Danıştay 5. Dairenin 2016/51104 esas nolu kararına ulaşmak mümkün müdür?

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, İnsan Hakları, Temel Hak ve Hürriyetler, Yasama, Yürütme Yargı Erkleri, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu, TBMM, Üniversiteler...
Cevapla
aslann05
Kıdemli (***) Üye
Mesajlar: 341
Kayıt: 04 Oca 2013 18:49

Danıştay 5. Dairenin 2016/51104 esas nolu kararına ulaşmak mümkün müdür?

Mesaj gönderen aslann05 » 05 Mar 2019 20:43

5. D., E. 2016/51104 K. 2017/20273 T. 20.9.2017 · Danıştay kararını paylaşabilir misiniz?

aslann05
Kıdemli (***) Üye
Mesajlar: 341
Kayıt: 04 Oca 2013 18:49

Re: Danıştay 5. Dairenin 2016/51104 esas nolu kararına ulaşmak mümkün müdür?

Mesaj gönderen aslann05 » 06 Mar 2019 13:23

aslann05 yazdı:5. D., E. 2016/51104 K. 2017/20273 T. 20.9.2017 · Danıştay kararını paylaşabilir misiniz?
Sayın site Yöneticileri.
Bu karar veri tabanı nda yok ise nasıl ulaşabiliriz.

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 28880
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
İletişim:

Re: Danıştay 5. Dairenin 2016/51104 esas nolu kararına ulaşmak mümkün müdür?

Mesaj gönderen Admin » 06 Mar 2019 14:23

D A N I Ş T A Y 5. DAİRE
Esas No : 2016/51104
Karar No : 2017/20273


İstemin_Özeti : Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin 21.10.2015 tarih ve E:2015/407, K:2015/1081 sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeyerek işin gereği görüşüldü:

Dava, ...ili, ...ilçesi,...köyünde imam-hatip olarak görev yapan davacının 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 25. maddesi uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevine son verilmesine ilişkin 10.2.2015 tarih ve 2661 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin 21.10.2015 tarih ve E:2015/407, K:2015/1081 sayılı kararıyla; davacıya isnat edilen fiiller dolayısıyla hem 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-o maddesi hem de 625 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 25. maddesinin birlikte uygulandığı ve davacıya aynı fiil için iki kere ceza verildiği, öte yandan kesin, somut bilgi ve belge elde edilmeksizin yetersiz tanık beyanlarına dayanılarak tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Anayasa'mızın "Diyanet İşleri Başkanlığı" başlıklı 136. maddesinde, "Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir." kuralına yer verilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık" başlıklı 7. maddesinde; "Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirilirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunmazlar ve bu eylemlere katılamazlar. Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler." hükmüne yer verilmiş, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Siyasetle ilgilenme" başlıklı 25. maddesinde ise "Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşunun her derecesinde görev alan personel, Memurin Kanununun hizmetliler için yasak ettiği siyasi faaliyetten başka, dini görevi içinde veya bu görevin dışında, her ne suretle olursa olsun, siyasi partilerden herhangi birini veya onların tutum ve davranışını övemez ve yeremez. Bu gibi hareketleri tahkikatla sabit olanların, ilgili ve yetkili mercilerce işine son verilir." kuralına yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının ...ili, ...ilçesi, ...Beldesinde bulunan evinin balkonlarına 30 Mart 2014 tarihindeki mahalli seçimler öncesinde bir siyasi partinin bayraklarını astığı ve bu bayrakların davacı hakkında şikayet olana kadar onbeş-yirmi gün boyunca asılı kaldığı, çeşitli ortamlarda karşılaştığı vatandaşlara bu partiye oy vermelerini tavsiye ettiği, iktidar partisi aleyhine konuştuğu ve hakaret ettiği isnatları sonucu başlatılan soruşturma kapsamında yapılan değerlendirme sonucu 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Siyasetle ilgilenme" başlıklı 25. maddesi uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevine son verilmesine ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği, İdare Mahkemesince ise, davacıya isnat edilen fiiller dolayısıyla hem 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-o maddesi hem de 625 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 25. maddesinin birlikte uygulandığı ve dolayısıyla davacıya aynı fiil için iki kere ceza verildiği, öte yandan kesin, somut bilgi ve belge elde edilmeksizin yetersiz tanık beyanlarına dayanılarak tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

Davacının aynı fiilden ötürü iki kez cezalandırıldığı hususunun açıklığa kavuşturulması için ilgili mevzuat hükmünün getiriliş amacının ve uygulanma usulünün irdelenmesi gerekmektedir. Davalı kurumun niteliği gözetilerek, din görevliliği vasfının toplum nezdindeki hassasiyetinin bir gereği olarak getirilen yasal düzenleme disiplin hükümlerinden ayrı olarak değerlendirilmesi gereken ve ayrı sonuçları haiz bir hukuki düzenlemedir. Zira davacının Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevinin sonlandırılmasına yönelik olarak alınan karar idari bir karar niteliği taşımakta olup, disiplin hukukunda yer bulan ''devlet memurluğundan çıkarma'' disiplin cezasının aksine davacının davalı kurum bünyesindeki görevinin sonlandırılmasından ibarettir.

Dosyadaki bilgi ve belgeler ile tanık ifade tutanaklarının incelenmesinden, davacının görev yaptığı ...köyünde ikamet etmeyip, ...beldesindeki evinde ikamet ettiği söz konusu parti bayraklarının onbeş-yirmi gün boyunca kendi evinde asılı duruşunun davacının bilgisi dışında kalmasının mümkün olamayacağı, davacı tarafından başka kişilerin bayrakları astığı ileri sürülmüş ve daha sonra bazı şahıslar ifadelerini değiştirmiş ise de, bu kişilerin ilk ifadelerinde ve diğer ifadelerde iktidar partisi aleyhine konuştuğu ve siyasi propaganda yaptığı yönünde beyanlardan da davacının isnat edilen fiili işlediği sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, davacının Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevine son verilmesine ilişkin işlemi somut tespit bulunmadığı gerekçesine dayalı olarak iptal eden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin 21.10.2015 tarih ve E:2015/407, K:2015/1081 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun geçici 8. maddesi gereğince uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca BOZULMASINA, yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 20.9.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

aslann05
Kıdemli (***) Üye
Mesajlar: 341
Kayıt: 04 Oca 2013 18:49

Re: Danıştay 5. Dairenin 2016/51104 esas nolu kararına ulaşmak mümkün müdür?

Mesaj gönderen aslann05 » 06 Mar 2019 14:43

sayın admin
Çok teşekkür ederim.

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 28880
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
İletişim:

Re: Danıştay 5. Dairenin 2016/51104 esas nolu kararına ulaşmak mümkün müdür?

Mesaj gönderen Admin » 06 Mar 2019 17:00

aslann05 yazdı:sayın admin
Çok teşekkür ederim.
Rica ederim...
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Cevapla