Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İç Tüzüğü (2)

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İç Tüzüğü (2)

Mesaj gönderen Admin »

BÖLÜM VIII

SONKARARLAR

Madde 74

(Sonkararın içeriği)

1. Sözleşme'nin 42 ve 44.maddelerinde sözü edilen bir sonkararda şunlar yer alır:

(a) İlgili Daireyi oluşturan Daire Başkanı ve diğer yargıçların adları ile Yazı İşleri Müdürü ve Müdür Yardımcılarının adları;

(b) kararın alındığı ve açıklandığı tarihler;

(c) tarafların durumu;

(d) Devlet temsilcilerinin ve tarafların avukatlarının veya danışmanlarının adları;

(e) izlenen usulün bir dökümü;

(f) davanın maddi olayları;

(g) tarafların yaptıkları sunuşların bir özeti;

(h) hükmün hukuki gerekçeleri;

(ı) hükmün fıkraları;

(h) eğer verilmiş ise masraflar hakkındaki karar;

(k) çoğunluğu oluşturan yargıçların sayısı;

(j) gerekli ise, hangi metnin orijinal olduğunun belirtilmesi.

2. Davanın görülmesinde yer alan bir yargıcın, karara kendi ayrık görüşünü, aynı yöndeki görüşünü ve muhalif görüşünü veya kısa bir muhalefet beyanı ekleme hakkına sahiptir.

Madde 75

(Adil karşılık konusundaki karar)

1. Daire, bir davada Sözleşme'nin ihlal edildiği sonucuna vardığı takdirde, İçtüzüğün 60.maddesine göre Sözleşme'nin 41.maddesinin uygulanması istenmiş ise ve bu sorun karara hazır ise, aynı karar içinde Sözleşme'nin 41.maddesinin uygulanması konusunda da bir karar verir; sorun karara hazır değilse Daire bu sorunu tamamen veya kısmen saklı tutar ve usuli işlemlere geçer.

2. Sözleşme'nin 41.maddesinin uygulanmasıyla ilgili karar verilirken, Daire mümkün olduğu kadar bu davanın esası hakkında karar vermiş olan yargıçlardan oluşur. İlk Daireyi oluşturmak mümkün olmazsa, Mahkeme Başkanı Daireyi kura çekerek tamamlar veya yeniden oluşturur.

3. Daire, Sözleşme'nin 41.maddesine göre adil karşılığa hükmederken, tayin edilen süre içinde bir çözüme ulaşılamadığı takdirde hükmedilen miktara faiz uygulanmasına karar verebilir.

4. Zarar gören taraf ile zarardan sorumlu Sözleşmeci Devlet arasında bir anlaşmaya varıldığı hakkında Mahkeme'ye bilgi gelecek olursa, Mahkeme varılan bu anlaşmanın hakkaniyete uygunluğunu araştırır ve anlaşma hakkaniyete uygun ise, İçtüzüğün 44.maddesinin ikinci fıkrasına göre davanın düşmesine karar verir.

Madde 76

(Sonkararın dili)

1. Mahkeme bir sonkararın her iki resmi dilde de yazılmasına karar vermedikçe, bütün sonkararlar ya İngilizce ya da Fransızca olarak verilir. Verilen sonkararlar kamuya açıktır.

2. Bu sonkararlar, İçtüzüğün 78.maddesine göre Mahkeme'nin resmi yayınları arasında Mahkeme'nin her iki resmi dilinde yayınlanır.

Madde 77

(Kararın imzalanması, açıklanması ve tebliği)

1. Sonkararlar, Daire Başkanı ve Yazı İşleri Müdürü tarafından imzalanır.

2. Sonkararlar, Daire Başkanı veya görevlendirilen diğer bir yargıç tarafından aleni bir duruşmada okunabilir. Devlet temsilcileri ile tarafların temsilcileri bu duruşmanın tarihi hakkında belirli bir süre önce bilgilendirilir. Aksi takdirde bu maddenin üçüncü fıkrasında öngörüldüğü şekilde tebliğ edilen sonkarar, bu kararın tefhimini oluşturur.

3. Sonkarar, Bakanlar Komitesi'ne iletilir. Yazı İşleri Müdürü sonkararın onaylı birer örneğini taraflara, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne, üçüncü tarafa ve doğrudan ilgili üçüncü kişilere gönderir. Orijinal kopya usulüne göre imzalanıp mühürlenerek Mahkeme'nin arşivinde saklanır.

Madde 78

(Sonkararların ve diğer belgelerin yayınlanması)

Sözleşme'nin 44.maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Mahkeme'nin kesinleşen sonkararları, Yazı İşleri Müdürü'nün sorumluluğu altında, uygun biçimde yayınlanır. Yazı İşleri Müdürü ayrıca, yayınlanması Mahkeme Başkanı tarafından yararlı görülen seçilmiş sonkararların, kararların ve belge metinlerinin yayınlanmasından da sorumludur.

Madde 79

(Sonkararın yorumlanması talebi)

1. Taraflardan biri, sonkararın açıklanmasından itibaren bir yıl içinde sonkararın yorumlanması talebinde bulunabilir.

2. Bu talep Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilir. Talepte, sonkararın yorumlanması istenen hüküm fıkrası veya fıkraları açıkça belirtilir.

3. Esas hakkında karar vermiş olan Dairenin kendisi, sonkararın yorumlanmasını gerektirecek bir husus bulunmadığı gerekçesiyle yorumlama talebini reddedebilir. İlk Daireyi oluşturmak mümkün değilse, Mahkeme Başkanı kura çekerek Daireyi tamamlar veya yeniden oluşturur.

4. Daire bu talebi reddetmezse, Yazı İşleri Müdürü talebi diğer tarafa veya taraflara gönderir ve Daire Başkanı tarafından tayin edilen süre içinde yazılı mütalaalarını sunmaya davet eder. Dairenin bir duruşma yapmaya karar vermesi halinde, Daire Başkanı duruşma için gün de tayin eder. Daire, hüküm şeklinde bir karar verir.

Madde 80

(Sonkararın düzeltilmesi talebi)

1. Taraflardan biri, niteliği gereği sonkarar üzerinde belirleyici bir etkisi olan ve kararın tefhim edildiği tarihte Mahkeme tarafından bilinmeyen ve kendisi tarafından da bilinmesi mümkün olmayan bir olayın varlığını öğrendiği takdirde, bu olayı öğrendiği tarihten itibaren altı ay içinde Mahkeme'den kararın düzeltilmesini talep edebilir.

2. Bu talepte hangi kararın düzeltilmesinin istendiği belirtilir ve birinci fıkrada aranan şartlara uyulduğunu göstermek için gerekli bilgilere yer verilir. Bu talebi destekleyen bütün belgelerin bir kopyası eklenir. Bu talep ve destekleyici belgeler, Yazı İşleri tarafından dosyaya konur.

3. Esas hakkında kararı veren Dairenin kendisi, bu talebin incelenmesi için bir sebep bulunmadığı gerekçesiyle talebi reddedebilir. İlk Daireyi oluşturmak mümkün olmadığı takdirde, Mahkeme Başkanı kura çekerek Daireyi tamamlar veya yeniden oluşturur.

4. Daire bu talebi reddetmezse, Yazı İşleri Müdürü talebi diğer tarafa veya taraflara gönderir ve Daire Başkanı tarafından tayin edilen süre içinde yazılı mütalaalarını bildirmeye davet eder. Dairenin bir duruşma yapılmasına karar vermesi halinde, Daire Başkanı duruşma günü tayin eder. Daire, hüküm şeklinde bir karar verir.

Madde 81

( Kararlardaki ve sonkararlardaki hataların giderilmesi)

Sonkararların düzeltilmesi ve başvuruların yeniden görülmesiyle ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla Mahkeme, bir kararı veya sonkararı açıkladığı tarihten itibaren bir ay içinde kendi isteğiyle veya taraflardan birinin talebi üzerine yazım hatalarını, hesap hatalarını ve açık yanlışlıkları giderebilir.

Bölüm IX

İstişari Mütalaalar

Madde 82

Mahkeme, istişari mütalaalarla ilgili yargılamalarda, Sözleşme'nin 47, 48 ve 49.maddelerine ilave olarak aşağıdaki hükümleri uygular. Mahkeme ayrıca, bu İçtüzüğün uygulanmasını uygun gördüğü diğer hükümlerini de uygular.

Madde 83

İstişari mütalaa talebi Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilir. Bu talepte Mahkeme'nin görüşü istenen sorun tam ve açık bir biçimde belirtilir ve ayrıca şunlar yer alır:

(a) Bakanlar Komitesi'nin; Sözleşme'nin 47.maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kararını kabul tarihi;

(b) Mahkeme'nin isteyeceği açıklamaları vermek üzere Bakanlar Komitesi tarafından görevlendirilmiş kişi veya kişilerin adları ve adresleri.

Sorunu izah etmeye yarayabilecek bütün belgeler talebe eklenir.

Madde 84

1. Talebi alan Yazı İşleri Müdürü, talebin birer kopyasını Mahkeme'nin bütün üyelerine iletir.

2. Yazı İşleri Müdürü, Mahkeme'ye gönderecekleri yazılı görüşleri Mahkeme'nin alabileceğini Sözleşmeci Devletlere bildirir.

Madde 85

1. Mahkeme Başkanı yazılı görüşlerin ve diğer belgelerin verilmesi için bir süre tayin eder.

2. Yazılı görüşler ve diğer belgeler Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilir. Yazı İşleri Müdürü bunların birer kopyasını Mahkeme'nin bütün üyelerine, Bakanlar Komitesi'ne ve her bir Sözleşmeci Devlete iletir.

Madde 86

Mahkeme Başkanı yazılı usulün tamamlanmasından sonra, bir duruşma yaparak, yazılı görüşlerini sunmuş olan Sözleşmeci Devletlere bu görüşlerini daha fazla geliştirmelerine fırsat verilmesinin gerekli olup olmadığına karar verir.

Madde 87

Mahkeme, bir istişari mütalaa talebinin, Sözleşme'nin 47. maddesinde tanımlanan danışılma yetkisi içinde olmadığını düşündüğü taktirde, bu durumu gerekçeli kararında belirtir.

Madde 88

1. İstişari mütalaalar Büyük Daire tarafından oyçokluğuyla verilir. Bu mütalaalarda çoğunluğu oluşturan yargıç sayısı belirtilir.

2. Bir yargıç dilediği taktirde, Mahkeme'nin görüşünden ayrı olan kendi görüşünü, destekleyici görüşünü veya karşı görüşünü ekleyebilir.

Madde 89

İstişari mütalaa, Bakanlar Komitesi'ne ve her bir Sözleşmeci Devlete önceden haber verildikten sonra, Mahkeme Başkanı veya görevlendirilen bir yargıç tarafından açık duruşmada resmi dillerden birinde okunur.

Madde 90

Mütalaa veya 87.maddeye göre verilen bir karar, Mahkeme Başkanı ve Yazı İşleri Müdürü tarafından imzalanır. Usulüne göre imzalanan veya mühürlenen orijinal metin Mahkeme arşivinde saklanır. Yazı İşleri Müdürü bunun onaylı birer örneğini Sözleşmeci Devletlere ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne gönderir.

Bölüm X

Adli Yardım

Madde 91

1. Daire Başkanı, ya Sözleşme'nin 34.maddesine göre başvuru yapan başvurucunun talebi üzerine ya da kendi isteğiyle, İçtüzüğün 54.maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre davalı Sözleşmeci Devletten, başvurunun kabuledilebilirliği hakkında yazılı görüşleri alındığı veya sunuş yapmaları için belirlenen süre dolduğu anda, başvurucuya davasını sunmasıyla bağlantılı olarak ücretsiz adli yardım sağlanmasına karar verebilir.

2. Başvurucuya davasını Daire önünde sunması için verilen adli yardım İçtüzüğün 96.maddesi saklı kalmak kaydıyla, kendisinin Büyük Daire önünde temsil edilmesi sırasında da devam eder.

Madde 92

Adli yardım sadece, Daire Başkanının aşağıdaki noktalar bakımından ikna olması halinde verilir:

(a) Daire önünde davanın gereği gibi görülmesi için adli yardımın verilmesinin gerekli olması;

(b) yüklenilen masrafların tamamını veya bir kısmını karşılamak için başvurucunun yeterli mali imkanının bulunmaması.

Madde 93

1. Yüklenilen masrafların tamamının veya bir kısmının karşılanması için başvurucuların yeterli mali imkanının bulunup bulunmadığını belirlemek için, başvuruculardan gelirlerini, malvarlıklarını ve bakmakla yükümlü oldukları kimseler adına yüklendikleri mali taahhütleri veya diğer mali yükümlülüklerini beyan edecekleri bir form doldurmaları istenir. Bu beyan yetkili ulusal makam veya merciler tarafından tasdik edilir.

2. İlgili Sözleşmeci Devletten bu konuda yazılı görüş bildirmesi istenir.

3. Yukarıdaki birinci ve ikinci fıkralardaki bilgiler alındıktan sonra, Daire Başkanı adli yardım sağlanıp sağlanamaması konusunda karar verir. Yazı İşleri Müdürü tarafları durumdan haberdar eder.

Madde 94

1. İçtüzüğün 36.maddesinin dördüncü fıkrasına göre atanmış avukatların ve diğer kişilerin ücretleri ödenir. Bu şekilde birden fazla temsilci varsa, bu kişilere ücretleri ödenir.

2. Adli yardım sadece temsilcilerin ücretlerini değil, ama aynı zamanda başvurucu veya atanmış temsilci tarafından yüklenilen yolculuk ve iaşe masraflarını ve gerekli diğer masrafları da kapsar.

Madde 95

Adli yardım kararı verilmesi üzerine Yazı İşleri Müdürü;

(a) yürürlükteki adli yardım tarifesine göre ödenecek ücretin oranını;

(b) masraflar için ödenme düzeyini belirler.

Madde 96

Daire Başkanı, İçtüzüğün 92.maddesindeki şartların artık bulunmadığına kanaat getirdiği her an, adli yardım verilmesi kararını kaldırabilir veya değiştirebilir.

BAŞLIK III

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Madde 97

(Yargıçların görev süreleri)

Sözleşme'nin 11. Protokolünün yürürlüğe girdiği tarihte Mahkeme üyesi olan yargıçların görev süreleri, Protokolün yürürlüğe girme tarihinden hesaplanır.

Madde 98

(Bölüm başkanlıkları)

Sözleşme'nin 11. Protokolünün yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıl için,

(a) aynı anda Mahkeme Başkan Yardımcıları olmayan iki bölümün başkanları ve Bölüm Başkan Yardımcıları, on sekiz aylık bir süre için seçilirler;

(b) Bölümlerin Başkan Yardımcıları hemen yeniden seçilmeyebilirler.

Madde 99

(Mahkeme ve Komisyon ile ilişkiler)

1. Sözleşmenin 11. Protokolünün 5.maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarına göre Mahkeme önüne getirilen davalarda Mahkeme, davanın görülmesi sırasında Komisyon'dan bir veya birden fazla üyesini temsilci olarak görevlendirilmesini isteyebilir.

2. Yukarıdaki fıkrada sözü edilen davalarda Mahkeme, Sözleşme'nin eski 31.maddesine göre Komisyon'un kabul ettiği raporu dikkate alır.

3. Daire Başkanı aksine karar vermedikçe, davanın Mahkeme önüne getirilmesinden sonra en kısa süre içinde sözü edilen Komisyon raporu Yazı İşleri Müdürü tarafından aleni duruma getirilir.

4. Daire Başkanı aksine karar vermedikçe, 11.Protokolün 5.maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarına göre Mahkeme önüne getirilen davaların, Komisyon'daki dava dosyasının geri kalan bölümü, bütün dilekçeler de dahil, gizliliğini sürdürür.

5. Komisyon'un delileri topladığı ve fakat Sözleşmenin eski 31.maddesine göre bir raporu henüz kabul edemediği davalarda Mahkeme, duruşma tutanaklarını, belgeleri ve Komisyon delegelerinin yaptıkları soruşturmadan edindikleri görüşleri dikkate alır.

Madde 100

(Daire ve Büyük Daire yargılamaları)

1. Sözleşme'nin 11. Protokolünün 5. maddesinin dördüncü fıkrasına göre Mahkeme önüne getirilen davalarda, Büyük Dairenin İçtüzüğün 24.maddesinin altıncı fıkrasına göre oluşturulan bir kurulu, dava dosyalarının sadece varolan içeriğine dayanarak, dava hakkında bir Dairenin mi yoksa Büyük Dairenin mi karar vereceğini tespit eder.

2. Dava hakkında Daire tarafından karar verilmesi halinde, karar 11.Protokolün 5. maddesinin dördüncü fıkrasına göre kesinleşir ve İçtüzüğün 73. maddesi uygulanmaz.

3. 11. Protokolün 5. maddesinin beşinci fıkrasına göre Mahkemeye gelen davalar, Mahkeme Başkanı tarafından Büyük Daireye gönderilir.

4. 11. Protokolün 5. maddesinin beşinci fıkrasına göre Büyük Daireye gönderilen her dava için Büyük Daire, İçtüzüğün 24. maddesinin üçüncü fıkrasında sözü edilen grupların birinden rotasyonla görevlendirilen yargıçlarla tamamlanır.

Madde 101

(Adli yardım verilmesi)

İçtüzüğün 96. maddesi saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme'nin 11.Protokolünün 5. maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına göre Mahkeme önüne getirilmiş davalarda Komisyon veya eski Mahkeme önündeki yargılama için adli yardım sağlanmasına dair verilmiş bir karar, başvurucunun Mahkeme önündeki temsili bakımından devam eder.

Madde 102

(Sonkararı düzeltme veya yorumlama talebi)

1. Taraflardan biri eski Mahkeme tarafından verilmiş olan bir kararın yorumlanması veya düzeltilmesi talebinde bulunması halinde, Mahkeme Başkanı duruma göre İçtüzüğün 51 veya 52. maddelerinde belirtilen koşullara göre Bölümlerden birini bu taleple görevlendirir.

2. İlgili Bölümün Başkanı, İçtüzüğün 79 ve 80. maddelerinin üçüncü fıkralarını dikkate almaksızın, bu talebi incelemek üzere yeni bir Daire oluşturur.

3. Oluşturulacak Dairede aşağıdaki kişiler re'sen (ex officio) yer alır:

(a) Bölüm Başkanı ve ilgili Bölümün üyesi olup olmadıklarına bakılmaksızın,

(b) ilgili Sözleşmeci Devlet bakımından seçilmiş yargıç veya bu yargıç bulunamıyorsa, İçtüzüğün 29.maddesine göre atanmış bir yargıç;

(c) kararı veren eski Mahkeme'de ilk Dairenin üyesi olup halen Mahkeme yargıcı olan yargıç.

4. (a) Dairenin diğer üyeleri, ilgili bölümün üyeleri arasından kura çekmek sureti ile Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilir.

(b) Bu suretle görevlendirilmemiş olan Bölümün diğer üyeleri, yedek yargıçlar olarak davada yer alır.

BAŞLIK IV

SON HÜKÜMLER

Madde 103

(Bir hükmün değiştirilmesi veya uygulanmaması)

1. İçtüzüğün bir maddesi, Mahkeme genel kurulunda ele alınması için verilen bir önerge üzerine, bu önergenin Mahkeme'nin bütün üyelerinin üçte ikisi tarafından kabul edilmesinden sonra değiştirilebilir. Bir önerge, Mahkeme'nin bu önergeyi tartışacağı oturum tarihinden en az bir ay önce Mahkeme Yazı İşleri Müdürüne yazılı olarak verir. Yazı İşleri Müdürü, böyle bir önergeyi aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde bütün Mahkeme üyelerini bilgilendirir.

2. Mahkeme'nin iç işleyişi ile ilgili bir maddenin uygulanması, önceden bildirilmeyen bir önerge üzerine, ilgili Dairenin oybirliği ile alacağı bir kararla durdurulabilir. Bir maddenin uygulanmasının durdurulması, bu durdurma ile gözetilen bir amacın elde edilmesi ile sınırlı tutulur.

Madde 104

(İçtüzüğün yürürlüğe girmesi)

Bu İçtüzük 1 Kasım 1998 tarihinde yürürlüğe girer.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj