Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

İCRA TAKİBİNDE BORCA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ.(İlamsız Takip)

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23645
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

İCRA TAKİBİNDE BORCA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ.(İlamsız Takip)

Mesaj gönderen teoman »

İCRA TAKİBİ

Alacaklının borçludan alacağını devlet gücünü kullanmak suretiyle tahsil etmek için İcra Müdürlüğü nezdinde başlatmış olduğu hukuki işlem, “İcra Takibi”dir.

İcra takip yolları 3’e ayrılır:

1) İlamsız (adi) takip
2) Kambiyo senedine dayalı takip
3) İlamlı takip

İCRA TAKİP YOLLARI VE İTİRAZ

Bu takip yollarına kısaca değinelim:


1) İlamsız (adi) takip

Elinde kambiyo senedi (çek, senet, poliçe) veya ilam (mahkeme kararı) olmayan alacaklı, alacak ipotek ya da rehinle de temin edilmemişse, ancak ilamsız takip açabilir. Bu takip yolunda, alacaklının elinde kambiyo senedi veya ilam olmadığından, yani alacaklının elinde alacağını kanıtlayan güçlü bir delil olmadığından ve alacaklı sıfatını taşıyan kişi tarafından suiistimale açık olduğundan, kanun borçlunun takibe itiraz edip takibi durdurmasını diğer takip yollarına göre daha kolaylaştırmıştır.

İlamsız takipte borçlu, icra dairesi tarafından kendisine gönderilen ödeme emrine 7 gün içinde itirazlarını bildirirse, takip durur. Borçlunun haklılığı ya da haksızlığı araştırılmaz. Bu durumda alacaklı, İcra Mahkemesi’nde itirazın iptali ya da itirazın kaldırılması davası açmalıdır, davada itirazın yersizliği ve haksızlığı ortaya çıkarsa, takip kaldığı yerden devam eder ve borçlu aleyhine icra inkâr tazminatı ve kötü niyet tazminatına hükmedilir.

Aleyhine ilamsız takip açılan borçlu, yetkiye (aleyhine icra takibi başlatılan icra dairesinin yetkili olmadığı için itiraz edebilir, ilamsız takipte yetkili icra dairesi, borçlunun takip tarihindeki ikametgâh adresinin bulunduğu icra dairesidir), borca ve imzaya itiraz edebilir.Borca, yetkiye ya da imzaya itiraz etmeyen borçlu, 7 gün içinde gerçeğe uygun mal beyanında bulunmak zorundadır, bulunmadığı takdirde hapis cezası vardır.

2) Kambiyo senedine dayalı takip

Kambiyo senetleri; poliçe, bono (emre muharrer senet) ve çektir. Kambiyo senedine dayalı takipte, alacaklı kambiyo senedinin aslını icra dairesine sunmak zorundadır. İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, borçluya ödeme emri gönderir.

Borçlu, borcunu 10 gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödemelidir. Borçlu, takibin müstenidi olan senedin kambiyo senedi vasfını taşımadığını, senetteki imzanın kendisine ait olmadığını, borçlu olmadığını, borcu ödediğini, alacağın zamanaşımına uğradığını veya icra dairesinin yetkisizliğini iddia ediyorsa, 5 gün içinde icra mahkemesine şikâyet etmelidir. İlamsız takipten farklı olarak, kambiyo senedine dayalı takipte, İcra Müdürlüğü’ne yapılan itiraz, takibi durdurmaz; itirazın 5 gün içinde İcra Mahkemesi’ne yapılması gerekir. Yine ilamsız takipten farklı olarak, kambiyo senedine dayalı takipte itiraz, takibi durdurmaz, satış işlemleri hariç, tüm takip işlemleri devam eder, buna önlem için itiraz edilen mahkemeden, itirazın esasına karar verinceye kadar takip işlemlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmesi talep edilebilir. İmzasını haksız yere inkâr eden borçlu, sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm edilir.

Borçlu borca itiraz etmez ve borcu ödemezse 10 gün içinde, itiraz edip de reddedilirse 3 gün içinde gerçeğe uygun mal beyanında bulunmak zorundadır.

İLAMLI İCRA

Alacaklının ilamlı icra takibi yapabilmesi için, elinde mahkeme ilamı veya kanunlar tarafından mahkeme ilamı niteliğinde saydığı bir belgenin bulunması gerekir.

İcraya konacak ilam, mahkemenin gerekçeli kararının imzalı ve mühürlü halidir. İlam niteliğindeki belgeler ise, İcra İflas Kanunu’nun 38. Maddesinde sayılmıştır, bunun dışında özel kanunlarda da ilam niteliğinde sayılan diğer belgeler sayılmıştır.

İlamların icrası, “para ve teminattan başka borçlar hakkında ilamların icrası” (taşınır teslimi, çocuk teslimi, taşınmaz tahliye ve teslimi vb.), “para ve teminat verilmesi hakkındaki ilamların icrası” olarak 2 grupta toplanabilir.

İlamlı icra takibi için Türkiye’nin her yerindeki icra daireleri yetkilidir, yani ilamlı takip herhangi bir yerdeki icra dairesinde başlatılabilir.

Borçluya gönderilecek icra emrinde, borçlunun ilamda yazılı borcu 7 gün içinde ödemesi ihtar olunur. Borçlu icra emrinde yazılı süre içinde borcunu yerine getirmezse ilamı temyiz etmesi icrayı durdurmayacağından, icranın durdurulması için Yargıtay’dan icranın geri bırakılması kararı getirmek zorundadır. Bunun için borçlu öncelikle, Yargıtay’dan icranın geri bırakılması kararı getirinceye kadar, icra dairesinden süre istemelidir.
............................... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya No: 2018/..........

İTİRAZ EDEN(BORÇLU) :

ADI SOYADI :...........................ALACAKLI :.............................KONU : Müvekkilime …/…/... tarihinde tebliğ edilen ilamsız takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır.

İTİRAZ NEDENLERİ :

1-Alacaklının icra takibine konu ettiği ve dosyaya ibraz ettiği sevk irsaliyesi ve faturaya tarafımdan atıldığı iddia olunan imza, şahsıma ait değildir. İmza inkarında bulunuyorum.

2-Ayrıca alacaklı ile herhangi bir ticari ilişkisim bulun madığından böyle bir borcum da bulunmamaktadır. Borca da itiraz ediyorum.

3-Hiçbir şekilde borcu kabul etmemek kaydıyla esasen takibe alınan alacak Borçlar Kanunu gereğince süre yönünden de zamanaşımına uğramıştır. Takip de bu nedenle geçersizdir.


SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığım sebeplerden dolayı aleyhime yapılan icra takibinin durdurulmasını, saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/2018
İtiraz Eden Borçlu
Adı ve Soyadı
İmza
......................İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya Esas No: .../…


BORCA İTİRAZ EDEN
BORÇLU : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres

ALACAKLI : Adı ve Soyadı
Adres

TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/…

KONU : Ödeme emrine itiraz ettiğimin bildirilmesi dileğidir.


AÇIKLAMALAR :

Alacaklı tarafından aleyhime yapılan icra takibinde, tarafıma gönderilen ödeme emrini …/…/… tarihinde aldım. Yedi günlük yasal süresi içinde itiraz ediyorum. Taraflar arasında yapılan sözleşme gereğince satın almış olduğumuz eşyalar dolayısıyla kesilen fatura miktarının....... Türk Liralık olan kısmını, satın aldığım eşyaların teslimi sırasında ödemiş olmama rağmen, aleyhime yapılan icra takibinde kısmen yapmış olduğum ödeme dikkate alınmadan tüm fatura bedeli üzerinden icra takibi yapılmıştır. Borcun ….....TL kısmına itiraz ediyoruz. Ödeme yaptığıma dair makbuz fotokopisi ektedir. Borcumun kalan kısmı en kısa zamanda ödeyeceğim.

DELİLLER : İcra Müdürlüğünün 2018/… Esas sayılı dosyası ve her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER : İcra ve İflas Kanunu md. 66/1 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ettiğim üzere, alacaklıya yapmış olduğum ödeme dikkate alınarak, yapılan icra takibinde talep edilen miktarın ….......Türk Liralık kısmına itiraz ediyorum. Aleyhime yapılan icra takibinin itiraz ettiğim kısım dikkate alınarak kısmi durdurma kararı verilmesi hususunda gereğini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/2018

Ödeme Emrine İtiraz Eden
Adı ve Soyadı
................................. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NEİCRA DOSYA NO : 2015/…………. E.İTİRAZ EDEN
BORÇLULAR: 1) ………… ( T.C. ……….. )

2) ………………….. Tic.Ltd.Şti.

3) ……………….. ( T.C.NO: ………… )


Vekilleri : Av. ……………..ALACAKLI : …………Tic. Ltd.Şti.

Vekili : Av. …………………..KONU : Borca, Faize ve Tüm Ferilerine İtiraz


TEBLİĞ TARİHİ : ……………2018


AÇIKLAMALAR :

Alacaklı tarafından gönderilen Ödeme Emrine Müvekkiller ……………. tarihinde muttali olduğundan süresi içerisinde icra takibinde borcun tamamına , dayanak kira sözleşmesine, faize ve tüm fer’ilerine itiraz ediyoruz.Müvekkillerin alacaklı tarafa herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Borcun tamamına, faize, talep edilen faiz oranına ve tüm fer’ilerine itiraz ediyoruz.Yukarıda arz ve izah ettiğimiz tüm nedenler ile hukuken korunacak bir dayanağı bulunmayan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesi gerekmektedir.HUKUKİ SEBEP : İİK,HMK ilgili her türlü mevzuat.


HUKUKİ DELİL : Her türlü yasal delil.


SONUÇ VE İSTEK :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerden ötürü, BORCUN TAMAMINA, FAİZE, FAİZ ORANINA VE FER’İLERİN itirazımızın KABULÜNE, İcra takibinin DURDURULMASINA karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim. .../.../2018


İtiraz Eden Borçlular Vekili
Av………………..
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2015/6770
KARAR NO:2015/16747
KARAR TARİHİ: 16.06.2015


>Takip dosyasına yapılan itirazda imzanın bizzat icra müdürü huzurda atılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 12/01/2015 tarih, 2014/31700-2015/239 Sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından yapılan genel haciz yolu ile ilamsız takipte, alacaklının icra mahkemesindeki başvurusunda, borçluların 13.01.2014 tarihinde takibe itiraz ettikleri ancak itiraz yapılırken borçlulardan ...'nın huzurda bulunmadığından imza atmadığının icra memuru tarafından itiraz dilekçesinin üzerine not düşüldüğü, borçlu ...'nın usule uygun itirazının bulunmadığından hakkındaki takibin devamına karar verilmesi talebinde bulunduğu, mahkemece, şikayetin kabul edildiği anlaşılmıştır.


Somut olayda, borçluların takip dosyasına sundukları 13.01.2014 tarihli itiraz dilekçesinde borçlular ... ve ...'nın isim ve imzalarının bulunduğu, ayrıca dilekçe altına icra müdürlüğünce "...'nın imzası huzurda alınmamıştır." şerhinin düşüldüğü görülmektedir.
İİK. 62. Maddesine göre itiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçeyle veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur. İtiraz, takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire gereken masrafı itirazla birlikte alarak itirazı derhal yetkili icra dairesine gönderir; alınmayan masraftan memur şahsen sorumludur.

Takip dosyasına yapılan itirazda imzanın bizzat icra müdürü huzurda atılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Kaldı ki itiraz dilekçesinin posta yoluyla gönderilmesi de mümkündür.

Bu durumda mahkemece, duruşma açılarak borçlu ...'ya itiraz dilekçesindeki imzayı benimseyip benimsemediği, imzaya bir itirazı olup olmadığı sorularak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi yerine yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup hükmün bu sebeple bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.


SONUÇ : Borçlunun karar düzeltme isteminin kabulüyle Dairemizin 12.01.2015 tarih ve 2014/31700 E., 2015/239 K. Sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 16.06.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Kavramlar: icra itiraz dilekçesi, kredi kartı icra itiraz dilekçesi, ttnet icra itiraz dilekçesi, ilamlı icra takibine itiraz dilekçesi, icra emrine itiraz dilekçesi, borca ve yetkiye itiraz dilekçesi, borca itiraz dava dilekçesi, ilamsız icra takibi dilekçesi örneği


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj