Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI, İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI, RÜCU...

ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI, İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI, RÜCU...


admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28593YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
2018/533 E.
2018/5102 K.

Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, rücuen tazminat istemine ilişkindir.


Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, davalı ... ile davacı kurum ve davalı ... vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

İnceleme konusu dava 11.08.2011 tarihli trafik-iş kazası nedeniyle vefat eden sigortalının hak sahiplerine ödenen ilk peşin sermaye değerli geliri ve tedavi giderinin tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece davalı T... San. Tic. Ltd Şti. yönünden davanın reddine, diğer davalılar yönünden ise kısmen kabulüne karar verilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davacı kurum vekilinin ve davalı ...’in yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Eldeki davada davalı şirketlerden ...’nin davaya konu kazaya karışan 34 ... 5779 plaka sayılı aracın ihtiyari mali sorumluluk sigortasınını düzenleyen şirket olduğu, davalı ...Ş tarafından ise aynı aracın zorunlu mali mesuliyet sigortasının hazırlandığı, buna göre zorunlu mali mesuliyet sigortasınca karşılanmayan zararlardan ötürü ihtiyari mali sorumluluk sigortasının sorumluluğuna gidilebileceğinden davalı ... hakkındaki davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme sonucunda yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O hâlde, davalı ... vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalı ... şirketine iadesine, 24.05.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları