Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Ceza Daireleri Kararları HAKARET, HAKSIZ TAHRİK CEZADAN 1/4 0RANINDA İNDİRİM UYGULANACAĞI

HAKARET, HAKSIZ TAHRİK CEZADAN 1/4 0RANINDA İNDİRİM UYGULANACAĞI


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21587


TCK--MADDE 29
Haksız tahrik
(1) Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.


T.C
YARGITAY
3. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2018/5612
KARAR NO:2018/13443
KARAR TARİHİ:24.09.2018
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
HÜKÜM : Hükmün açıklanması suretiyle mahkumiyetMahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın cezasından, mağdurun sanığa hakaret ettiği gerekçesiyle 5237 sayılı TCK'nin 29. maddesi uyarınca (1/4) oranında indirim uygulanması gerekirken, TCK'nin 3. maddesinde belirtilen orantılılık ilkesine aykırı olacak şekilde (1/2) oranında indirim uygulanması suretiyle eksik ceza tayini, aleyhe temyiz bulunmadığından ve yine Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas-2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı hükümler iptal edilmiş ise de, bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.
Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanığın temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, 24.09.2018 gününde oy birliğiyle karar verildi. www.kararara.com

T.C
YARGITAY
3. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2018/4195
KARAR NO:2018/11931
KARAR TARİHİ:28.06.2018
MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
HÜKÜM : Mahkumiyet


Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Suç tarihinde yürürlükte bulunan, 08.02.2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanun ile değişik 6136 sayılı Kanunun 13/1. maddesi uyarınca temel ceza belirlenirken para cezasının 30 gün adli para cezası olarak belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, temel adli para cezasının 450 TL belirlenerek suça sürüklenen çocuk hakkında, eksik adli para cezası tayini aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Mahkemece mağdurun suça sürüklenen çocuğa hakaret ettiği gerekçesiyle suça sürüklenen çocuk hakkında haksız tahrik hükümleri uygulandığına göre, 5237 sayılı TCK'nin 3. maddesi uyarınca orantılılık ilkesi dikkate alınarak suça sürüklenen çocuğun cezasından (1/4) oranında indirim yapılması gerekirken (1/2) oranında indirim yapılmak suretiyle eksik ceza tayini aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre suça sürüklenen çocuğun temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA, 28.06.2018 gününde oy birliğiyle karar verildi. www.kararara.com

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Yargıtay Ceza Daireleri Kararları