Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku iş kazasında işçinin kusuru

iş kazasında işçinin kusuru

İşveren, İşyeri, İşçi, Taşeron, Müteahhit, Kıdem ve İhbar Tazminatı, İş Akdi, Ücret, İşe İade Davaları, Sendikalar, İş Güvenliği Hukuku, Sosyal Sigortalar, Toplu İş Sözleşmeleri...

ufukecem Site Üyesi

Mesajlar: 1


iyi günler, iş kazası durumunda işçinin görev tanımı içinde olmayan işi yapması sırasında geçirdiği iş kazasıyla sebebiyle kusurlu sayılabileceği ve illiyet bağını kesmese bile en azından kusurun paylaştırılabileceğine dair Yargıtay kararı mevcut mudur ?


MUSTAFA ERDOĞAN Kullanıcı avatarı
Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 229
Konum: Türkiye


MERHABA,

İlk Derece Mahkemesince tanık beyanlarına göre davacının elektrik teknikeri olarak kontrol ekibinde yer aldığı, elektrik ve fiber optik kabloların geçtiği muhafaza borularının döşenmesi işinin inşaat, ancak kontrolünün elektrik birimine ait olduğu; davacının yanlış fiber optik ve kablo döşeme işinde sorumluluğu zarar ile eylem arasında illiyet bağının olmadığı, görev tanımında da yer almadığı, ayrıca davacının şefine sadece kınama cezası verilmesinin eşit işlem borcuna aykırılık oluşturduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş ise de; öncelikle eksik inceleme ve araştırma ile, dava dışı şef ile davacının durumlarının eşit kabul edilmesi isabetli olmamıştır. Kaldı ki; eşit işlem borcuna aykırılık haklı sebebi ortadan kaldırarak feshi haksız kılar ise de; geçerli sebebi ortadan kaldırmaz. Bunun dışında, İlk Derece Mahkemesi tarafından sadece davacının görev tanımı ve dinlenen tanıkların beyanlarına göre davanın kabulüne karar verildiği; feshe konu eylemin özel uzmanlık gerektiren teknik bir incelemeyi gerektirdiği hususunun göz önüne alınmadığı, bu çerçevede Mahkemece yapılan araştırma ve incelemenin yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. Davacının görev tanımı, işyeri organizasyon şeması ve tüm dosya kapsamı ile birlikte, konusunda uzman bilirkişi marifetiyle gerekirse yerinde inceleme yapılmak suretiyle, meydana gelen olayda davacının ve diğer çalışanların kusurunun bulunup bulunmadığı, tarafların kusur oranı ile zarar miktarının belirlenmesi, zararın davacının otuz günlük ücreti ile giderilip giderilemeyeceği konusunda bilirkişi incelemesi yapılarak, feshin haklı veya geçerli sebebe dayanıp dayanmadığının şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespiti ile ulaşılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.(Y22.HD.2017/35754 E.)

SAYGILAR..
Ben sizin işlerinize ve başlarınıza gelecek zararlara karşı avukatınız değilim.
Görevim sizleri zorla savunmak ve inanmanızı zorla sağlamak değildir.
Benim üzerimdeki vazife sizlere görüş bildirmekten ibarettir.  • POPULER KONULAR

Dön İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku