MURİS MUVAZAASI'NA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI VE ECRİMİSİL İSTEMİ

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 22157
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

MURİS MUVAZAASI'NA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI VE ECRİMİSİL İSTEMİ

Mesaj gönderen teoman » 26 Eki 2018 13:20

T.C
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2017/4581
KARAR NO:2018/905
KARAR TARİHİ:13.02.2018


> MURİS MUVAZAASI, TAPU İPTAL VE TESCİL İLE ECRİMİSİL DAVASI, TAŞINMASI HAKSIZ OLARAK KULLANAN KİŞİNİN ECRİMİSİL SORUMLULUĞU MURİSİN ÖLÜM TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI.

Taraflar arasında birleştirilerek görülen tapu iptali, tescil ve ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kısmen kabul kısmen reddine ilişkin olarak verilen karar taraflarca yasal süre içerisinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 13.02.2018 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalı ... ve vekili Avukat ..., davalı ... vekili Avukat ... geldiler, davetiye tebliğine rağmen diğer temyiz eden davacılar ... v.d. vekili Avukat gelmedi, yokluğunda duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

Asıl ve birleştirilerek görülen dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali-tescil ve ecrimisil isteklerine ilişkindir.

Asıl ve birleşen davanın davacıları, muris ...'ın 652 nolu parseldeki 2/3 payını mirastan mal kaçırmak amacıyla oğlu ... satış şeklinde temlik ettiğini ileri sürerek payları oranında tapu iptali-tescile ve ecrimisile karar verilmesini istemişler; dava açıldıktan sonra taşınmazın ...'a ve ondan da ...'a devredildiğinin anlaşılması üzerine, ... yönelik ecrimisil isteklerini sürdürmüşler, tapu iptali-tescil isteklerini ise ... yöneltmişlerdir.

Davalı ... davaya cevap vermemiş; dahili davalı ..., iyiniyetli olduğunu belirtip davanın reddini savunmuştur.

Davanın kabulüne ilişkin olarak verilen kararın Dairece, araştırma eksikliğinden ve usulden bozulması; mahkemenin direnme kararının da Hukuk Genel Kurulunca bozulması üzerine, mahkemece bozmaya uyularak tamamlanan yargılama sonunda 1/3 pay yönünden tapu iptali-tescil isteğinin ve ecrimisil isteğinin kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

Gerçekten de, bozma kararları doğrultusunda yapılan araştırma sonucunda, murisin 1/3 pay bakımından davalı oğlu ... yapmış olduğu temlikin mirastan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğu, sonraki malikler ... ve ... da 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 1023. maddesinin koruyuculuğundan yararlanamayacakları benimsenmek suretiyle tapu iptali-tescile karar verilmesinde kural olarak bir isabetsizlik yoktur. Tarafların bu hususa yönelik temyiz itirazları yerinde değildir, reddine.

Ancak, hemen belirtilmelidir ki, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı olarak açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucunda kurulan kabul hükmü inşai(kurucu) nitelikte olmayıp izhari(açıklayıcı) nitelik taşıdığından ve muvazaa ile illetli olan temlik işlemi baştan itibaren geçersiz sayılacağından, temlik konusu edilen taşınmazın murisin terekesinden maddi anlamla çıktığı düşünülemez. Bunun sonucu olarak da, murisin ölümü ile terekesinin mirasçılarına intikal edeceği ve ölüm tarihi itibarıyla mirasçılarının hak sahibi olacağı gözetildiğinde, taşınmazı haksız olarak kullanan kişinin ecrimisil sorumluluğunun da murisin ölüm tarihinden itibaren başlayacağı açıktır.

Hal böyle olunca, ecrimisil hesabının murisin ölüm tarihinden itibaren yapılması gerekiken, daha önceki bir tarihten başlatılması isabetsizdir.

Diğer taraftan, davacıların tapu iptali-tescil istekleri davalı ...'a, ecrimisil istekleri ise davalı ...'a yöneltildiğine göre, anılan istekler bakımından harç, vekalet ücreti ve yargılama masrafının her bir davalı hakkında ayrı ayrı belirlenmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru olmadığı gibi; kabule göre, davacıların miras payları oranında tapu iptali-tescil isteğinde bulunmalarına karşın, tüm mirasçıları kapsar biçimde tapu iptali-tescile karar verilmesi de doğru değildir.

Davalıların yerinde bulunan temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 30.12.2017 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince temyiz eden taraflardan gelen davalılar (birleştirilen davada davalılar) vekilleri için 1.630.00.-'ar TL. duruşma vekâlet ücretinin diğer temyiz eden davacılar ve birleştirilen davacıdan alınmasına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 13.02.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla