Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları AKIL HASTASININ POLİS MEMURUNU ÖLDÜRMESİ, CEZAEN OLMASA DA HUKUKEN SORUMLULUĞU

AKIL HASTASININ POLİS MEMURUNU ÖLDÜRMESİ, CEZAEN OLMASA DA HUKUKEN SORUMLULUĞU


Admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28839YARGITAY 4. Hukuk Dairesi
2018/615 E.
2018/1403 K.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 22/09/2014 gününde verilen dilekçe ile rücuen tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 08/04/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava rücuen tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili; davalının polis memuru olarak görev yaptığını, olay gününde dava dışı polis memurunu silahla öldürdüğünü, davacı kurumun murisin mirasçılarına Bursa 2. İdare Mahkemesinin 2011/163 esas sayılı dosyasında görülen dava sonucunda tazminat ödediğini beyan ederek rücuen tazminat isteminde bulunmuştur.

Davalı, davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece; davalının hukuki ve cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya kapsamından, adli tıp kurumunca düzenlenen raporlarda davalının "devri bir psikoz olan ve cezai sorumluluğunu müessir mahiyetteki nöbetleri ile seyreden ve arada tam bir akli sağlık içinde bulunduğu, serbest ara devrelerden oluşan bipolar affektif bozukluk denilen akıl hastalığına mubas olduğununun" tespit edildiği; ayrıca ceza yargılaması sırasında davalının cezai ehliyeti bulunmadığından ceza verilmesine yer olmadığına karar verildiği anlaşılmaktadır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 65. (818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 54. maddesi) maddesi hükmüne göre; hakkaniyet gerektiriyorsa hakim, ayırt etme gücü bulunmayan kişinin verdiği zararın tamamen veya kısmen giderilmesine karar verir.

Mahkemece, yargılama sırasında toplanan delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucu; tarafların tespit edilen sosyal ve ekonomik durumları itibariyle hakkaniyetin gerektirdiği hallerde ayırt etme gücü bulunmayanların başkalarına verdikleri zararların tazminine hükmedileceğine ilişkin TBK'nın 65. (BK'nın 54.) maddesi hükmünün somut olayda uygulama koşullarının bulunup bulunmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapılmasının ardından elde edilecek neticeye göre karar verilmesi gerekirken, davalı hakkında açıklanan şekilde bir araştırma yapılmadan tazminata hükmedilmiş olması doğru olmayıp kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ
: Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına 01/03/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları