1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

HACİZ ANINDA BİRDEN FAZLA KİŞİYE HAKARET VE TEHDİT

Gönderilme zamanı: 21 Eyl 2017 15:37
gönderen teoman
T.C
YARGITAY
18. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2016/17096
KARAR NO:2016/19439
KARAR TARİHİ: 20/12/2016
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme
HÜKÜMLER: Mahkumiyet


KARAR

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre ve sanık hakkında miktar itibariyle TCK'nın 125/1. maddesi uyarınca kesin olarak verilen hakaret suçuna ilişkin, katılan ... tarafından vasfa yönelik aleyhe temyizde bulunduğundan bu hükmün de temyize kabil olduğu belirlenerek dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Sanığın, aleyhine yapılan icra takibi sırasında; icra katibi müşteki ..., polis memuru müşteki ..., alacaklı vekili olan katılan ..., alacaklı müşteki ..., olay yerinde bulunan mağdurlar ..., ..., ... 'ye benzer hakaret sözlerini ayrı ayrı söylese de, bu sözleri aynı olay çerçevesinde çıkan tartışmada, aynı sebeple ve araya zaman aralığı girmeden bir suç işleme kararı ve kastı ile söylemesi nedeniyle, TCK'nın 125/3-a, 4. maddeleri ile belirlenecek cezanın anılan Kanunun 43/2. maddesi uyarınca artırılması gerekirken, üç ayrı mahkumiyet hükmü kurulması,

2-Sanığın, icra takibi sırasında avukat olan katılan ..., icra katibi olan müşteki ...'a yönelik tehdit eyleminin zincirleme şekilde TCK'nın 265/2, 43/2. maddelerinde düzenlenen suçu oluşturduğu, alacaklı olan müşteki ..., alacaklının yanında bulunan mağdurlar ..., ..., ...'ye yönelik tehdit eylemlerinin ise aynı Kanunun 106/1.1 cümle, 43/2. maddelerine uyan tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde hükümler kurulması,

Kanuna aykırı ve sanık ... ile katılan ...'ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki isteme uygun olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20/12/2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.