Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Ceza Daireleri Kararları MALA ZARAR VERME, YASAK OLMASINA RAĞMEN MERADA HAYVAN OTLATMA, BERAAT

MALA ZARAR VERME, YASAK OLMASINA RAĞMEN MERADA HAYVAN OTLATMA, BERAAT


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21584


T.C
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2018/7610
KARAR NO:2018/11205
KARAR TARİHİ:18.10.2018
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme
HÜKÜM: Mahkumiyet, beraat


>KAMU MALINA ZARAR VERME, YASAK İLANINA RAĞMEN MERADA HAYVAN OTLATMA, BERAAT

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1- 2008/530 esas sayılı dosyada kamu malına zarar verme suçundan haklarında beraat kararı verilen sanıklar ..., ..., ..., ... ve ... bakımından yapılan incelemede;
Sanıklara yüklenen kamu malına zarar verme suçu için 28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun’un 65. maddesi ile 5237 sayılı TCK.nun 152. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “altı” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmekle, yasa maddesinde öngörülen cezasının türü ve üst sınırı itibariyle 5237 sayılı TCK.nun 66/1-e maddesinde belirlenen 8 yıllık asli dava zamanaşımı süresinin, son kesen usulü işlem olan ..., ... ve ...'nın savunmalarının alındığı 24.12.2008 tarihinden, ... ve ... için savunmalarının alındığı 15.04.2009 tarihinden inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmakla; sanıkların temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmekle sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak; yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta anılan Yasanın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak karar verilmesi mümkün olduğundan sanıklar hakkında açılan kamu davasının gerçekleşen dava zamanaşımı nedeniyle 5237 sayılı TCK.nun 66/1-e, 67/4 ve CMK.nun 223/8. maddeleri gözetilerek DÜŞÜRÜLMESİNE,

2- 2009/585 esas sayılı dosyada ... ve ... hakkında kamu malına zarar verme, hakaret ve tehdit suçlarından, ..., ..., ..., ... ve ... haklarında kamu malına zarar verme suçundan kurulan hükümler bakımından yapılan incelemede;
Mahkemece kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle verilen beraat ve düşme kararları usul ve yasaya uygun bulunduğundan katılan idare vekilinin suçun sabit olduğuna yönelik yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

3- Sanıklar ..., ..., ... ve ... hakkında kurulan mahkumiyet kararları bakımından yapılan incelemede;

Sanıklar yaptırdıkları ilan sonucu, meraya hayvan sokularak otlatılması eyleminde, meraya kullanım amacı dışında bir müdahalenin söz konusu olmadığı, geçici şekilde hayvanlarını otlatıp ayrılan sanıkların, yeri sahiplenme, tasarrufta bulunma, işgal gibi bir kasıtla hareket etmedikleri nazara alındığında, kamu malına verilen bir zarardan söz edilemeyeceğinden sanıkların beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi,
Yasaya aykırı, katılan vekili ve sanık ...'nın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 18.10.2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Yargıtay Ceza Daireleri Kararları