Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Eşya Hukuku Kamulaştırma davası hakkında

Kamulaştırma davası hakkında

Mülkiyet, Menkul, Gayrimenkul, Kat Karşılığı İnşaat, Ayni Hak, Tapu Sicili, Tapu İptali, Tescil, Kadastro, Orman, Zilyetlik, İrtifak, İpotek, Rehin, Muvazaa, Hazine, Ecri Misil, Satış Vaadi...

hukukseven1 Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 251


Değerli site yöneticileri öncelikle değerli cevap ve bilgileriniz için çok teşekkür eder saygılarımı sunarım.
Kamulaştırma hakkında engin bilgi ve tecrübelerinizden paylaşımda bulunursanız çok memnun oluruz.
Demiryolları tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaz için bilirkişiye tespit ettirilen bedel ziraat bankasına dekont no ile yatırılıyor.
bu bedel bankadan tapu sahibi olan kişi tarafından alınıyor ve ardından bir buçuk ay sonra Asliye Hukuk Mahkemesinde Kamulaştırma bedeli tespitine ve müvekkil idare adına tescili davası için ön inceleme duruşmalı olarak tarih veriliyor tensip zaptı geliyor.
Şimdi bu durumda cevap dilekçesinde itiraz edilebilir mi ve itiraz edilirse bankadan depo edilen bedel çeklidiğine göre fiyat artırımı nasıl olur?
Bu tür davalarda cevap dilekçesi nasıl olmalı ve örnek karar mevcut ise yardımcı olursanız sevinirim.
Saygılarımla

Saygılarımla
İyi Çalışmalar

hukukseven1 Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 251


Değerli bilgilerinizi paylaşırsanız sizlerin sayesinde bizlerde bilgilenmiş olacağız tekrar teşekkür eder saygılarımızı sunarız.
Saygılarımla
İyi Çalışmalar

hukukseven1 Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 251


Değerli site yöneticileri
Burada takıldığımız nokta şu şekil;
hesap kapama olarak bankaya yatırılan miktar alınıyor ve ardından kamulaştırma kanununun 10.maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespitine ve idare adına tesciline olmak üzere ön incelemeli duruşma günü veriliyor.
Bu durumda tekrardan para mı yatacak anlamında oluyor?
Yani üç taksitte yatırılır denmekte bu alınan ilk miktar ilk taksit mi oluyor?
Saygılarımla
Saygılarımla
İyi Çalışmalar

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 19776


>Bankadan paradan çekilmesi ile ilgili olarak;

T.C.
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2005/7965
KARAR NO: 2005/10341
KARAR TARİHİ: 01.01.2005


Taraflar arasındaki 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Yasa ile değişik 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tesbiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda tarih ve numaraları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı idare ve bir kısım davalılar vekillerince verilen dilekçe ile istenilmiş, davacı idare ve bir kısım davalılar vekillerince duruşma isteminde bulunulmuş olmakla duruşma için belirlenen 04.10.2005 günü temyiz eden davacı idare vekili Av. Nilay Belen ile temyiz eden bir kısım davalılar vekillerinin yüzlerine karşı duruşmaya başlanarak temyiz isteminin süresinde olduğu görülüp, taraf vekillerinin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra, dosyadaki kâğıtlar okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Yasa ile değişik 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tesbiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece, aynı Yasanın 27. maddesi uyarınca belirlenen kamulaştırılan taşınmaz bedelinin davalılar tarafından bloke edilen bankadan alınması nedeniyle bu bedelin davalılar tarafından kabul edildiği gerekçesi ile 27. madde gereği belirlenen bedelin tesbiti le taşınmazın davalı adına tesciline karar verilmiş, hüküm davacı idare ve bir kısım davalılar vekillerince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan rapor yöntem bakımından yasa hükümlerine uygundur. Arazi niteliğindeki taşınmaza gelir metodu esas alınarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Davacı idare vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde değildir. Bir kısım davalılar vekilinin temyizine gelince;

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27. maddesi acele el koymaya yöneliktir. Anılan maddedeki kıymet taktiri 10. maddeye göre yapılan kıymet taktiri olmayıp tesbit mahiyetindedir. Bu maddeye göre yapılan kıymet taktiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere kamulaştırma işlemleri tekemmül ettirilir. Davada taşınmazın mahkemece dava tarihine göre yeniden değer tesbiti yapılır ve bankaya tesbit edilen bu bedel bloke ettirilecek kararın kesinleşmesi beklenmeden davacıya ödettirilir ve taşınmaz da davacı idare adına tescil edilir.

Davalının 27. maddeye göre tesbit edilip, bankaya bloke edilen bedeli alması 10. maddeye göre bedel tesbitini ortadan kaldırmaz. Bu durumda mahkemece yapılan keşif sonucu taşınmazın tesbit edilen bedelinden önceki bloke edilip davalıya ödenen bedel indirildikten sonra, varsa fark bedel bloke ettirilip kararın kesinleşmesi beklenmeden davalıya ödenmesi için ilgili banka şubesine müzekkere yazılmasına, taşınmazın davalı üzerindeki tapusunun iptali ile davacı adına tesciline karar verilmesi gerektiği düşünülmeden yazılı gerekçe ile hüküm kurulması,

Bir kısım davalılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde davalılara geri verilmesine, aşağıda yazılı kalan onama harcının davacı idareden alınmasına ve temyiz eden bir kısım davalılar yararına yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 400,00-YTL. vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine 04.10.2005 gününde oy birliğiyle karar verildi.


>Tescil davasında kamulaştırma dosyasındaki tespit edilen bedelle yetinilmemesine ilişkin olarak;

T.C.
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2008/7975
KARAR NO: 2008/10058
KARAR TARİHİ: 17.07.2008

>DEĞER TESPİTİ--GELİR METODU


ÖZET :Acele kamulaştırma nedeniyle verilen el koyma kararları, hukuk tekniği itibariyle, değer tespiti mahiyetindedir.

Fındıklık niteliğindeki taşınmazın kamulaştırma bedelinin gelir metoduna göre tespiti gerekir.

( 2942 s. Kamulaştırma K. m. 11, 27 )

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanun'la değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca kamulaştırılan taşınmaz bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, 4650 sayılı Kanun'la değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca kamulaştırılan taşınmaz bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak terkini istemine ilişkindir.

Mahkemece Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca yapılan değerlendirme esas alınarak bedele hükmedilmiş, karar davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.

2942 sayılı Yasa'nın 4650 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesi uyarınca acele kamulaştırma nedeniyle verilen el koyma kararları taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözümleyen nihai bir karar niteliğinde olmayıp, hukuk tekniği itibariyle değer tespiti mahiyetindedir.

Mahkemece oluşturulacak bilirkişi kurulu ile keşif yapılarak fındıklık niteliğindeki taşınmazın kamulaştırma bedelinin gelir metoduna göre tespiti suretiyle değerinin biçilmesi gerekirken, acele el koyma dosyasında belirlenen verilerle yetinilerek eksik inceleme ile hüküm kurulması,

Doğru görülmemiştir.

Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 17.07.2008 gününde oy birliğiyle karar verildi.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28112hukukseven1 yazdı:
Değerli site yöneticileri öncelikle değerli cevap ve bilgileriniz için çok teşekkür eder saygılarımı sunarım.
Kamulaştırma hakkında engin bilgi ve tecrübelerinizden paylaşımda bulunursanız çok memnun oluruz.
Demiryolları tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaz için bilirkişiye tespit ettirilen bedel ziraat bankasına dekont no ile yatırılıyor.
bu bedel bankadan tapu sahibi olan kişi tarafından alınıyor ve ardından bir buçuk ay sonra Asliye Hukuk Mahkemesinde Kamulaştırma bedeli tespitine ve müvekkil idare adına tescili davası için ön inceleme duruşmalı olarak tarih veriliyor tensip zaptı geliyor.
Şimdi bu durumda cevap dilekçesinde itiraz edilebilir mi ve itiraz edilirse bankadan depo edilen bedel çeklidiğine göre fiyat artırımı nasıl olur?
Bu tür davalarda cevap dilekçesi nasıl olmalı ve örnek karar mevcut ise yardımcı olursanız sevinirim.
SaygılarımlaYARGITAY 5. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2017/12103
KARAR NO : 2018/15157


Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda:
Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare ile bir kısım davalılar vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş ise de, dosyada davetiye gideri bulunmadığından, duruşma isteminin reddi ile incelemenin evrak üzerinden yapılmasına karar verilerek, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –

Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı idare ile bir kısım davalılar vekillerince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Kısmen tarım arazisi kısmen kapama zeytin bahçesi niteliğindeki Yenmiş köyü 292 parsel sayılı taşınmaza gelir metoduna göre değer biçilmesi yöntem itibariyle doğrudur. Ancak;

1)Kapama zeytinlik olarak değerlendirilen kısma ilişkin olarak; Yargıtay uygulamalarına göre arazi niteliğindeki bir taşınmazın değeri belirlenirken daha önceki yıllara ilişkin olarak (5 yıl) normal koşullarda Tarım İlçe Müdürlüğünce tespit edilen verim miktarlarının ortalamasının dikkate alınması gerekir. Verim miktarlarının geçmiş yıllara oranla bir yılda bu denli değişip azalmış olmasının olağan kabulü mümkün değildir.

Bu durumda mahkemece 2013 yılında Kemalpaşa İlçesinde olağandışı durumlar nedeniyle verim düşüklüğü olduğundan bahisle indirim yapılmadan taşınmazın normal veriminin alındığı yıllar ortalamasına göre bedelinin tespit edilmesi gerektiği gözetilmeden dekara verim miktarlarında indirim yapılarak değer biçen rapora göre bedel tespiti,

2)Taşınmazın sulu tarım arazisi niteliğinde olduğu dikkate alınarak kapitalizasyon faiz oranının % 4 oranında kabulü ile buna göre hesaplama yapılması gerekirken, % 5 oranında alınmak suretiyle eksik bedel tespiti,

3)Dava konusu taşınmazın konumu ve bilirkişi kurulu raporunda belirtilen özellikleri dikkate alınarak, tespit edilen metrekare birim fiyatına ilave edilecek objektif değer artırıcı unsurun % 300 oranında olacağı gözetilmeden, daha düşük objektif değer artış oranı kabul eden bilirkişi raporuna göre eksik bedel tespiti,

4)Tespit edilen bedele dava tarihinden itibaren dört aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden 14.09.2013 tarihinden karar tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına karar verilmesi gerektiği halde, faiz başlangıç ve bitiş tarihleri hüküm fıkrasında açıkça gösterilemeyerek infazda tereddüte yol açılması,

5)Tespit ve depo edilen bedel ile acele kamulaştırma dosyasında depo edilen bedel arasındaki fark 86.940 TL iken hüküm fıkrasında maddi hata sonucu 89.940 TL yazılması,

Doğru olmadığı gibi;

6)7139 sayılı Kanunla değişik Kamulaştırma Kanununun 10/8 fıkrası gereğince bankaya hak sahibi adına yatırılacak bedel bakımından; 7139 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik hükümlerine göre işlem yapılması gerektiğinden,

Hükmün, yukarıda açıklanan gerekçelerle davacı idare ile bir kısım davalılar vekillerinin temyiz istemlerinin kabulü ile BOZULMASINA, temyiz eden davalılardan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının ayrı ayrı Hazineye irad kaydedilmesine, 24/09/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Sonraki


  • POPULER KONULAR

Dön Eşya Hukuku