Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları EMLAKÇI-TELLALLIK SÖZLEŞMESİ-İTİRAZIN İPTALİ-ZAMAN AŞIMI

EMLAKÇI-TELLALLIK SÖZLEŞMESİ-İTİRAZIN İPTALİ-ZAMAN AŞIMI


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 426437
Konum: İstanbulT.C
YARGITAY
19. Hukuk Dairesi
2010/7934 E.N ,
2011/2439 K.N.>İTİRAZIN İPTALİ--TİCARET İŞLERİ TELLALLIĞI ÜCRETİ--ZAMAN AŞIMI

Özet
TİCARET İŞLERİ TELLALLIĞI ÜCRETİ, 6762 SAYILI YASA 'NIN 106/2. MADDESİ UYARINCA MUAMELENİN YAPILDIĞI GÜNDEN İTİBAREN BİR YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİDİR.


İçtihat Metni

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, taraflar arasındaki taşınmaz tellallığı sözleşmesi uyarınca müvekkili şirketin mülkiyeti dava dışı M.A....'e ait olan (2) adet taşınmazın davalının anne ve babasına satılması hususunda aracılık yaptığını ve taşınmazların davalının anne ve babası adına tescil edildiğini, ancak davalının komisyon bedelini ödememesi üzerine takibe geçildiğini, davalının takibe haksız olarak itiraz ettiğini belirterek itirazın iptali ile %40 tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın 03.10.2006 tarihli sözleşmeye dayandığını, oysaki takip tarihinin 20.11.2007 olduğunu, bu nedenle (1) yıllık zamanaşımı süresinin dolduğunu, ayrıca husumetin, taşınmazı satın alanlar yerine müvekkiline yöneltilmesinin mümkün olmadığını, müvekkilinin anne babası adına davacı şirketle görüştüğünü ve taşınmazı görmeden kendisine belge imzalatıldığını, davacının herhangi bir aracılık hizmeti vermediğini, alıcı ve satıcının görüşerek satım işleminin gerçekleştiğini, davacının temerrüt faiz talebinin de yerinde olmadığını öne sürerek davanın reddi ile %40 tazminata karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, taraflar arasında 03.10.2006 tarihinde Alım-Satım Komisyon Sözleşmesi imzalandığı, sözleşmede taşınmazın davalının anne ve babası adına alınacağı, ancak komisyon ücretinin davalı tarafından ödeneceğinin kararlaştırıldığı, BK'nın 126/4. maddesi uyarınca zamanaşımı süresinin (5) yıl olduğu, komisyon bedelinin taşınmaz satış değerinin %40'ı olduğu, davalının takipten önce temerrüde düşmediği, davacının sözleşme uyarınca davalıdan alacaklı olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile %40 tazminata karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Ticaret İşleri Tellallığı ücretine ilişkin 106/2. maddesi "Bu hak muamelenin yapıldığı günden itibaren bir yıl geçince müruruzamana uğrar..." hükmüne haizdir. Hal böyle olunca mahkemece belirtilen kanun hükmü üzerinde durulup, değerlendirilerek, varılacak uygun sonuç dairesince hüküm kurulması gerekirken, genel zamanaşımı niteliğindeki BK'nın 126/4. maddesi uyarınca değerlendirme yapılarak yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.


S o n u ç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), peşin harcın istek halinde iadesine, 24.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları