaki imzanın kendilerine ait olmadığından bahisle icra mahkemesine başvurarak imzaya itirazda bulunmuş, mahkemece, HMK'nun 115/2. maddesi uyarınca davanın usulden reddine karar verilmiştir.

İmza itirazında, imzanın borçluya ait olduğunu ispat külfeti, senet elinde olup takibe başlayarak imzanın borçluya ait olduğunu iddia eden alacaklıya aittir (HGK'nun 26.04.2006 tarih ve 2006/12-259 Esas, 2006/231 Karar sayılı kararı).

Dava 18/05/2015 tarihinde, 6100 Sayılı HMK yürürlükte iken açılmıştır. 6100 Sayılı HMK'nun 114. maddesinin "g" bendinde gider avansının yatırılmış olması dava şartları arasında sayılmış, aynı Kanun'un 115. maddesinin 1. fıkrasında, bu koşulun mevcut olup olmadığını mahkemenin kendiliğinden araştıracağı, ikinci fıkrasında ise, bu şartın noksanlığı tespit edilirse davanın usulden reddine karar verileceği öngörülmüştür. HMK'nun "Harç ve Avans Ödemesi" başlıklı 120. maddesinin birinci fıkrası, harç ve avansların Bakanlıkça saptanacağı, dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacağı, avansın yeterli olmadığının anlaşılması durumunda davacıya iki haftalık kesin süre verileceği düzenlenmiştir.

"Delil ikamesi için avans" başlıklı HMK'nun 324. maddesinin birinci fıkrasında ise; "Taraflardan herbiri ikamesini talep ettiği delil için mahkemece belirlenen avansı, verilen kesin sürede yatırmak zorundadır. Taraflar birlikte aynı delilin ikamesini talep etmişlerse, gereken gideri yarı yarıya avans olarak öderler" hükmü düzenlendikten sonra, ikinci fıkrasında, tarafların bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde delil ikamesinden vazgeçmiş sayılacakları öngörülmüştür.

Görüldüğü üzere, HMK'nun 324. maddesinde düzenlenen delil ikamesi avansı, HMK'nun 114. maddesinin "g" bendinde belirtilen gider avansından hüküm ve sonuçları itibariyle farklı olup, dava şartı niteliğinde değildir.

Somut olayda, borçlu asiller ve vekilin olmadığı 10/11/2015 tarihli duruşmada, mahkemece, imza incelemesi için bilirkişiden rapor alınması amacıyla kurulan ara kararda, bilirkişi ücreti ve tebliği masrafı için eksik kalan 270,00 TL.yi iki haftalık kesin sürede yatırması için davacılara süre verilmesine sonuçları hakkında ihtarat yapılmasına karar verildiği, ihtaratın sonuçlarının ne olduğu belirtilmediği gibi ihtaratı içeren duruşma tutanağının borçlulara tebliğ edilmediği halde, belirlenen kesin sürede avansın yatırılmadığından bahisle mahkemece davanın usulden reddine karar verildiği görülmüştür.

Halbuki yukarda da açıklandığı ve Hukuk Genel Kurulunca da vurgulandığı üzere, imzaya itiraz halinde, imzanın borçluya ait olduğunu ispat külfeti, imzanın borçluya ait olduğunu iddia eden alacaklıya aittir.

O halde mahkemece, ispat yükünün alacaklıda olduğu gözetilerek HMK'nun 324. maddesi kapsamında delil avansının alacaklı tarafından yatırılması için işlem yapılması, sonucuna göre imza itirazı hakkında karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI TAKİPLERDE BORCA VE İMZAYA İTİRAZ
Av. Selçuk ENER


Hukuki anlamda senet, bir vakanın delilini teşkil etmek üzere bir kişi tarafından imzalanan ve imzalayanın aleyhine delil teşkil eden yazılı belgeye verilen isimdir. Kambiyo senetleri ise sahibine alacak hakkı veren, kanunen emre yazılı ve belirli şekil şartlarına tabi kıymetli evraklardır. Kambiyo senetleri poliçe, bono ve çektir.

Poliçe belirli bir kişi emrine, diğer bir kişiye verilen ödeme yetkisini kapsayan bir senettir. Görüleceği üzere poliçede üç taraflı bir ilişki bulunmaktadır. Bono, borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen, belli bir paranın kayıtsız ve şartsız olarak belli bir süre sonra ödeneceğini bildiren kıymetli evrak çeşididir. Çek ise, bir bankaya hitaben yazılmış, TTK’da belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş ve ödeme emri niteliğinde olan kıymetli evraktır.

Yukarıda saymış olduğumuz kıymetli evraklardan birini elinde bulunduran alacaklı, borçlunun borcunu ödememesi üzerine kambiyo senetlerine özgü takip yoluna başvurarak borcunu tahsil etme yoluna gidebilmektedir. Kanunumuz ise borçluya bu takibe karşı itiraz hakkı tanımıştır. Borçlu, ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde takibin yapıldığı icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine, dilekçe ile başvurarak imzaya veya borca itiraz hakkını kullanabilir. Ödeme emrine itiraz edilmiş olması satıştan başka takip işlemlerini durdurmamaktadır. Ancak şartların oluşması halinde hâkim takibin geçici olarak durdurulmasına karar verebilmektedir.

