Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Ceza Daireleri Kararları TAKİPSİZLİK KARARI (KYB) DOLANDIRICILIK BAŞKA KİŞİLERE KARŞI İŞLENDİĞİ İDDİASI

TAKİPSİZLİK KARARI (KYB) DOLANDIRICILIK BAŞKA KİŞİLERE KARŞI İŞLENDİĞİ İDDİASI


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21587


T.C
YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2017/29815
KARAR NO:2017/22957
KARAR TARİHİ:13.11.2017


>ARAÇ DOLANDIRICILIĞI VERİLEN TAKİPSİZLİK KARARI, AYRICA ŞÜPHELİLER HAKKINDA BAŞKA DOLANDIRICIKLIK SUÇLARINIDA İŞLENDİĞİ İDDİASININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ.

Dolandırıcılık suçundan şüpheliler ..., ... ve ... haklarında yapılan soruşturma evresi sonunda Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 16/05/2016 tarihli ve 2016/14025 soruşturma, 2016/8088 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın reddine ilişkin mercii Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 26/07/2016 tarihli ve 2016/2167 değişik iş sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 13/06/2017 gün ve 94660652-105-20-1796-2017-Kyb sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 28/06/2017 gün ve 2017/38965 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.
Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

5271 sayılı Kanun’un 160. maddesi uyarınca, Cumhuriyet savcısının, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlaması gerektiği, aynı Kanun’un 170/2. maddesi gereğince yapacağı değerlendirme sonucunda, toplanan delillerin suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu kanısına ulaştığında iddianame düzenleyerek kamu davası açacağı, aksi halde ise anılan Kanun’un 172. maddesi gereği kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar vereceği, buna karşın Cumhuriyet savcısının 5271 sayılı Kanun’un kendisine yüklediği soruşturma görevini yerine getirmediği, ortada yasaya uygun bir soruşturmanın bulunmadığı durumda, anılan Kanun’un 173/3. maddesindeki koşullar oluşmadığından, itirazı inceleyen merciin Cumhuriyet savcısının soruşturma yapmasını sağlamak maksadıyla itirazın kabulüne karar verebileceği yönündeki açıklamalar karşısında,

Somut olayda şikayet dilekçesinde şüpheliler tarafından aynı yöntemle dolandırılan başka şahısların da olduğunun belirtilmesi karşısında, diğer olayların tesbiti amacıyla herhangi bir araştırma yapılmadığı, şüpheliler hakkındaki diğer dosyaların da getirtilerek sonucuna göre hukuki durumun tayin ve takdir edilmesi gerektiği gözetilmeden, itirazın bu yönden kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 Sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Soruşturmaya konu ...plakalı aracın, şikayetçi ...’ın üzerine kayıtlı olması ve eşi ... tarafından yapılan şikayet üzerine etkin soruşturma yürütülmeden takipsizlik kararı verilmesi nedenleriyle yürütülen diğer soruşturmanın, mükerrer soruşturma olarak değerlendirilmeyeceği de dikkate alındığında; ...’ın şikayet dilekçesinde, şüphelilerin aynı yöntemle başkalarını da dolandırdıklarını iddia etmesi karşısında, bu yönde gerekli araştırmalar yapılarak, diğer dosyalar getirtilip incelenmek suretiyle şüphelilerin hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerektiğinden, itirazın bu yönden kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesi nedeniyle kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görülmekle, Denizli 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 26.07.2016 tarih ve 2016/2167 değişik iş sayılı kararının, 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca müteakip işlemlerin itiraz merciince yerine getirilmesine, 13.11.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. www.kararara.com

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Yargıtay Ceza Daireleri Kararları