Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları GAYRIMENKUL VE BUNA İLİŞKİN AYNİ HAKLARA DAİR HÜKÜMLER KESİNLEŞMEDİKÇE İCRA E...

GAYRIMENKUL VE BUNA İLİŞKİN AYNİ HAKLARA DAİR HÜKÜMLER KESİNLEŞMEDİKÇE İCRA E...


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21560


HMK-- MADDE 367
Temyizin icraya etkisi
(1) Temyiz, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve İflas Kanununun icranın geri bırakılmasıyla ilgili 36 ncı maddesi hükmü saklıdır. Nafaka kararlarında icranın geri bırakılmasına karar verilemez.

(2) Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemezT.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2018/8813
KARAR NO:2018/7201
KARAR TARİHİ:03/07/2018
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

>>GAYRIMENKUL VE BUNA İLİŞKİN AYNİ HAKLARA DAİR HÜKÜMLER KESİNLEŞMEDİKÇE İCRA EDİLEMEZLER, BUNA YÖNELİK ŞİKAYETLER DE KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLUP SÜRESİZ ŞİKAYETE KONU EDİLE BİLİR.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve
dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp
düşünüldü :

Alacaklı tarafından ... 3. Aile Mahkemesi'nin ilamına dayalı olarak başlatılan ilamlı icra takibine karşı borçlunun, dayanak ilamın kesinleşmeden takibe konulamayacağından bahisle takibin iptalini talep ettiği, mahkemece; şikayetin 7 günlük sürede yapılmadığı
gerekçesiyle şikayetin süre yönünden reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

6100 sayılı HMK'na eklenen "Geçici madde 3" atfı ile uygulanması gereken HUMK'nun 443/4. maddesi (6100 sayılı HMK'nun 367/2. maddesi) gereğince gayrimenkule ve buna ilişkin ayni haklara dair hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez, buna yönelik şikayetler
de kamu düzenine ilişkin olup süresiz şikayete konu edilebilir (Yargıtay HGK. 17.04.2015 T. 2013/8-2200 E.- 2015/1223 K.).

O halde mahkemece, işin esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken şikayetin süreden reddi isabetsizdir.


SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar
düzeltme yolu açık olmak üzere, 03/07/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi. http://www.kararara.com
Yargıtay HGK. 17.04.2015 T. 2013/8-2200 E.- 2015/1223 K.
viewtopic.php?f=193&t=71674

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları