Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

TİCARET MAHKEMELERİNDE ZORUNLU ARABULUCULUĞA TABİ OLAN DAVALAR

Ticari İşletme, Tacir, Anonim ve Limited Şirketler, Sigortacılık, Deniz Ticareti, Taşıma, Çek, Bono, Kıymetli Evrak, Kambiyo Senetleri, Kooperatifler, Kollektif ve Komandit Şirketler...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

TİCARET MAHKEMELERİNDE ZORUNLU ARABULUCULUĞA TABİ OLAN DAVALAR

Mesaj gönderen teoman »

TİCARET MAHKEMELERİNDE ZORUNLU ARABULUCULUĞA TABİ OLAN DAVALAR7155 S.K.nun 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A maddesi gereğince 01.01.2019 tarihi itibariyle ticaret mahkemesinde açılacak davalar açısından dava şartı olarak getirilen ara buluculuk ta, zorunlu ara buluculuğa tabi davalar tek tek belirtilmemiş, Türk Ticaret Kanunun 4. maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri olan ticari davalar, ara buluculuk dava şartı olarak düzenlenmiştir.

1.ZAMAN BAKIMINDAN

Arabuluculuğa tabi olmayanlar

Ticaret Mahkemesi görevine girip 01.01.2019 Tarihinden önce açılan davalar, 7155 S.K lie 6012 S.K.na eklenen Geçici 12. madde gereğince zorunlu arabuluculuğa tabi değildir.


Arabuluculuğa tabi olanlar

01.01.2019 ve sonrasında dava açılabilmesi için öncelikle arabulucuya başvuru gereklidir.2.DAVA ÇEŞİDİ BAKIMINDAN

Arabuluculuğa tabi olanlar


TTK'da belirtiler ticari davalar (TTK 5/A)

Mutlak Ticari Davalar (TTK 4. Madde)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen davalar

Türk Medeni Kanunu’nun,

rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969. maddelerinden kaynaklanan davalar


6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun;


– Malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203,
– Rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447,
– Yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501,
– Kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519,
– Komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545,
– Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 554,
– Havale hakkındaki 555 ilâ 560,
– Saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinden kaynaklanan davalar


Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatından kaynaklanan davalar

Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerden kaynaklanan davalar

Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde, öngörülen hususlardan doğan hukuk davalarından kaynaklanan davalar


Nispi Ticari Davalar (TTK 4. Madde)

Her iki tarafında tacir olduğu ve de uyuşmazlığın her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olduğu davalar


TTK dışındaki kanunlarda da ticari dava olduğu belirtilen davalar (TTK 5/A)

Kooperatifler Kanunu’nda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları (1163 sayılı Kooperatifler Kanunu md. 99),


2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 154 vd. maddelerinde yer alan iflasa ilişkin davalar,


5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 10. maddesine göre “üreticiler ile meslek mensupları arasında veya meslek mensuplarının kendi aralarında Kanun’un uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar”dan belli miktarı aşanlar,


5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62. maddesinden kaynaklanan davalar

Arabuluculuğa tabi olmayanlar


Buna karşın, herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davaların istisna olduğu ve ticari dava olarak kabul edilmeyeceği TTK’nın 4. maddesinde açıkça belirtilmiştir.Ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işleri;

-doğrudan doğruya iflas,
-konkordato mühleti verilmesi ve komiserin atanması,
-konkordatonun tasdiki gibi çekişmesiz yargı işleri sayılabilir
-İhtiyati Tedbir İhtiyati Haciz ve İcra Takipleri;

İcra takibi,
İhtiyati haciz
ihtiyati tedbir
İtirazın Kaldırılması


Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurma zorunluluğunun olduğu veya tahkim sözleşmesinin bulunduğu hâllerde, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz. (6325 s.y.18/A-18)


3.DAVA KONUSU BAKIMINDAN

Bir miktar paranın ödenmesi olan alacak

Davanın sonuçlandırılması için alacak olan bir miktar paranın bulunup bulunmadığının tahkikinin gerekip, verilecek hükümde de bir miktar paranın ödenmesine yönelik dava ise zorunlu arabuluculuğa tabidir : İflasta Kayıt Kabul Davası; İtirazın iptali

Davanın sonuçlandırılması için alacak olan bir miktar paranın bulunup bulunmadığının tahkiki gerekse de verilecek hüküm bir miktar paranın ödenmesine yönelik değil ise zorunlu arabuluculuğa tabi değildir : Finansal kiralamaya konu malın iadesi

Bir miktar paranın ödenmesi olan tazminat

Ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıkları4.DAVA ARKADAŞLIĞINDA

İhtiyari dava arkadaşlığında, her bir taraf açısından talebin zorunlu arabuluculuğa tabi olup olmadığı yukarıdaki kurallar çerçevesinde incelenecektir

Zorunlu dava arkadaşlığında ise birisi için zorunlu arabuluculuğa tabi ise hepsi için zorunlu arabulucuğa tabi olacaktır5.DAVA YIĞILMASINDA

Taleplerin her biri ayrı ayrı değerlendirilir


6.TERDİTLİ DAVADA

Aslı talebin zorunlu arabuluculuğa tabi olması halinde - asli talebinin esastan reddine karar vermedikçe, fer'i talebini incelemeyeceğinden- talebin tamamı karar verilebilmesi için aslı talep açısından zorunlu arabuluculuğa gidilmiş olması şarttır.

Fer'i talebin zorunlu arabuluculuğa tabi olması halinde sadece fer'i talep zorunlu arabuluculuğa tabidir.
Resim
Şema, Av.Y.Burak ASLANPINAR’ın yazısından alınmıştır.


MEVZUAT
TÜRK TİCARET KANUNU

IV – Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri

1. Genel olarak

MADDE 4- (1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın;

a) Bu Kanunda,

b) Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969 uncu maddelerinde,

c) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203, rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447, yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501, kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519, komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 554, havale hakkındaki 555 ilâ 560, saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinde,

d) Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,

e) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde,

f) Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde,

öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır. Ancak, herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar bundan istisnadır.

(2)...

3. Dava şartı olarak arabuluculuk

MADDE 5/A-

(1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

(2) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir.

GEÇİCİ MADDE 12- (1) Bu Kanunun dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülmekte olan davalar hakkında uygulanmaz.” (7155 S.K.nun 21. maddesi ile eklenen)

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU

Dava şartı olarak arabuluculuk

MADDE 18/A- ...

(16) Dava açılmadan önce ihtiyati tedbir kararı verilmesi hâlinde 6100 sayılı Kanunun 397 nci maddesinin birinci fıkrasında, ihtiyati haciz kararı verilmesi hâlinde ise 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 264 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen dava açma süresi, arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar işlemez.....

(18) Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurma zorunluluğunun olduğu veya tahkim sözleşmesinin bulunduğu hâllerde, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz. (7155 S.K.nun 23. maddesi ile eklenen)TİCARET MAHKEMESİ

Alacak - Nispi Harç

Alacak (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Cari Hesap veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı) - Nispi Harç

Alacak (Çatmadan Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Sebepsiz İktisab Nedeniyle) - Nispi Harç

Alacak (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) - Nispi Harç

Alacak (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle) - Nispi Harç

Alacak (Kooperatif Yön. ve Den. Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Kaynaklı) - Nispi Harç

Alacak (Kurtarma ve Yardımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) - Nispi Harç

Alacak (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Taşınmaz Alım-Satımı Kaynaklı) - Nispi Harç

Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Ticari Mümessillik Kaynaklı) - Nispi Harç

Alacak (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Ticari Niteliteki Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı) - Nispi Harç

Alacak (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) - Nispi Harç

Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) - Nispi Harç

Alacak (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Uluslarası Hava Taşımacılığından Kaynaklı) - Nispi Harç

Alacak (Vade Farkından Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Alacak (Yedieminlik Ücreti) - Nispi Harç

Banka Teminat Mektubunun Hükümsüzlüğünün Tespiti - Nispi Harç

Banka Teminat Mektubunun İadesi ve Depo Edilmesi - Nispi Harç

Banka Teminat Mektubunun İadesi ve Depo Edilmesi (Depo Edilmesi İstemli) - Nispi Harç

Banka Teminat Mektubunun İadesi ve Depo Edilmesi (Tahsil İstemli) - Nispi Harç

Borçtan Kurtulma Davası - Nispi Harç

Çek İptali (Hasımlı) - Nispi Harç

Çek İptali (Hasımsız) - Maktu Harç

Deniz Kaza Raporu İstemli - Maktu Harç

Deniz Ticaret - Maktu Harç

Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı Kaynaklı) - Nispi Harç

Dispeççi Tayini İstemli - Maktu Harç

Dispeççinin Onaylanması veya İtiraz - Maktu Harç

Elatmanın Önlenmesi - Nispi Harç

Elatmanın Önlenmesi (Banka Teminat Mektubundan Kaynaklanan) - Nispi Harç

Elatmanın Önlenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Elatmanın Önlenmesi (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Elatmanın Önlenmesi (Satın Almaya Dayalı) - Nispi Harç

Elatmanın Önlenmesi (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Eser Sözleşmesi - Nispi Harç

Garanti Sözleşmesi - Nispi Harç

Gemi Sicil Memurluğu Kararına İtiraz - Maktu Harç

Genel Kurul Kararının İptali - Maktu Harç

Genel Kurul Kararının İptali (Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali) - Maktu Harç

Hakem Tayini - Maktu Harç

Hakem Tayini (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Maktu Harç

Hakemin Reddi - Nispi Harç

Hakemin Reddi (Eser Sözleşmesi Kaynaklı) - Nispi Harç

İflas - Maktu Harç

İhalenin Feshi (Abone Sözleşmesi) - Nispi Harç

İhalenin Feshi (Alım Satım) - Nispi Harç

İhalenin Feshi (Kira) - Nispi Harç

İpotek - Nispi Harç

İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) - Nispi Harç

İpotek (Terkin İstemli) - Nispi Harç

İpotek (Tescil İstemli) - Nispi Harç

İstirdat - Nispi Harç

İstirdat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İstirdat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) - Nispi Harç

İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç

İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) - Nispi Harç

İtirazın İptali - Nispi Harç

İtirazın İptali (Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Çatmadan Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Kurtarma ve Yardımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Ticari Mümessillik Kaynaklı) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç

İtirazın İptali (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Kambiyo Senetlerinin İptali - Nispi Harç

Kambiyo Senetlerinin İptali (Zayi Nedeniyle) - Nispi Harç

Kayıt Kabul - Maktu Harç

Kira - Nispi Harç

Kira (Uyarlama İstemli) - Nispi Harç

Kiralananın Tahliyesi (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Kiralananın Tahliyesi (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Konkordatonun Feshi - Maktu Harç

Konkordatonun Tasdiki - Maktu Harç

Kooperatif - Maktu Harç

Kooperatif (Genel Kurulun Olağanüstü Toplantıya Çağrılması İstemli) - Maktu Harç

Kooperatif (Genel Kurulun Yenilenmesi Talepli) - Maktu Harç

Kooperatif Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılması - Maktu Harç

Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali - Maktu Harç

Kooperatif Üyeliğinin Tesbiti - Maktu Harç

Kooperatifin Dağılması İstemli - Maktu Harç

Menfi Tespit - Nispi Harç

Menfi Tespit (Abone Sözleşmesi) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Alım Satım) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Çatmadan Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Kira) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Kurtarma ve Yardımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK Kaynaklı) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Ticari Mümessillik Kaynaklı) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Menfi Tespit (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) - Nispi Harç

Sıra Cetveline İtiraz - Maktu Harç

Sigorta - Nispi Harç

Sigorta (Denizcilik Rizikosu Kaynaklı) - Nispi Harç

Sigorta (Hayat Sigortası Kaynaklı) - Nispi Harç

Sigorta (Kaza Sigortası Kaynaklı) - Nispi Harç

Sigorta (Mal Sigortası Kaynaklı) - Nispi Harç

Sigorta (Ristorno Hakkından Kaynaklanan) - Nispi Harç

Sigorta (Sigorta Edilen Şeyin Temlikinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Sigorta (Sigortacının Aczinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Sigorta (Trafik Sigortası Kaynaklı) - Nispi Harç

Sigorta (Yangın Sigortası Kaynaklı) - Nispi Harç

Sigorta (Ziraat Sigortası Kaynaklı) - Nispi Harç

Sözleşmenin İptali - Nispi Harç

Sözleşmenin Uyarlanması - Nispi Harç

Tanıma ve Tenfiz - Maktu Harç

Tanıma ve Tenfiz (Eser Sözleşmesi Kaynaklı Yabancı Hakem Kararlarına İlişkin) - Nispi Harç

Tanıma ve Tenfiz (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tapu İptali ve Tescil - Nispi Harç

Tapu İptali ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) - Nispi Harç

Tapu İptali ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tapu İptali ve Tescil (Şirket Ortağının Ayni Sermaye Koyması Nedeniyle) - Nispi Harç

Tapu İptali ve Tescil (Yükleniciden İşyeri Alımına Dayalı) - Nispi Harç

Tasarrufun İptali (İİK ve Devamı) - Nispi Harç

Tazminat - Nispi Harç

Tazminat (Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Çatmadan Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Çevre Hukukundan Kaynaklanan)(Harca Tabi Degil)

Tazminat (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Kara Taşımacılığı Kaynaklı) - Nispi Harç

Tazminat (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Kooperatif Üyeliğinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Kooperatif Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Kurtarma ve Yardımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Posta İdaresinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Posta Tekelini Bozmaktan Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rucüen) - Nispi Harç

Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Tapunun Haksız Ele Geçirilmesi Nedenli) - Nispi Harç

Tazminat (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Ticaret Siciline Yalan Beyandan Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Ticari Mümessillik Kaynaklı) - Nispi Harç

Tazminat (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) - Nispi Harç

Tazminat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) - Nispi Harç

Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) - Nispi Harç

Tazminat (Ticari Unvanın Kullanılmasından Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi Kaynaklı Rucüen) - Nispi Harç

Tazminat (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Uluslar Arası Hava Taşımacılığı Kaynaklı) - Nispi Harç

Tazminat (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığı Kaynaklı) - Nispi Harç

Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) - Nispi Harç

Tespit - Maktu Harç

Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti) - Nispi Harç

Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti) - Nispi Harç

Ticaret Sicil Memurunun Kararına İtiraz - Maktu Harç

Ticari Şirket - Maktu Harç

Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Fesih İstemli)(Harca Tabi Degil)

Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Kayyım Atanması İstemli)(Harca Tabi Degil)

Ticari Şirket (Birleşmeden Kaynaklanan) - Maktu Harç

Ticari Şirket (Fesih İstemli) - Maktu Harç

Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli) - Maktu Harç

Ticari Şirket (Kar ve Zarar Dağıtma Kararına İtiraza İlişkin) - Maktu Harç

Ticari Şirket (Kuruluşun Hükümsüzlüğüne Dayalı) - Nispi Harç

Ticari Şirket (Nevi Değiştirmeye İlişkin) - Maktu Harç

Ticari Şirket (Olağanüstü Genel Kurul İstemli) - Maktu Harç

Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma veya Çıkarılmaya İlişkin) - Maktu Harç

Ticari Şirket (Pay Defteri Kaydına İlişkin) - Nispi Harç

Ticari Şirket (Sermaye Artırımından Kaynaklanan) - Maktu Harç

Ticari Şirket (Sermaye Koyma Borcuna İlişkin) - Nispi Harç

Ticari Şirket (Şahıslarca Açılan Kayyım Atanması İstemli) - Maktu Harç

Ticari Şirket (Şirket Ortaklık Payı Alacağının Tahsili Kaynaklı) - Nispi Harç

Ticari Şirket (Tasfiyenin Kapatılması) - Maktu Harç

Ticari Şirket (Tasfiyeye İlişkin) - Maktu Harç

Ticari Şirket (Yıpranmış Senet ve İlmuhaberin Yenilenmesi İstemli) - Nispi Harç

Ticari Şirket (Yöneticilerin Azline İlişkin) - Maktu Harç

Ticari Ünvanın Korunması - Maktu Harç

Ticari vedia Sözleşmesinden Kaynaklanan - Nispi Harç

Yargılanmanın Yenilenmesi - Maktu Harç

Yargılanmanın Yenilenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Maktu Harç

Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılması - Maktu Harç

Zayi Belgesi verilmesi - Maktu Harç

3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit - Maktu Harç

http://hukukmedeniyeti.org/haber/19713/ ... uga-tabi-/


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
avsimge
Yeni Üye
Mesajlar: 2
Kayıt: 28 Nis 2019 22:38

Re: TİCARET MAHKEMELERİNDE ZORUNLU ARABULUCULUĞA TABİ OLAN DAVALAR

Mesaj gönderen avsimge »

sehven unutulan faiz istemine ilişkin açılmış bir dava var karşı taraf arabuluculuk itirazında bulunmuş ancak mahkeme tensipte arabuluculuk ihtari yapmadan duruşma gününü vermiş.Faiz talebi zorunlu arabuluculuk kapsamında değerlendirilmeli mi? acaba duruşmadan önce arabulucuya gidip dava şartı tamamlanmalımıdır bu konuda görüşlerinizi öğrenebilirsem çok memnun olurum
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj