1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI...

Gönderilme zamanı: 20 May 2013 10:48
gönderen kararara.com
YARGITAY 6. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/9035
KARAR NO : 2013/759


Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kira alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine, kötü niyet tazminatına karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerekçelere , 19.01.2011 tarihli bozma kararının birinci bendinde ''.... bozma kararı gereğince işlem yapılarak hüküm verilmiş bulunmasına....'' ifadesinin maddi hataya dayanmasına, hükmün kira alacağı isteminin reddine ilişkin bölümünün dairemizin 19.1.2011 tarihli onama kararı ve davacının karar düzeltme isteminin reddi suretiyle kesinleştiğinin anlaşılmasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı vekilinin kötüniyet tazminatına yönelik temyiz itirazlarına gelince; İİK.nun 67/2. maddesi uyarınca kötüniyet tazminatına hükmedilmesi için alacaklının takibinde hem haksız hem de kötüniyetli olması gerekir. Somut olayda davacının takibinde kötüniyetli olduğu ispat edilemediği gözetilmeden hatalı değerlendirme sonucu davacı aleyhine kötüniyet tazminatına hükmedilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ:Yukarıda 2 no'lu bentte yazılı nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 23.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.