Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları İŞE İADE YARGILAMASI YAPILIRKEN İŞ VERENCE İŞE DAVET GEÇERLİ DEĞİLDİR

İŞE İADE YARGILAMASI YAPILIRKEN İŞ VERENCE İŞE DAVET GEÇERLİ DEĞİLDİR


Güntülü Kullanıcı avatarı
Moderatör

Mesajlar: 2781


T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2014/2273
KARAR NO: 2014/14184
KARAR TARİHİ: 05.05.2014

>>İŞE İADE YARGILAMA DAVASI DEVAM EDERKEN İŞE DAVET GEÇERLİ DEĞİLDİR.
Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. Deniz Çamur tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


Davacı vekili, müvekkili davacının 19/07/2011-30/10/2012 tarihleri arasında “İklimlendirme ve Mekanik Şefi” olarak en son aylık net 2.500,00TL maaşla çalıştığını, iş akdinin feshinden önce davacıya mobbing uygulandığını, hiç bir gerekçe gösterilmeksizin şefliği alınarak mekanik personel seviyesine indirildiğini, davacının her hangi bir başarısızlığının bulunmadığını, görevini layıkıyla yerine getirdiğini ve hiç ihtar almadığını, davacının böbrek rahatsızlığı nedeni ile 30/09/2012-02/10/2012, 04/10/2012, 05/10/2012 tarihlerinde hastaneye gitmek zorunda kaldığını, davacıya rapor verildiğini, davacının bu durumu fırsat bilinerek hakkında gerçeğe aykırı tutanaklar düzenlendiğini, davacının savunmasının alınmadığını belirterek, davalarının kabulü ile feshin geçersizliğinin tespitine, davacının işe iadesine ve işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminatının 8 aylık ücret tutarı olarak belirlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


Davalı vekili, davacının işe iade isteminin gerçekçi ve samimi olmadığını, davacının iş akdinin, yazılı olarak “son bir ay içerisinde hakkında tutulan tutanaklar nedeniyle ve İK 25/II- (h) (ı) bentleri gereği” bildirimsiz olarak feshedildiğini ve davacıya 30/10/2012 tarihi itibariyle yazılı fesih şartı bulunmadığı halde, fesih bildirimi yazılı olarak ve imzasına tebliğ edildiğini, fesih sebebinin açık ve kesin bir şekilde bildirildiğini, davacının iş akdinin feshine sebep davranışları nedeni ile her seferinde davalı tarafça yazılı savunmasının alındığını belirterek, haksız açılan davanın reddine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve tanık beyanları uyarınca, davacının dava açması üzerine davalı işverence yeniden işe davet edildiği ve buna ilişkin ihtar gönderildiği, davacının işe başlamadığı gibi, işverende çalışan personel şefi ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında da başka bir yerde çalıştığını, bu sebeple işe başlamayacağını söylediği ve davacının işe iade talebinde samimi olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Somut uyuşmazlıkta, mahkemece, davacının, davalı işveren tarafından yapılan işe daveti kabul etmeyerek işe iade talebinde samimi olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ise de [b]davalı işveren tarafından dava kabul edilmemiş olup, yargılama devam ederken yapılan işe davet geçerli değildir. Yine davalı tarafından feshin haklı ya da geçerli olduğu da ispat edilememiştir. Bu sebeplerle davacı işçinin işe iade talebinin kabulü gerekirken yanılgılı değerlendirme ile reddine karar verilmesi hatalıdır.[/b]

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,

3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,

4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6. Davacının yaptığı 439.60 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,

Kesin olarak 05.05.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

www.kararara.com

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları