Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Ceza Daireleri Kararları GÖREVİ İHMAL EDEN AVUKAT HAKKINDA HAK MAHRUMİYETİ

GÖREVİ İHMAL EDEN AVUKAT HAKKINDA HAK MAHRUMİYETİ


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 426437
Konum: İstanbulYARGITAY 4. Ceza Dairesi

Esas No : 2012/3973
Karar No : 2013/8

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1- Hükümden sonra 19.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6086 sayılı Kanun'un 1. maddesi ile TCK'nın 257/1-2. madde ve fıkralarında yer alan "kazanç" sözcüğünün "menfaat" olarak değiştirilmesi ve bu fıkralarda öngörülen cezaların alt ve üst sınırlarının da indirilmesi karşısında TCK'nın 7/2. madde ve fıkrasındaki "suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmü gözetilerek, sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu,
2- Avukat olan sanık hakkında görevi ihmal suçundan verilen adli para cezasının yasal sonucu olarak TCK'nın 53/5. maddesinde düzenlenen hak yoksunluğu yerine, uygulanma olanağı bulunmayan anılan maddenin 1. fıkrasındaki hak yoksunluklarına hükmedilmesi,
Yasaya aykırı ve sanık Ali Doğan müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 14/01/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay Ceza Daireleri Kararları