Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ BEKLENENDEN FAZLA OLMASI NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN UYARLANMASININ İSTENEMEYECEĞİ HK.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ BEKLENENDEN FAZLA OLMASI NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN UYARLANMASININ İSTENEMEYECEĞİ HK.

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi
2020/7553 E.
2021/3078 K.

MAHKEMESİ : ... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 11. HUKUK DAİRESİ


Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde görülen sözleşmenin uyarlanması davasının kabulüne dair verilen karar hakkında bölge adliye mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucunda; davalı tarafın istinaf başvurusunun kabulüne yönelik olarak verilen kararın, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, davalı idare ile arasında 30/12/2015 tarihli sayaç okuma, ihbarname dağıtımı, bilgisayar yazılım donanım destek hizmeti, sayaç sökme-takma, mühürleme kaçak su tespit takip ve hizmet alımına ilişkin sözleşme yapıldığını 2016 yılına ait asgari ücretin beklenenden fazla saptandığını, olağan dışı bu artış nedeni ile sözleşmeye konu maliyetin % 25 oranında artmasına ve hakkaniyete aykırı bir biçimde ifa güçlüğü yaşanmasına sebep olduğunu, fiyat farkının ödenmesine ilişkin taleplerinin davalı tarafça reddedildiğini ileri sürerek, sözleşmenin "fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları" başlıklı 14. maddesinin ve ödemeye engel teşkil eden sair maddelerinin iptalini, 2016 yılı asgari ücret artışından doğan toplam fiyat farkının hesaplanarak ticari temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini, iptal kararı verilmemesi halinde sözleşmenin değişen şartlara uyarlanmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne, 411.265,16 TL'nin ticari temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, ... Bölge Adliye Mahkemesi 11. H.D.'nin 2018/102 Esas 2018/217 Karar sayılı kararı ile davalı vekilinin istinaf başvurusunun harca hasren kabulüne, davanın kabulüne 411.265,16 TL asgari ücret fiyat farkının dava tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, bu kez davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava, 2016 yılı asgari ücret artışından doğan fiyat farkı talebine ilişkindir. Davacının davalının açtığı ihale sonucu yapılan sözleşme ile personel çalıştırmaya dayalı hizmet işlerini üstlendiği uyuşmazlık konusu değildir. Taraflar arasında yapılan 2016 yılına ait Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 14.1 maddesinde “Fiyat farkı verilmeyecektir” hükmü vardır. Ayrıca taraflar arasındaki idari şartnamenin 25 ve 46. maddesine göre yükleniciye fiyat farkı ödenmeyeceği belirtilmiştir.

Anayasamızın 48. maddesi ve TBK. 19 maddesi gereğince akit serbestisi vardır. Yasada belirlenen sınırlamalar içinde kalmak koşulu ile taraflar istedikleri konularda, istediği koşullarda sözleşme yapabilirler. Bu sözleşme koşulları tarafları bağlar. Somut uyuşmazlıkta yukarıda belirtilen sözleşme hükmü de tarafları bağlayıcıdır. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre, davacı şirketin asgari ücret fiyat farkı nedeniyle devlet desteği aldığı da tespit edilmiştir. O halde, mahkemece, taraflar arasındaki sözleşmenin 14. maddesi gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken, bu husus gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

2-Bozma nedenine göre davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ:
Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının HMK'nın 371. maddesi uyarınca davalı yararına BOZULMASINA, 2. bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 24/03/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj