Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Ceza Daireleri Kararları TAKİPSİZLİK KARARINA KARŞI İKİNCİ DEFA MAHKEMEYE İTİRAZ EDİLMESİ YOK HÜKMÜNDE

TAKİPSİZLİK KARARINA KARŞI İKİNCİ DEFA MAHKEMEYE İTİRAZ EDİLMESİ YOK HÜKMÜNDE


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21587


T.C
YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2018/3206
KARAR NO:2018/3386
KARAR TARİHİ:14.05.2018

>TAKİPSİZLİK KARARINA KARŞI İKİNCİ DEFA MAHKEMEYE İTİRAZ EDİLMESİ VE VERİLEN KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR.


Dolandırıcılık suçundan şüpheliler ... ve ... haklarında yapılan soruşturma evresi sonunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 22.04.2013 tarihli ve 2012/182725 soruşturma, 2013/18327 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik müşteki tarafından yapılan itirazın reddine ilişkin mercii İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 16.07.2013 tarih ve 2013/965 değişik iş sayılı kararını müteakip, müşteki tarafından anılan kovuşturmaya yer olmadığına dair karara bu kez 29.06.2017 havale tarihli dilekçeyle itiraz edilmesi üzerine itirazın kabulüne, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına ilişkin İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 29.11.2017 tarih ve 2017/3635 değişik iş sayılı kararı aleyhine yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 27.03.2018 gün ve 94660652-105-34-357-2018 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 03.04.2018 gün ve 2018/27389 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Dosya kapsamına göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 22.04.2013 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 16.07.2013 tarih ve 2013/965 değişik iş sayılı kararı ile reddedildiği, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 173/3. maddesine göre verilen ret kararının kesin nitelikte olması karşısında, anılan Kanun'un 172/2. maddesi hükmü çerçevesinde müşteki tarafından yeni delil elde edildiğine dair bir iddiada bulunulmaksızın yapılan itirazın usulden reddi yerine, kabulüne ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına karar verilmesinde isabet görülmediğinden, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 22.04.2013 tarih ve 2012/182725-2013/18327 sayılı kovuşturmaya yer olmadığı kararına karşı yapılan itiraz üzerine, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kesin nitelikte verilmiş olan 16.07.2013 tarih ve 2013/965 değişik iş sayılı kararından sonra, aynı takipsizlik kararına karşı yeni delil olmaksızın yapılan mükerrer itiraz üzerine yeniden karar verilmesi mümkün olmadığı halde, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hâkimliğince aynı karara yönelik yapılan itiraz üzerine verilen karar, hukuki değerden yoksun ve yok hükmünde olup, hukuken varlık kazanmayan ve infaz kabiliyeti bulunmayan bir kararın kanun yararına bozma istemine konu edilmesi de mümkün olmadığından, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin hukuki değerden yoksun ve yok hükmündeki 29.11.2017 tarih ve 2017/3635 değişik iş sayılı kararına yönelik yapılan kanun yararına bozma talebinin REDDİNE, 14.05.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. www.kararara.com


T.C
YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2018/1691
KARAR NO:2018/2010
KARAR TARİHİ:26.03.2018Dolandırıcılık suçundan şüpheli ... hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 28.04.2016 tarihli ve 2014/108150 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karara karşı müşteki vekilince yapılan 15.06.2016 tarihli itirazın reddine dair Bakırköy 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 07.11.2016 tarihli ve 2016/1895 değişik iş sayılı kararını müteakip, aynı karara karşı müşteki vekilince yeniden yapılan 02.11.2016 tarihli itirazın kabulü ile kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına dair Bakırköy 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 07.03.2017 tarihli ve 2017/1188 değişik iş sayılı kararı aleyhine yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 23.01.2018 gün ve 94660652-105-34-11419-2017 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 08.02.2018 gün ve 2018/10562 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.
Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Bakırköy 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 07.03.2017 tarihli ve 2017/1188 değişik iş sayılı kararı yönünden yapılan incelemede;
Dosya kapsamına göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 28.04.2016 tarihli ve 2014/108150 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair ek kararı hakkında müşteki vekilince yapılan 15.06.2016 tarihli itirazın, Bakırköy 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 07.11.2016 tarihli ve 2016/1895 değişik iş sayılı kararı ile reddine karar verilmiş olduğu ve bu kararın kesin nitelikte bulunduğu gözetilmeden itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde,

Bakırköy 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 07.11.2016 tarihli ve 2016/1895 değişik iş sayılı kararı yönünden yapılan incelemede,
Dosya kapsamına göre; ...’in ... şubesi muhataplı 51.000 Türk lirası tutarlı 5943166 no’lu çekin 19.08.2014 tarihinde kargodan çalınmasının ardından sahte düzenleyip tahsile koyduğu iddiası bakımından ikinci ciro olan ...firmasına ait imza ile ... yazılı üçlü cironun sıhhati için ... ve ... isimli firma yetkilisinin imza örneklerinin temini ile bilirkişi incelemesi yaptırılarak evrakın sonucuna göre şüphelinin hukukî durumunun takdiri gerektiği cihetle itirazın bu nedenle kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Bakırköy 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 07.03.2017 tarih ve 2017/1188 değişik iş sayılı kararı aleyhine yapılan (1) no’lu kanun yararına bozma isteminin incelenmesinde;

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 28.04.2016 tarih ve 2014/108150 soruşturma sayılı kovuşturmaya yer olmadığı kararına karşı yapılan itiraz üzerine, Bakırköy 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından kesin nitelikte verilmiş olan 07.11.2016 tarih ve 2016/1895 değişik iş sayılı kararından sonra, aynı takipsizlik kararına karşı yapılan mükerrer itiraz üzerine yeniden karar verilmesi mümkün olmadığı halde, Bakırköy 1. Sulh Ceza Hâkimliğince aynı karara yönelik yapılan itiraz üzerine verilen karar, hukuki değerden yoksun ve yok hükmünde olup, hukuken varlık kazanmayan ve infaz kabiliyeti bulunmayan bir kararın kanun yararına bozma istemine konu edilmesi de mümkün olmadığından, Bakırköy 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin hukuki değerden yoksun ve yok hükmündeki 07.03.2017 tarih ve 2017/1188 değişik iş sayılı kararına yönelik yapılan kanun yararına bozma talebinin REDDİNE,

2-Bakırköy 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 07.11.2016 tarih ve 2016/1895 değişik iş sayılı kararı aleyhine yapılan (2) no’lu kanun yararına bozma isteminin incelenmesinde;

Bakırköy 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından kesin nitelikte verilmiş olan 07.11.2016 tarih ve 2016/1895 değişik iş sayılı kararından sonra, aynı takipsizlik kararına karşı yapılan mükerrer itiraz üzerine Bakırköy 1. Sulh Ceza Hâkimliğince verilmiş olan kararın hukuki değerden yoksun ve yok hükmünde olması nedeniyle infaz kabiliyetine haiz olmayan ve hukuken varlık kazanmayan bir karara dayanarak ve 5271 sayılı CMK’nın 173/6. maddesinde belirtilen şartlara uymadan Bakırköy Cumhuriyet savcılığınca düzenlenen iddianame nedeniyle usulüne uygun açılmış bir kamu davası bulunmadığı anlaşılmakla, bu hususun mahkemesince gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Şikâyetçi... mobilya şirketi tarafından ...şirketi lehine düzenlenen 30 adet çekin kargoda çalınması üzerine ... tarafından kullanıldığının iddia edildiği olayda; Bakırköy 12, 14, 15 ağır ceza mahkemeleri ile Bakırköy 12 ve 26. asliye ceza mahkemelerinde görülmekte olan benzer dava dosyaları ve suça konu çekle ilgili icra ve ticaret mahkemelerine açılan dosyalar getirtilip incelenmeden, yine suça konu çekin arkasında bulunan ciranta imzalarının ... ile ... firması yetkililerine ait olup olmadığı hususunda araştırma yapılmadan kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi nedeniyle itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet bulunmadığından, kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görülmekle, Bakırköy 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 07.11.2016 tarih ve 2016/1895 değişik iş sayılı kararının, 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca müteakip işlemlerin mahallinde merciince yerine getirilmesine, 26.03.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. www.kararara.com

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Yargıtay Ceza Daireleri Kararları