1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

MEMUR VASITASIYLA TEBLİGAT, SEBEBİN TEBLİGAT EVRAKINDA MUHAKKAK GÖSTERİLMESİ

Gönderilme zamanı: 24 Eyl 2013 13:11
gönderen teoman
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2013/20628
KARAR NO : 2013/29485
KARAR TARİHİ:23/09/2013

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul 9. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 30/04/2013
NUMARASI : 2013/152-2013/421
DAVACI : BORÇLU :.........Gıda Rest. Otel İşl. İnş. Dış Tic. Ltd. Şti.
DAVALI : ALACAKLI:........Rest. İşl. San. Tur. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Murat Madranefe tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :


Alacaklı tarafından borçlu şirket aleyhine adi kira alacağına dayalı icra takibi başlatılmış, borçlunun mallarını kaçıracağı belirtilerek ödeme emri tebligatının memur marifeti ile yapılması talep edilmiş, İcra Müdürlüğü tarafından talep kabul edilerek görevlendirilen memur vasıtasıyla tebligat yapılmıştır.

Tebligat Kanunu'nun 2. maddesinde "Diğer kanunlarda özel hüküm bulunması halinde veya tehirinde zarar umulan işlerde veya aynı yerde bulunan 1 inci maddede yazılı daire ve müesseseler arasında veya bu daire ve müesseselerde bulunan şahıslara yapılacak tebligat, kendi memurları veya mahalli mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla yaptırılır" şeklinde düzenleme mevcuttur.

Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in "Tebligatın memur vasıtasıyla yapılması" başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında tebligatın; kanunlarda özel hüküm bulunan hallerde ve gecikmesi halinde zarar doğabilecek işlerde, 2 nci maddede belirtilen ve aynı yerde bulunan merciler arasında ya da bu mercilerde bulunan kişilere yapılması durumunda, tebliğlerin kendi memurları veya mahalli mülki idare amirinin emriyle kolluk vasıtasıyla yaptırılabileceği düzenlenmiştir.

Aynı maddenin 2. Fıkrasında da memur vasıtasıyla tebligat yaptırılmasını gerektiren sebebin tebligat evrakında gösterileceği belirtilmiştir.

Borçlunun mal kaçırma olasılığının bulunması, gecikmesi halinde zarar doğabilecek iş olarak kabul edilip tebligatın TK'nun 2. maddesi uyarınca memur vasıtasıyla yapılmasına karar verilmesinde usule aykırılık bulunmasa da, Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince memur vasıtasıyla tebligat yaptırılmasını gerektiren sebep tebligat evrakında gösterilmemiştir. Bu sebeple yapılan tebligat usulsüzdür.

Mahkemece şikayetin bu nedenlerle kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi isabetsiz ise de; sonuçta istem kabul edildiğinden sonucu doğru mahkeme kararının onanması yoluna gidilmiştir.


SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.'nun 366. ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 24,30 TL onama harcı temyiz edenden alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/09/2013 günündeoybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com

Re: BOŞANMA,EVLİ OLDUĞUNU BİLDİĞİ KİŞİ İLE İLİŞKİ,TAZMİNAT

Gönderilme zamanı: 24 Eyl 2013 13:56
gönderen FILIZ
Ben mirasçıların dava açıp-açamayacağını merak ediyordum.en sonda bulunan karar açılabileceğini gösteriyor.