Tüm yasal mirascıların reddi TMK 614

Miras, Kanuni Mirasçılar, Veraset İlamı, Muris Muvazaası, Vasiyet, Miras Sözleşmesi, Reddi Miras, Saklı Pay, Tasarrufun İptali, Iskat, Tasarruf Nisabı, Tereke...
hukukseven1
Kıdemli *** Üye
Mesajlar: 463
Kayıt: 03 Eyl 2017 23:30

Tüm yasal mirascıların reddi TMK 614

Mesaj gönderen hukukseven1 »

Değerli cevap ve paylaşımlarınız için teşekkür eder saygılarımızı sunarız.
Reddi mirasın gerçek reddinde tüm yasal mirascılar yasal süresi içinde reddi miras için dilekçe vermişlerdir.
1- Her mirascı b farklı tarihlerde yasal süresi içinde reddi miras için dilekçe vermiştir.
2-Her mirascının farklı Sulh Hukuk Mahkemelerinde esas numarası alan dosyası vardır.
Şimdi;
Reddi miras dilekçesi veren tüm yasal birinci derece mirascıların çocuklarının dilekçe verme zorunluluğu olmadığı yasa ile sabit ancak diğer arkadaşlar tüm yasal mirascılar verse de alt soyları vermek zorunda demekte ancak yasa yasal mirascı verdi ise tasfiye gidilir demekte.Sonuç nasıl ilerler?
Ayrıca her mirascı birbirinden farklı Sulh Hukuk Mahkemelerinde reddi miras dosyası düştüğünden tasfiye işlemi resen nasıl yapılacak ? bunun için mirası reddedenlerin ayrıca dilekçe vermesi gerekli mi?
Son olarak duruşma olur dediler duruşmaya gidilmezse mirası red durumu nasıl etkilenir,kabul edilmez mi?
Saygılarımızla


Saygılarımla
İyi Çalışmalar

Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 2446
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Meslek: İcra Memuru
Konum: Virankaya

Re: Tüm yasal mirascıların reddi TMK 614

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR »

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2015/4617 E. – 2016/6568 K.
“Toplanan deliller ve tüm dosya kapsamından davacının isteği; Türk Medeni Kanunu’nun 605/1. maddesi uyarınca hasımsız olarak açılan mirasın gerçek reddine ilişkindir. Mirasın gerçek reddinde, mirasçıların, mirası kayıtsız şartsız reddettiğine ilişkin sözlü veya yazılı beyanı, bozucu yenilik doğurucu hak niteliğinde olup, sulh hakimi tarafından tutanakla tespit edilmekle hukuki sonuç doğurur. Böyle bir davada sulh hakiminin görevi, reddin süresinde olup olmadığını ve reddedenin mirasçılık sıfatı bulunup bulunmadığını incelemek, süre koşulu ile mirasçılık sıfatının gerçekleşmesi halinde ise, Türk Medeni Kanunu’nun 609. maddesi uyarınca red beyanını tespit ve tescil etmekten ibarettir. Bu nedenle, mirasın kayıtsız şartsız reddine ilişkin dilekçe sulh hakimine ulaştıktan sonra, davacının ayrıca duruşmaya gelmesine ilişkin yasal bir zorunluluk bulunmadığı halde; Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 150. maddesi gereğince “davanın açılmamış sayılmasına” karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.”
Resim

Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 2446
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Meslek: İcra Memuru
Konum: Virankaya

Re: Tüm yasal mirascıların reddi TMK 614

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR »

Yargıtay 14. HD. 2015/2698 Esas- 2015/9610 Karar
"Mirasın murisin tüm mirasçıları tarafından reddedilmesi halinde tereke TMK m.612 gereği Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından iflas hükümlerine göre tasfiye edileceğinden mirası ret hakkı altsoya geçmez."
Resim

Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 2446
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Meslek: İcra Memuru
Konum: Virankaya

Re: Tüm yasal mirascıların reddi TMK 614

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR »

HUMK.nun 11 ve TMK.nun 576. maddelerine göre yetkili mahkeme miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesidir. Kamu düzeni ile ilgili bu yetki kuralı hakim tarafından res'en dikkate alınır.

T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ

E.
2015/14925
K. 2015/19316
T. 27.10.2015

DAVA : E.. A.. tarafından açılan mirasın gerçek reddi davasında Mahkeme'nin yetkisizliğine dair Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi'nden verilen 03.04.2014 gün ve 77/470 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı Erkan, 06.01.2014 tarihli dilekçesi ile, 28.12.2013 tarihinde ölen muris E.. S..'in mirasçılık belgesine göre kendisinin de mirasçı göründüğünü ancak murisin mirasını kayıtsız şartsız reddettiğini açıklayarak mirası ret beyanı yönünde işlem yapılmasını istemiştir.

İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesince; miras bırakanın son yerleşim yeri adresinin Çınarcık Yalova olduğu gerekçesiyle, TMK'nun 605, 609 ve 576 maddeleri gereğince mahkemenin Yetkisizliğine, dava dilekçesinin yetki yönünden reddine, istem halinde kararın kesinleşmesinden sonra dosyanın Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiş, bu karar temyiz edilmeksizin 09.01.2014 tarihinde kesinleşmiştir. Davacının başvurusu üzerine dosyanın gönderildiği Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi de davacının ikamet adresi Karabağlar İzmir olup, HMK'un 384. maddesi gereğince çekişmesiz yargı işlerinde, yetkili mahkemenin, talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesi olduğu, bu durumda iş bu davaya İzmir Sulh Hukuk Mahkemeleri'nin bakması gerektiği gerekçesi ile dava dilekçesinin yetki yönünden reddine Mahkemenin yetkisizliğine, karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın yetkili ve görevli İzmir Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, İzmir Sulh Hukuk Mahkemesi ile Mahkeme arasında olumsuz yetki uyuşmazlığı doğduğundan kararın temyiz edilmeksizin kesinleşmesi halinde yargı yeri belirlenmesi için dosyanın ilgili Yargıtay Hukuk Dairesine gönderilmesine karar verilmesi üzerine, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

İstek, 28.12.2013 tarihinde vefat eden mirasbırakan E.. S..'in mirasının kayıtsız ve şartsız reddine (TMK.md. 605/1,506/1) ilişkindir. Ret beyanı, mirasın açıldığı yerin Sulh Mahkemesine sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Buradaki yetki kesin olup, miras bırakanın son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi görevli ve yetkili mahkemedir ( TMK 609. md ). Şu halde yetkili Sulh Mahkemesi mirasbırakanın yerleşim yeri mahkemesidir. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, mirasbırakanın yerleşim yerinin Çınarcık/Yalova olduğu anlaşılmaktadır. Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde yetkisizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davacının temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerindedir. Kabulüyle hükmün 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, HUMK'nun 440/III-1, 2, 3 ve 4. bentleri gereğince ilama karşı karar düzeltme yolu kapalı bulunduğuna, 25,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 27.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Resim

hukukseven1
Kıdemli *** Üye
Mesajlar: 463
Kayıt: 03 Eyl 2017 23:30

Re: Tüm yasal mirascıların reddi TMK 614

Mesaj gönderen hukukseven1 »

Değerli sayın Işıkdemir
cevabınız için teşekkür eder saygılarımızı sunarız.
Peki her mirascı farklı tarihlerde yapmış olduğundan tasfiye neye göre hangi karara yani belgeye dayanarak yapılıyor yani her mirascı farklı mahkemede tasfiye için her mirascının yaptığı nasıl belli olacak ?
saygılarımızla
Saygılarımla
İyi Çalışmalar

Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 2446
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Meslek: İcra Memuru
Konum: Virankaya

Re: Tüm yasal mirascıların reddi TMK 614

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR »

Miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesi olmayanlar re'sen yetkisizlik kararı vermelidir.
Resim

hukukseven1
Kıdemli *** Üye
Mesajlar: 463
Kayıt: 03 Eyl 2017 23:30

Re: Tüm yasal mirascıların reddi TMK 614

Mesaj gönderen hukukseven1 »

Sayın Işıkdemir
Teşekkür ederim.
Ancak ben anlatamadım.
Hepsi murisin son yerleşim yeri ikameti olan ilde mahkemde yaptı reddi mirası.
Ancak altsoya geçmeyecği konusunda o ilde 20 kadar sulh hukuk mahkemesi var nasıl bilinecek ki tasfiye olunacak anlamında sormak istedim.
saygılarımla
Saygılarımla
İyi Çalışmalar

Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 2446
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Meslek: İcra Memuru
Konum: Virankaya

Re: Tüm yasal mirascıların reddi TMK 614

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR »

Bütün yasal mirasçıların mirasın gerçek reddine başvurduğunu, altsoya geçmeyeceğini, bu nedenle terekenin iflas hükümlerine göre tasfiye edilmesi gerektiğini, diğer bütün davaların da numaralarıyla birlikte ilk açılan davaya bildirin.
Resim

hukukseven1
Kıdemli *** Üye
Mesajlar: 463
Kayıt: 03 Eyl 2017 23:30

Re: Tüm yasal mirascıların reddi TMK 614

Mesaj gönderen hukukseven1 »

Sayın IŞIKDEMİR,Sayın Teoman bey ve Sayın Güntülü,
Tüm yasal mirascılar farklı tarihlerde farklı sulh hukuk mahkemelerine reddi miras yani mirasın gerçek reddi dilekçesi vermiştir yasal süresi içinde .
Daha sonra Sayın IŞIKDEMİR'in bildirdiği üzere farklı mahkemelerde olan dosyalara bir mirascı hariç hepsi dilekçe ve beyan yazarak dilekçe de ;tüm yasal mirascıların red dilekçesi verdiğini ve tasfiye edilmesi gerektiğini açıklayarak Yargıtay kararı da ekleyerek her mirascının dosya numarasını yazarak tüm dosyalara sunulmuştur.
1-Duruşma yapılır yoksa yapılmadan direk tasfiye mi olur?
2-Kalemde çalışan memur,reddi miras dilekçe ve mirasın gerçek reddi olmasına rağmen dava,dilekçe sunmamız da tasfiye hükümlerini yazdığımız için uzun iş artık demekte böyle durum değişir mi dava mirasın gerçek reddi.
Süreç nasıl ilerler,duruşma yapılır mı?
Saygılarımızla
Saygılarımla
İyi Çalışmalar

Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 2446
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Meslek: İcra Memuru
Konum: Virankaya

Re: Tüm yasal mirascıların reddi TMK 614

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR »

Tasfiye işi biraz uzundur. Tasfiye memuru atanır, duruşma yapılır, aktifler pasifler araştırılır vs. Direkt kalemde yapılacak bir iş değildir.
Resim

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj