Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Ceza Daireleri Kararları TAKİPSİZLİK KARARI (KYB) ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK HUKUKİ İHTİLAF GEREKÇESİ

TAKİPSİZLİK KARARI (KYB) ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK HUKUKİ İHTİLAF GEREKÇESİ


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21587


T.C
YARGITAY
11.CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2018/3824
KARAR NO:2018/5268
KARAR TARİHİ:04.06.2018

>ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK--KİŞİNİN İMZASI MODEL ALINARAK TAKLİDEN OLUŞTURULMASI ANLAŞILMASI KARŞISINDA SUÇUN HUKUKİ İHTİLAF NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN BAHİSLE TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMESİ.


Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 08.05.2018 tarih ve 2018/16 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 24.05.2018 tarih ve KYB 2018/43844 sayılı ihbarnamesi ile;
Özel belgede sahtecilik suçundan şüpheli Set Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 12/09/2017 tarihli ve 2017/69375 soruşturma, 2017/42624 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik müşteki tarafından yapılan itirazın reddine ilişkin mercii Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 09/11/2017 tarihli ve 2017/5664 değişik iş sayılı kararının "5271 sayılı Kanun’un 160. maddesi uyarınca, Cumhuriyet savcısının, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlaması gerektiği, aynı Kanun’un 170/2. maddesi gereğince yapacağı değerlendirme sonucunda, toplanan delillerin suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu kanısına ulaştığında iddianame düzenleyerek kamu davası açacağı, aksi halde ise anılan Kanun’un 172. maddesi gereği kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar vereceği, buna karşın Cumhuriyet savcısının 5271 sayılı Kanun’un kendisine yüklediği soruşturma görevini yerine getirmediği, ortada yasaya uygun bir soruşturmanın bulunmadığı durumda, anılan Kanun’un 173/3. maddesindeki koşullar oluşmadığından, itirazı inceleyen merciin Cumhuriyet savcısının soruşturma yapmasını sağlamak maksadıyla itirazın kabulüne karar verebileceği yönündeki açıklamalar karşısında,

Somut olayda müştekinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş olduğu şikâyet dilekçesinde, şirkete sokulmamasına ve toplantılara katılmamasına rağmen Genel Kurul Kararlarında imzasının bulunduğunu, 04/04/2017 tarihli Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesine konu bilirkişi raporunda, şirkete ait defterlerin incelenmesinde, Genel Kurul Kararlarında bulunan imzaların müşteki ...'in el ürünü olmadığı ve kişinin imzası model alınarak takliden oluşturulduğunun anlaşılması karşısında, suçun hukuki ihtilaf niteliğinde olduğundan bahisle takipsizlik kararı verilmiş ise de, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesine ait dosyanın getirtilip bilirkişi raporu incelendikten ve gerekli araştırma yapıldıktan sonra, gerekli görülmesi halinde şirketten temin edilecek olağan ve olağanüstü toplantı tutanakları ile müştekinin suç tarihinden önceki resmî kurumlardan temin edilecek imza ve yazı örnekleri ile birlikte huzurda alınan yazı ve imza örnekleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak anılan tutanaklardaki imzaların müştekiye ait olup olmadığının tespitinden sonra süphelilerin hukukî durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik soruşturmaya ve değerlendirmeye dayalı verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik yapılan itirazın belirtilen gerekçelerle kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden” bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, bozulması istenilmiş olmakla,

Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

İncelenen dosya içeriğine göre kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 09.11.2017 tarih ve 2017/5664 değişik iş sayılı kararının CMK'nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 04.06.2018 tarihinde oy birliği ile karar verildi. www.kararara.com

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Yargıtay Ceza Daireleri Kararları