Borca itiraz; borçlunun imza dışında kalan tüm nedenlerden dolayı ödeme emrine itiraz etmesidir. Borçlu; borcunun olmadığını, borcun zamanaşımına uğradığını, borcun itfa veya imhal edildiğini ve yetki itirazını ileri sürerek borca itiraz edebilir. Borçlu bu itirazında haklı ise mahkeme itirazın kabulüne karar verecek ve takip duracaktır.

------------------------------------------

“…Öte yandan dar yetkili icra mahkemelerinde, kambiyo senetlerine dair borca itiraz davasında, borcun bulunmadığı veya itfa yahut imhal edildiği ancak resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile kanıtlanabilir, tanık beyanları ile ispat düşünülemez.

O halde, mahkemece; borçlunun takip dayanağı borcu İİK 169/a gereği ödediği ispatlanamadığından itirazın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir…” (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2016 /30006, K. 2018 / 3086)


------------------------------------------

İmza itirazı ise borçlunun, takibe konu kambiyo senedinin üzerinde bulunan imzanın kendisine ait olmadığını iddia etmesidir. İmza itirazının dilekçede açıkça belirtilmesi gerekmektedir. İmzanın borçluya ait olmadığını ispat yükü alacaklı üzerindedir. İcra mahkemesi imza itirazını duruşmalı olarak yapmalıdır. Bilirkişi incelemesi neticesinde imzanın borçluya ait olmadığı ortaya çıkar ise takip duracaktır.

İcra mahkemesinin vermiş olduğu itirazın kabulü kararının kesinleşmesi ile duran takip ortadan kalkacaktır. Bu halde alacaklı, borçlunun isteği ile % 20’den az olmamak üzere tazminat ödemeye hükmolunacaktır. Ancak icra mahkemesinin vermiş olduğu kararlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmediğinden alacaklının genel mahkemelerde itirazın iptali veya alacak davası açmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Ayrıca aynı senede dayanarak genel haciz yolu ile ilamsız takip yapılmasının önünde bir engel yoktur.

Eğer borçlunun yapmış olduğu itiraz icra mahkemesince reddedilir ise borçlu alacaklının isteği ile % 20’den az olmamak üzere tazminatla yükümlü tutulacaktır.

------------------------------------------

“…Bu durumda, borçlu aleyhine yapılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibin iptaline dair karar kesinleştiğinden, aynı senede dayanılarak genel haciz yolu ile ilâmsız icra takibine başlanmasında bir engel yoktur. İİK'nun 68/1. maddesi gereğince; talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenit ise, alacaklı itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Aynı Kanun'un 62/5. maddesi; "Borçlu takibin müstenidi olan senet altındaki imzayı reddediyorsa, bunu itirazında ayrıca ve açıkça beyan etmelidir. Aksi takdirde icra takibi yönünden senetteki imzayı kabul etmiş sayılır" hükmünü düzenlemektedir. O halde, mahkemece, yukarda anılan yasal düzenlemeler uyarınca borçlunun icra takip dosyasındaki borca itirazına dair itirazın kaldırılması isteminin esasının incelenerek, oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir…” (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2016/25480, K. 2017/16275)

“…Borçlunun mercii başvurusu imza inkârı olmayıp, senedi imzalayan kişinin şirket yetkilisi olmadığı yönündedir. Bu yöndeki itiraz borca itiraz niteliğinde olduğundan…” (Yargıtay 12 Hukuk Dairesi E. 1998/4574, K. 1998/4971)

------------------------------------------

Tüm bu açıklamalarımızdan da görüleceği üzere; imzaya itirazın açıkça olarak yapılması gerekirken borca itiraz imzaya itiraz dışında kalan itirazları kapsamaktadır. Borçlunun itirazının kabulü durumunda icra mahkemesi kararları maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmediğinden, alacaklının genel mahkemelerde dava açma hakkının bulunduğu unutulmamalıdır. Ayrıca alacaklı genel mahkemelerde dava açma yoluna gider ise borçlu itiraz sırasında belirtmiş olduğu itiraz sebepleri ile bağlı olmayacaktır.

Av. Mehmet ÇELİK & Av. Selçuk ENER


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
sunstorm
Site Üyesi
Mesajlar: 33
Kayıt: 20 Ara 2015 13:45

Re: KAMBİYO TAKİBİNDE İMZAYA VE BORÇ İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Mesaj gönderen sunstorm »

Tebligatı 24 Temmuz Cuma günü aldım. Cuma gününden sonra mı 5 gün saymaya başlayacağız? Arefe günü yarım resmi tatil idi. İtirazda 5 iş günü deniyor ama 4,5 resmi işi günü olursa ne olur? Bayramdan sonraki ilk gün(Salı günü) itiraz hakkı devam eder mi? Bir bilen cevap verebilirse sevinirim.
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: KAMBİYO TAKİBİNDE İMZAYA VE BORÇ İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Mesaj gönderen teoman »

Salı günü itirazınızı yapa bilirsiniz.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj