Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Borçlar Hukuku Tüzel kişilik

Tüzel kişilik

Sözleşme, Alım Satım, Bağış, Kefalet, Vekalet, Tazminat Davaları, Kusur Sorumluluğu, Sebepsiz Zenginleşme, Haksız Fiil, Faiz, Temerrüt Faizi, Gecikme Faizi, Zamanaşımı...

Mesaj 08 Nis 2019 19:00
yusufkeman04 Site Üyesi

Mesajlar: 32


Hocam Bugün İcra Müdürlüğüne gittim icra işlemlerini başlatmak için sözleşmeye istinaden,icra müdürlüğü ilamsız takip yapmadı.gerekçesi.
1.Sözleşmeye İstinaden İlamsız İcra Takip için,Noterden 1 Aylık İhtar Çekilmesi lazımmış.(Doğrumu)
2.Sözleşmede ödeme 2018 yılı diyor,Faiz Sözleşmede belirtilen 2018 yıla istinaden mi faiz işleyecek,yoksa Noterden ihtar çektiğim tarihmi dikkate alınacak.
Noterden İhtar çekilme dende ilamsız takip başlatabilirmiyiz?


Mesaj 09 Nis 2019 22:35
yusufkeman04 Site Üyesi

Mesajlar: 32


yorumlarınız bekliyorum.

Mesaj 16 Nis 2019 01:06
IŞIKDEMİR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 1272
Konum: Virankaya


Bırakın ihtarnameyi ilâmsız takip başlatmak için hiç bir sebep göstermenize veya dayanak sunmanıza gerek yoktur!
Resim

Mesaj 16 Nis 2019 19:30
yusufkeman04 Site Üyesi

Mesajlar: 32


icra müdürlüğü ilgili kurum resmi daire olduğu için Noter İhtarname çekmeniz lazım dedi.

Mesaj 19 Nis 2019 15:00
IŞIKDEMİR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 1272
Konum: Virankaya


T.C

YARGITAY

12.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2011 / 15600

KARAR NO: 2012 / 3742

KARAR TARİHİ: 15.02.2012

>DEVLET MALI HACZEDİLEMEZ İSE DE DEVLET ALEYHİNE TAKİP YAPILMASINI YASAKLAYAN BİR HÜKÜM BULUNMADIĞI

ÖZET: Borçlu tarafça, hazinenin taşınır ve taşınmazları bankalardaki mevduatları dahil her türlü hak ve alacağı haciz edilemeyeceğini gerekçe göstererek, icra mahkemesi nezdinde yaptığı şikayet kabul edilmiş ise de, takip hukuku açısından takibi engeller bir hüküm bulunmayıp, sadece kurumun mallarının hak ve alacaklarının haczinin mümkün olmayacağına ilişkindir. Bu durumda mahkemece istemin reddi gerekirken kurum hakkında takip yapılamayacağı düşünülerek hüküm tesisi isabetsizdir

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu ...Mal Müdürlüğü, kendisi hakkında takip yapılmasının mümkün olmadığını ileri sürerek takibin iptalini talep etmiş, mahkemece dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda istemin kabulüyle takibin iptaline karar vermiştir.

Kişi ve kurumlar hakkında takip yapma hakkının varlığı ile yapılan takip sonucunda haczin uygulanıp uygulanamayacağı farklı iki konudur. Örneğin; İİK`nun 82/1 maddesi gereğince devlet malı haczedilemez ise de devlet aleyhine takip yapılmasını yasaklayan İcra İflas Kanununda herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Somut olayda, alacaklının ilamla hüküm altına aldığı alacak, Gelibolu Mal Müdürlüğü aleyhine takibe konu edilmiştir. Borçlu tarafça, hazinenin taşınır ve taşınmazları bankalardaki mevduatları dahil her türlü hak ve alacağı haciz edilemeyeceğini gerekçe göstererek, icra mahkemesi nezdinde yaptığı şikayet kabul edilmiş ise de, anılan maddenin incelenmesinde, takip hukuku açısından takibi engeller bir hüküm bulunmayıp, sadece kurumun mallarının hak ve alacaklarının haczinin mümkün olmayacağına ilişkindir. Bu durumda mahkemece istemin reddi gerekirken anılan maddenin geniş yorumlanmak suretiyle kurum hakkında takip yapılamayacağı düşünülerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklıların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 15.02.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.
Resim

ÖncekiSonraki

Dön Borçlar Hukuku