Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Borçlar Hukuku Tüzel kişilik

Tüzel kişilik

Sözleşme, Alım Satım, Bağış, Kefalet, Vekalet, Tazminat Davaları, Kusur Sorumluluğu, Sebepsiz Zenginleşme, Haksız Fiil, Faiz, Temerrüt Faizi, Gecikme Faizi, Zamanaşımı...

Mesaj 08 Nis 2019 19:00
yusufkeman04 Kıdemli (*) Üye

Mesajlar: 77


Hocam Bugün İcra Müdürlüğüne gittim icra işlemlerini başlatmak için sözleşmeye istinaden,icra müdürlüğü ilamsız takip yapmadı.gerekçesi.
1.Sözleşmeye İstinaden İlamsız İcra Takip için,Noterden 1 Aylık İhtar Çekilmesi lazımmış.(Doğrumu)
2.Sözleşmede ödeme 2018 yılı diyor,Faiz Sözleşmede belirtilen 2018 yıla istinaden mi faiz işleyecek,yoksa Noterden ihtar çektiğim tarihmi dikkate alınacak.
Noterden İhtar çekilme dende ilamsız takip başlatabilirmiyiz?


Mesaj 09 Nis 2019 22:35
yusufkeman04 Kıdemli (*) Üye

Mesajlar: 77


yorumlarınız bekliyorum.

Mesaj 16 Nis 2019 01:06
IŞIKDEMİR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 1392
Konum: Virankaya


Bırakın ihtarnameyi ilâmsız takip başlatmak için hiç bir sebep göstermenize veya dayanak sunmanıza gerek yoktur!
Resim

Mesaj 16 Nis 2019 19:30
yusufkeman04 Kıdemli (*) Üye

Mesajlar: 77


icra müdürlüğü ilgili kurum resmi daire olduğu için Noter İhtarname çekmeniz lazım dedi.

Mesaj 19 Nis 2019 15:00
IŞIKDEMİR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 1392
Konum: Virankaya


T.C

YARGITAY

12.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2011 / 15600

KARAR NO: 2012 / 3742

KARAR TARİHİ: 15.02.2012

>DEVLET MALI HACZEDİLEMEZ İSE DE DEVLET ALEYHİNE TAKİP YAPILMASINI YASAKLAYAN BİR HÜKÜM BULUNMADIĞI

ÖZET: Borçlu tarafça, hazinenin taşınır ve taşınmazları bankalardaki mevduatları dahil her türlü hak ve alacağı haciz edilemeyeceğini gerekçe göstererek, icra mahkemesi nezdinde yaptığı şikayet kabul edilmiş ise de, takip hukuku açısından takibi engeller bir hüküm bulunmayıp, sadece kurumun mallarının hak ve alacaklarının haczinin mümkün olmayacağına ilişkindir. Bu durumda mahkemece istemin reddi gerekirken kurum hakkında takip yapılamayacağı düşünülerek hüküm tesisi isabetsizdir

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu ...Mal Müdürlüğü, kendisi hakkında takip yapılmasının mümkün olmadığını ileri sürerek takibin iptalini talep etmiş, mahkemece dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda istemin kabulüyle takibin iptaline karar vermiştir.

Kişi ve kurumlar hakkında takip yapma hakkının varlığı ile yapılan takip sonucunda haczin uygulanıp uygulanamayacağı farklı iki konudur. Örneğin; İİK`nun 82/1 maddesi gereğince devlet malı haczedilemez ise de devlet aleyhine takip yapılmasını yasaklayan İcra İflas Kanununda herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Somut olayda, alacaklının ilamla hüküm altına aldığı alacak, Gelibolu Mal Müdürlüğü aleyhine takibe konu edilmiştir. Borçlu tarafça, hazinenin taşınır ve taşınmazları bankalardaki mevduatları dahil her türlü hak ve alacağı haciz edilemeyeceğini gerekçe göstererek, icra mahkemesi nezdinde yaptığı şikayet kabul edilmiş ise de, anılan maddenin incelenmesinde, takip hukuku açısından takibi engeller bir hüküm bulunmayıp, sadece kurumun mallarının hak ve alacaklarının haczinin mümkün olmayacağına ilişkindir. Bu durumda mahkemece istemin reddi gerekirken anılan maddenin geniş yorumlanmak suretiyle kurum hakkında takip yapılamayacağı düşünülerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklıların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 15.02.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.
Resim

Mesaj 19 Nis 2019 15:02
IŞIKDEMİR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 1392
Konum: Virankaya


T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ

Esas No. : 2012/12455
Karar No. : 2012/13378

* İDARE ALEYHİNE BAŞLATILAN İLAMLI TAKİP (Adli Yargı Mahkemeleri Tarafından Verilen İlamların İnfazında 2577 S.K. Md.28/2`nin Uygulama Olanağı Bulunmadığı - İdareye Başvurulmadığından Bahisle İdarenin Takibin İptali İsteminin Reddedileceği)

* TAKİBİN VE İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ (Borçlu İdare Alacağın Tahsiline Yönelik Herhangi Başvuru Yapılmaksızın Takip Başlatılmasının Yasal Dayanağı Olmadığından Bahisle - Adli Yargı Mahkemeleri Tarafından Verilen İlamların İnfazında İdareye Başvurulması Gerekmediği)

* İDAREYE BANKA HESAP NUMARASININ BİLDİRİLMESİ GEREKMEDİĞİ (Adli Yargı Mahkemeleri Tarafından Verilen İlamların İnfazında 2577/m.28/2`nin Uygulama Olanağı Olmadığı - İdarenin Takibin ve İcra Emrinin İptaline İlişkin Şikayetinin Reddi Gerektiği)

* ADLİ YARGI MAHKEMELERİ TARAFINDAN VERİLEN İLAMLARIN İNFAZI (2577 S.K. Md.28/2`nin Uygulama Olanağı Bulunmadığı - İdare Aleyhine Takip Başlatmadan Önce Banka Hesap Numarasını İdareye Bildirme Zorunluluğu Olmadığı) 2577/m.28

ÖZET :
Alacak ilamı borçlu İdare aleyhine takibe konulmuş olup, borçlu İdare alacağın tahsiline yönelik herhangi bir başvuru yapılmaksızın takip başlatılmasının yasal dayanağı olmadığından bahisle takibin ve icra emrinin iptalini talep etmiştir. 2577 sayılı Yasanın 28 inci maddesinin (2) fıkrası "... Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır." hükmü adlî yargı mahkemeleri tarafından verilen ilamların infazında uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Şikayetin reddine karar verilmelidir.

DAVA :
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire`ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :
Ankara 19. İş Mahkemesi`nin alacak ilamı borçlu aleyhine takibe konulmuş olup, borçlu vekili İcra Mahkemesi`ne başvurusunda; müvekkili İdareye 6352 sayılı Yasanın 58. maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 28/2. maddesindeki değişiklik kapsamında alacağın tahsiline yönelik herhangi bir başvuru yapılmaksızın takip başlatılmasının yasal dayanağı olmadığından bahisle takibin ve icra emrinin iptalini talep etmiştir. Mahkemece, adı geçen Yasa uyarınca ilam alacaklısının, ilam borçlusuna hesap numarasını bildirerek başvurması ve 30 günlük yasal sürede bu hesaba ödemelerin yapılmaması halinde takip yapılabileceği ve bunların yerine getirilmediği gerekçesiyle şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmiştir. 6352 sayılı Yasanın 58. maddesi ile değişik 2577 sayılı Yasanın 28 inci maddesinin (2) fıkrasına göre "... Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur...". Ancak 2577 sayılı Yasanın 1. maddesi uyarınca; "… Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri`nin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanunda gösterilen usullere tabi..." olup, Yasanın 28/2. maddesindeki anılan değişikliğin adlî yargı mahkemeleri tarafından verilen ilamların infazında uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Bu husus gözetilerek şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle şikayetin kabulü ile takibin iptaline hükmolunması isabetsizdir.

SONUÇ :
Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.nun 366 ve 6100 sayılı HMK.nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK.nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK.nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 28.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Resim

Mesaj 19 Nis 2019 15:02
IŞIKDEMİR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 1392
Konum: Virankaya


İdareye başvuru mecburiyeti yalnızca idare mahkemesi kararlarından doğan alacaklar içindir.
Resim

Önceki

Dön Borçlar Hukuku