MÜKERRİR HÜKÜMLÜ HAKKINDA TEDBİR VE YÜKÜMLÜLÜK BELİRLEME YETKİSİNİN HANGİ MAHKEMEYE AİT OLDUĞU HK.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29604
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

MÜKERRİR HÜKÜMLÜ HAKKINDA TEDBİR VE YÜKÜMLÜLÜK BELİRLEME YETKİSİNİN HANGİ MAHKEMEYE AİT OLDUĞU HK.

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 1. Ceza Dairesi
2019/3641 E.
2020/2644 K.

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) Madde 108

"İçtihat Metni"


Hakaret suçundan hükümlü R. A. hakkında, Kayseri kapatılan 7. Sulh Ceza Mahkemesinin 09/01/2014 tarihli ve 2013/869 esas, 2014/17 sayılı kararı ile verilen 2 ay 15 gün hapis cezasının infazının tamamlanmasını müteakip, anılan kararda cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilen mükerrir hükümlü hakkında 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 108/4. maddesi gereğince 1 yıl denetim süresinin belirlenmesine ilişkin Yahyalı Asliye Ceza Mahkemesinin 23/10/2017 tarihli ve 2017/62 değişik iş sayılı kararını takiben hükümlünün denetim planındaki yükümlülüklerini ihlâl ettiğinden bahisle Cumhuriyet Başsavcılığının aynı Kanun’un 108/7. maddesi uyarınca hakkında disiplin hapsi verilmesi talebi üzerine, mükerrir hükümlünün yükümlülüklerini ihlâl etmesi nedeniyle 15 gün disiplin hapsine tâbi tutulmasına dair Kayseri İnfaz Hâkimliğinin 11/12/2018 tarihli ve 2018/5466 esas, 2018/5573 sayılı kararı ile ilgili olarak;

Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 26/12/2016 tarihli ve 2016/4374 esas, 2016/4427 sayılı ilâmında da belirtildiği üzere, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 108. maddesinin, “(4) Hâkim, mükerrir hakkında cezanın infazının tamamlanmasından sonra başlamak ve bir yıldan az olmamak üzere denetim süresi belirler. (5) Tekerrür dolayısıyla belirlenen denetim süresinde, koşullu salıverilmeye ilişkin hükümler uygulanır. (6) Hâkim, mükerrir hakkında denetim süresinin uzatılmasına karar verebilir. Denetim süresi en fazla beş yıla kadar uzatılabilir. (7) (Ek fıkra: 18/06/2014-6545 S.K./82. md) Cezanın infazı tamamlandıktan sonra devam eden denetim süresi içinde, bu madde hükümlerine göre kendilerine yüklenen yükümlülüklere ve yasaklara aykırı hareket eden mükerrirler, infaz hâkimi kararı ile disiplin hapsine tabi tutulur. Disiplin hapsinin süresi on beş günden az ve üç aydan fazla olamaz.” şeklinde hükme yer verildiği, hükümde kendisine yüklenen yükümlülüklere ve yasaklara aykırı hareket eden mükerir hükümlüler hakkında infaz hakimliğince disiplin hapsine karar verileceğinin belirtildiği, ancak madde metninde yükümlülük ve yasakların nelerden ibaret olduğu ya da karar merciinin gösterilmediği, bununla birlikte aynı maddenin 5. bendinde tekerrür dolayısıyla belirlenen denetim süresinde koşullu salverilmeye ilişkin hükümler uygulanır denilmek suretiyle 5275 sayılı Kanun’un 107. maddesine atıfta bulunduğu, bahse konu maddenin 10. bendinde, “Hâkim, koşullu salıverilen hükümlünün kişiliğini ve topluma uyumdaki başarısını göz önünde bulundurarak; denetim süresinin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmadan veya herhangi bir yükümlülük belirlemeden geçirilmesine karar verebileceği gibi, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasını veya belirlenen yükümlülükleri denetim süresi içinde kaldırabilir.” şeklindeki düzenleme ile yükümlülük ya da tedbir belirleme yetkisinin karar mahkemesi ya da şartla tahliye kararı veren aynı dereceli mahkeme olarak belirlendiği cihetle, mükerrir hükümlüler hakkında infazın tamamlanmasını müteakip uygulanan denetimli serbestlik süresinde tedbir ve yükümlülük belirleme yetkisinin hüküm mahkemesine ya da şartla tahliyeye karar veren aynı dereceli mahkemeye ait olduğu, somut olayda ise şartla tahliye kararını da veren aynı zamanda hüküm mahkemesi olan Yahyalı Asliye Ceza Mahkemesince denetim süresinin belirlenmesine ilişkin 23/10/2017 tarihli değişik iş kararında hükümlüye herhangi bir tedbir ve yükümlülük yüklenmediği gözetilmeksizin, denetimli serbestlik müdürlüğünün mahkeme yerine geçerek tesis ettiği birtakım yükümlülüklere aykırı davranıldığı gerekçesiyle hükümlü hakkında Kayseri İnfaz Hâkimliğince disiplin hapsine hükmedilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 10/10/2019 gün ve 94660652-105-38-11700-2019-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;

TÜRK MİLLETİ ADINA

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Kayseri İnfaz Hâkimliğinin 11/12/2018 tarihli ve 2018/5466 esas, 2018/5573 sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 02/11/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj