Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Sözleşme...

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Sözleşme...

Mesaj gönderen Admin »

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme

16 Aralık 1966 tarihli, 2200A (XXI) sayılı Genel Kurul kararıyla
kabul edilmiş ve imza, onay ve katılmaya açılmıştır.
27. Madde uyarınca, 3 Ocak 1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
GİRİŞ
Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler,
Birleşmiş Milletler Şartı'nda ilan edilmiş ilkelere uygun olarak, insanlık
ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları onurun ve eşit ve
devredilmez haklarının tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın
temeli olduğunu gözönünde bulundurarak;
Bu hakların, kişinin doğuştan sahip olduğu onurundan kaynaklandığını kabul
ederek;
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ne uygun olarak, korku ve yoksulluktan
kurtulma özgürlüğüne sahip özgür insan ülküsüne ancak, herkesin kişisel ve
siyasal haklarının yanısıra ekonomik, sosyal ve kültürel haklarından
yararlanabileceği şartların yaratılması ile ulaşılabileceğini kabul ederek;
Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca, Devletlerin insan hak ve
özgürlüklerine tüm dünyada saygı gösterilmesini ve bunların uygulanmasını
teşvik etmek yükümlülüğünü gözönüne alarak;
Diğer bireylere ve bağlı olduğu topluluğa karşı görevleri olan bireyin bu
Sözleşme'de tanınan haklara saygı gösterilmesi ve bunların uygulanması için
çaba gösterme sorumluluğu altında bulunduğunu dikkate alarak;
Aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır:
BÖLÜM I
MADDE 1
1. Bütün halklar kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahiptirler. Bu hak
gereğince halklar, kendi siyasal statülerini özgürce kararlaştırırlar ve
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini özgürce sağlarlar.
2. Bütün halklar, kendi amaçları doğrultusunda, karşılıklı yarar ilkesine
dayanan uluslararası ekonomik işbirliği ve uluslararası hukuktan doğan
yükümlülüklerine halel getirmemek kaydıyla, kendi doğal zenginlik ve
kaynaklarından özgürce yararlanabilirler. Bir halk, hiç bir durumda, kendi
varlığını sürdürmesi için gerekli olan kendi olanaklarından yoksun
bırakılamaz.
3. Özerk olmayan ve Vesayet altında bulunan ülkelerin yönetilmesinden
sorumlu olan Devletler de dahil, bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, Birleşmiş
Milletler Şartı'nın hükümleri uyarınca, halkların kendi kaderlerini tayin etme
hakkının gerçekleştirilmesini kolaylaştıracaklar ve bu hakka saygı
göstereceklerdir.
BÖLÜM II
MADDE 2
1. Bu Sözleşme'ye Taraf her Devlet, münferiden ve ekonomik ve teknik plan
başta olmak üzere uluslararası yardım ve işbirliği yoluyla, mevcut kaynakların
azamisini kullanarak, bilhassa yasal düzenleme suretiyle alınacak tedbirleri
de içerecek şekilde her türlü uygun yöntem vasıtasıyla, bu Sözleşme'de tanınan
hakların tam olarak kullanılmasını aşamalı olarak sağlamak amacıyla tedbirler
almayı taahhüt eder.
2. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, bu Sözleşme'de belirtilen hakların ırk,
renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka fikir, ulusal ya da toplumsal
2köken, mülkiyet, doğum ya da başka bir statü bakımından herhangi bir ayrım
gözetilmeksizin uygulanmasını taahhüt ederler.
3. Gelişmekte olan ülkeler, insan haklarını ve kendi ulusal ekonomilerini
dikkate alarak, bu Sözleşme'de tanınan ekonomik hakları hangi ölçüde
yabancılara da vereceklerini belirleyebilirler.
MADDE 3
Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, bu Sözleşme'de belirtilen bütün ekonomik,
sosyal ve kültürel hakları kullanmada kadınlarla erkeklere eşit hak sağlamakla
yükümlüdürler.
MADDE 4
Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, bu Sözleşme'ye uygun olarak Devletin
sağladığı haklardan yararlanılmasında, Devletin, bu hakları ancak yasanın
belirlediği ölçüde sınırlayabileceğini ve bu sınırlamayı da ancak bu hakların
niteliği ile bağdaştığı ölçüde ve yalnızca demokratik bir toplumda genel
refahın arttırılması amacı ile yapabileceğini kabul ederler.
MADDE 5
1. Bu Sözleşme'deki hiç bir hüküm, herhangi bir Devlete, gruba ya da
kişiye, Sözleşme'de tanınmış hakların ya da özgürlüklerin herhangi birinin
ortadan kaldırılmasına ya da bu Sözleşme'de öngörülmüş olandan daha geniş
ölçüde sınırlanmasına yönelik herhangi bir eyleme girişme ya da bir davranışta
bulunma hakkını sağlar biçimde yorumlanamaz.
2. Bir ülkede kanun, sözleşmeler, yönetmelik ya da teamül ile tanınmış ya
da var olan temel insan haklarından hiç biri, bu Sözleşme'nin bu gibi hakları
tanımadığı ya da daha az ölçüde tanıdığı gerekçesiyle sınırlanamaz veya
kaldırılamaz.
BÖLÜM III
MADDE 6
1. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, herkesin serbestçe seçtiği ya da kabul
ettiği bir işte çalışarak hayatını kazanma fırsatı veren çalışma hakkını
tanırlar ve bu hakkın korunması için gerekli tedbirleri alırlar.
2. Bu Sözleşme'ye Taraf bir Devletin, bu hakkı tam olarak gerçekleştirmek
için alacağı tedbirler, teknik ve mesleki rehberlik ile eğitim programlarını,
bireyin temel ekonomik ve siyasal özgürlüklerini koruyan şartlar altında,
düzenli şekilde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi ile tam ve üretken
istihdamını sağlamaya yönelik politika ve teknikleri içermelidir.
MADDE 7
Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, herkesin adil ve elverişli çalışma
koşullarından yararlanmak hakkını kabul ederler. Bu hak özellikle şunları
güvence altına alır:
(a) Bütün işçilere emeklerine karşılık, asgari olarak;
(i) Adil ücretler ve eşit işlere, hiç bir ayrım yapılmaksızın eşit ödeme,
özellikle kadınlara, kendilerine sunulan çalışma koşullarının erkeklerin
koşullarından daha aşağı olmayacağı ve aynı iş için aynı ücreti alacakları
konusunda güvence verilmesi;
(ii) Bu Sözleşme'nin hükümlerine uygun olarak, kendilerine ve ailelerine
saygın bir yaşam düzeyi sağlayacak bir ücret verilmesi;
(b) Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları;
(c) Herkese, işyerinde uygun bir üst kademeye yükselmede eşit olanak ve bu
yükselmenin yalnızca kıdem ve yeterlilik esaslarına göre yapılması;
3 (d) Dinlenme, boş zaman, çalışma saatlerinin makul ölçülerde sınırlanması,
ücretli dönemsel tatiller ve resmi tatillerde ücret verilmesi.
MADDE 8
1. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler aşağıdaki hakları güvence altına almakla
yükümlüdürler:
(a) Herkesin, ekonomik ve sosyal çıkarlarını geliştirmesi ve koruması için
sendika kurma ve yalnızca ilgili örgütün kurallarına bağlı olarak dilediği
sendikaya girme hakkı. Bu hakkın kullanılmasına, yasalarda belirtilen ve
demokratik bir toplumda ulusal güvenlik ve kamu düzeni menfaati ya da
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması bakımından gerekli olan
sınırlamalardan başka bir sınırlama getirilemez;
(b) Sendikaların ulusal federasyonlar ya da konfederasyonlar kurma hakkı
ve konfederasyonların uluslararası sendikal örgütler kurma ya da bunlara
katılma hakkı;
(c) Sendikaların, yasalarda belirtilen ve demokratik bir toplumda ulusal
güvenlik ve kamu düzeni menfaati ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunması bakımından gerekli olan sınırlamalardan başka bir sınırlama
olmaksızın özgürce faaliyette bulunma hakkı;
(d) Her ülkenin yasalarına uygun olarak kullanılmak kaydıyla, grev hakkı.
2. Bu madde, sözü edilen hakların, silahlı kuvvetler, polis ya da devlet
yönetiminin mensupları tarafından kullanılmasına yasal kısıtlamalar
getirilmesine engel olmaz.
3. Bu maddenin hiçbir hükmü, Sendika Özgürlüğü ve Sendika Hakkının
Korunmasına İlişkin 1948 tarihli Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi'ne
Taraf Devletlere, Sözleşme'de öngörülen güvenceleri haleldar edici yasal
tedbirler alma ya da yasaları bu güvenceleri ihlal edici şekilde uygulama
yetkisi vermez.
MADDE 9
Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, herkesin sosyal sigorta da dahil olmak
üzere sosyal güvenlik hakkını tanırlar.
MADDE 10
Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler aşağıdaki hususları kabul ederler:
1. Toplumun doğal ve temel birimi olan aileye, özellikle ailenin kurulması
için ve aileye bağımlı çocukların bakım ve eğitiminden sorumlu oldukları
sürece, en geniş koruma ve yardımın yapılması gerektiğini kabul ederler.
Evlenme, buna istekli olan eşlerin hür rızası ile olmalıdır.
2. Annelere, doğumdan önce ve sonra makul bir süreyle özel bir koruma
sağlanmalıdır. Bu dönem içinde, çalışan anneler ücretli izinden ya da yeterli
sosyal güvenlik tedbirlerini kapsayan izinden yararlanmalıdırlar.
3. Bütün çocuklar ve gençler yararına, ebeveynlikten ya da başka
koşullardan dolayı hiçbir ayrım gözetilmeksizin, özel koruma ve yardım
tedbirleri alınmalıdır. Çocuklar ve gençler ekonomik ve sosyal sömürüden
korunmalıdır. Onların ahlaki değerlerine ya da sağlıklarına zararlı olabilecek,
hayatlarını tehlikeye sokabilecek ya da normal gelişmelerini engelleyebilecek
işlerde çalıştırılmaları yasalarla cezalandırılmalıdır. Devletler, ayrıca, yaş
sınırları koyarak, çocukların bu yaş sınırları altında ücretli olarak
çalıştırılmasını yasalarla yasaklamalı ve cezalandırmalıdırlar.
MADDE 11
1. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, herkesin, yeterli beslenme, giyim ve
konut da dahil olmak üzere, kendisi ve ailesi için yeterli bir yaşam düzeyine
4sahip olma ve yaşam koşullarını sürekli geliştirme hakkına sahip olduğunu
kabul ederler. Taraf Devletler bu hususta hür rızaya dayalı uluslararası
işbirliğinin temel önemini kabul ederek, bu hakkın gerçekleşmesini güvence
altına almak için uygun tedbirler alacaklardır.
2. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, herkesin açlıktan kurtulma temel
hakkını kabul ederek, münferiden ve uluslararası işbirliği yoluyla, özel
programları da içeren gerekli tedbirleri aşağıdaki amaçlara yönelik olarak
alacaklardır:
(a) Teknik ve bilimsel bilgilerden tam olarak yararlanmak suretiyle,
beslenme ilkeleri konusundaki bilgileri yayarak ve doğal kaynakların en etkin
bir şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlayacak şekilde tarımsal
sistemleri düzelterek ya da geliştirerek, besinlerin üretilmesi, korunması ve
dağıtılması yöntemlerini iyileştirmek; ve
(b) Gerek gıda maddeleri ihraç eden, gerek gıda maddeleri ithal eden
ülkelerin sorunlarını dikkate alarak, dünyadaki besin maddelerinin ihtiyaca
göre adil bir şekilde dağıtımını sağlamak.
MADDE 12
1. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, herkesin, ulaşılabilecek en yüksek
fiziksel ve zihinsel sağlık standardına sahip olma hakkını kabul ederler.
2. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletlerin, bu hakkın tam olarak kullanılmasını
sağlamak için alacakları tedbirler şu amaçlara yönelik olacaktır:
(a) Ölü doğum ve çocuk ölümleri oranlarının düşürülmesini ve çocuğun
sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamak;
(b) Çevresel ve sınai sağlık şartlarının her yönüyle iyileştirilmesi;
(c) Salgın, yöresel, mesleki ve diğer hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve
kontrolü;
(d) Hastalık durumunda herkese tıbbi hizmet ve tıbbi bakım sağlayacak
koşulların yaratılması.
MADDE 13
1. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, herkesin eğitim görme hakkına sahip
olduğunu kabul ederler. Taraf Devletler, eğitimin, insanın kişiliğinin ve onur
duygusunun tam olarak gelişmesine yönelik olacağı ve insan hakları ile temel
özgürlüklere saygıyı güçlendireceği hususunda mutabıktırlar. Taraf Devletler,
ayrıca, eğitimin, herkesin özgür bir topluma etkin bir şekilde katılmasını
sağlayacağı, tüm uluslar ve tüm ırksal, etnik ve dinsel gruplar arasında
anlayış, hoşgörü ve dostluğu geliştireceği ve Birleşmiş Milletler'in barışın
korunmasına yönelik faaliyetlerini güçlendireceği hususlarında mutabıktırlar.
2. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, bu hakkın tam olarak gerçekleştirilmesi
amacı ile aşağıdaki hususları kabul ederler:
(a) İlköğretim herkes için zorunlu ve parasız olacaktır;
(b) Teknik ve mesleki eğitim de dahil olmak üzere, orta öğretimin çeşitli
biçimlerinin, her türlü uygun yöntemle ve özellikle parasız eğitimin tedricen
yaygınlaştırılması yoluyla herkes için açık ve ulaşılabilir olması
sağlanacaktır;
(c) Yüksek öğretimin, özellikle parasız eğitimin tedricen geliştirilmesi
yoluyla, kişisel yetenek temelinde herkese eşit derecede açık olması
sağlanacaktır;
(d) İlköğretim görmemiş ya da ilköğretimi tamamlamamış olanlar için temel
eğitim elden geldiğince teşvik edilecek veya yoğunlaştırılacaktır;
5 (e) Her düzeyde okullar sisteminin geliştirilmesi aktif bir şekilde
yürütülecek, yeterli bir burs sistemi yerleştirilecek ve öğretim personelinin
maddi koşulları sürekli olarak iyileştirilecektir.
3. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, ana-babaların veya -bazı durumlarda-
yasal yoldan tayin edilmiş velilerin çocukları için, kamu makamlarınca
kurulmuş okulların dışında, Devletin koyduğu ya da onayladığı asgari eğitim
standartlarına uygun diğer okulları seçme özgürlüğüne ve çocuklarına kendi
inançlarına uygun dinsel ve ahlaki eğitim verme serbestliklerine saygı
göstermekle yükümlüdürler.
4. Bu maddenin hiç bir hükmü, bireylerin ve kuruluşların eğitim kurumları
kurma ve yönetme özgürlüklerini kısıtlayacak şekilde yorumlanamaz; bu
özgürlüğün kullanılması, daima, bu maddenin 1. fıkrasında ortaya konmuş olan
ilkelere uyulmasına ve böyle kurumlarda verilen eğitimin Devlet tarafından
belirlenebilecek asgari standartlara uygun olması gereğine bağlıdır.
MADDE 14
Bu Sözleşme'ye Taraf olup, taraf olduğu tarihte, ülkesinde veya yargı
yetkisi altında bulunan topraklarda zorunlu ve parasız ilköğretim sistemini
sağlayamamış olan her Devlet, Taraf olma tarihini izleyen iki yıl içinde,
herkes için zorunlu parasız ilköğretim ilkesinin, tedricen uygulanması
amacıyla ayrıntılı bir eylem planını, planda belirtilen makul sayıda yıllar
içinde uygulamak ve kabul etmekle yükümlüdür.
MADDE 15
1. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, herkesin:
(a) Kültürel yaşama katılma hakkına;
(b) Bilimsel ilerlemeden ve uygulamalarından yararlanma hakkına;
(c) Kendisinin yarattığı herhangi bir bilimsel, edebi ya da sanatsal
üründen doğan maddi ve manevi çıkarların korunmasından yararlanma hakkına
sahip olduğunu kabul ederler.
2. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletlerin, bu hakkın tam olarak kullanılmasını
sağlama yönünde alacakları tedbirler, bilim ve kültürün korunması, geliştirilmesi
ve yayılması için gerekli olan tedbirleri kapsayacaktır.
3. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, bilimsel araştırma ve yaratıcı
faaliyetler için gerekli özgürlüğe saygı göstermekle yükümlüdürler.
4. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, bilimsel ve kültürel alanda
uluslararası işbirliğinin ve temasların özendirilmesinden ve
geliştirilmesinden doğacak yararları kabul ederler.
BÖLÜM IV
MADDE 16
1. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, bu Sözleşme'de tanınmış haklara saygı
gösterilmesinin sağlanmasında aldıkları tedbirler ve kaydedilen gelişmeler
konusunda, Sözleşme'nin bu bölümüne uygun olarak, raporlar vermekle
yükümlüdürler.
2. (a) Bütün raporlar Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne sunulacaktır;
Genel Sekreter, bu raporların birer örneğini, bu Sözleşme'nin hükümleri
uyarınca, incelenmek üzere Ekonomik ve Sosyal Konsey'e gönderecektir.
(b) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleşme'ye Taraf ve aynı
zamanda ihtisas kuruluşlarına da üye olan Devletlerden gelen raporların veya
bunların bazı bölümlerinin, kuruluş belgeleri uyarınca ihtisas kuruluşlarının
sorumluluk alanları içine giren konulara ilişkin olması halinde, bu raporların
veya ilgili bölümlerinin örneklerini, sözkonusu ihtisas kuruluşlarına da
gönderecektir.
6 MADDE 17
1. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, raporlarını aşamalı olarak, Ekonomik ve
Sosyal Konsey'in, bu Sözleşme'nin yürürlüğe girmesini izleyen bir yıl içinde
Taraf Devletlere ve ilgili ihtisas kuruluşlarına danışarak hazırlayacağı bir
programa uygun olarak sunacaklardır.
2. Raporlar, bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerin tam olarak yerine
getirilme derecesini etkileyen unsurları ve güçlükleri belirtebilir.
3. Şayet bu Sözleşme'ye Taraf Devletlerden biri tarafından Birleşmiş
Milletler'e ya da ihtisas kuruluşlarına ilgili bilgiler daha önce verilmiş
ise, aynı bilgiyi tekrar vermek gerekli olmayacak, bu şekilde sunulmuş bilgiye
yapılacak açık bir atıf yeterli olacaktır.
MADDE 18
Ekonomik ve Sosyal Konsey, insan hakları ve temel özgürlükler alanında
Birleşmiş Milletler Şartı'ndan doğan sorumlulukları uyarınca, ihtisas
kuruluşlarıyla, bu Sözleşme'nin, ihtisas kuruluşlarının faaliyet alanlarına
giren konulardaki hükümlerine uyulmasında sağlanan ilerlemeler hakkında
kendisine rapor sunmalarına ilişkin düzenlemeler yapabilir. Bu raporlar,
ihtisas kuruluşunun yetkili organlarının, uygulama konusunda kabul ettiği
karar ve tavsiyelerin ayrıntılarını içerebilir.
MADDE 19
Ekonomik ve Sosyal Konsey, 16. ve 17. maddeler uyarınca insan hakları
konusunda devletlerin sundukları raporlarla, 18. madde uyarınca insan hakları
konusunda ihtisas kuruluşlarının sundukları raporları, incelemek ve genel
tavsiyelerde bulunulmak üzere ya da, gerekiyorsa, bilgi için İnsan Hakları
Komisyonu'na gönderebilir.
MADDE 20
Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler ve ilgili ihtisas kuruluşları, 19. madde
uyarınca verilmiş bir genel tavsiye konusunda, ya da İnsan Hakları
Komisyonu'nun herhangi bir raporunda yer alan böyle bir genel tavsiye
konusunda, veya orada belirtilen herhangi bir belge konusunda, Ekonomik ve
Sosyal Konsey'e görüş bildirebilirler.
MADDE 21
Ekonomik ve Sosyal Konsey, Sözleşme'ye Taraf Devletlerin ve ihtisas
kuruluşlarının, bu Sözleşme'de tanınan haklara genel olarak saygı
gösterilmesini sağlamak üzere alınan tedbirler ve gerçekleştirilen gelişmeler
konusunda verdikleri bilgilerin bir özetini ve genel nitelikli tavsiyeleri
içeren raporları zaman zaman Genel Kurul'a sunabilir.
MADDE 22
Ekonomik ve Sosyal Konsey, bu Sözleşme'nin bu bölümünde sözü edilen
raporlardan doğan herhangi bir sorunu Birleşmiş Milletler'in diğer
organlarının, bunların yardımcı organlarının ve teknik yardım sağlamakla
görevli ihtisas kuruluşlarının dikkatlerine sunabilir. Böylece, bu
Sözleşme'nin tedricen etkili şekilde uygulanmasına katkıda bulunabilecek
uluslararası tedbirlerin uygunluğu konusunda bu organların kendi yetki
alanları çerçevesinde karar vermelerine yardım edebilecek sorunlar
dikkatlerine sunulmuş olacaktır.
MADDE 23
Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, bu Sözleşme'de tanınan hakların
gerçekleştirilmesine yönelik uluslararası düzeyde tedbirlerin, Sözleşmeler
yapılması, tavsiye kararları alınması, teknik yardımda bulunulması ve danışma
ve inceleme amacı ile ilgili Hükümetlerle birlikte düzenlenecek bölgesel ve
teknik toplantılar yapılması gibi yöntemleri kapsadığını kabul ederler.
7 MADDE 24
Bu Sözleşme'nin hiç bir hükmü, Sözleşme'de ele alınan konularda Birleşmiş
Milletler'in ve ihtisas kuruluşlarının çeşitli organlarının sorumluluklarını
belirleyen Birleşmiş Milletler Şartı'nın ve ihtisas kuruluşlarının kuruluş
belgelerinin hükümlerini haleldar edecek şekilde yorumlanamaz.
MADDE 25
Bu Sözleşme'nin hiç bir hükmü, tüm halkların, doğal zenginlik ve
kaynaklarından tam olarak özgürce yararlanma ve bunları kullanma konusunda
kendiliğinden sahip bulundukları hakları haleldar edecek şekilde yorumlanamaz.
BÖLÜM V
MADDE 26
1. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler'in ya da onun ihtisas kuruluşlarından
herhangi birine üye olan ya da Uluslararası Adalet Divanı Statüsü'ne taraf
olan bir Devletin ya da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından bu
Sözleşme'ye taraf olmaya çağrılan herhangi bir başka Devletin imzasına
açıktır.
2. Bu Sözleşme onaya tabidir. Onay Belgeleri Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri'ne tevdi edilecektir.
3. Bu Sözleşme, bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen herhangi bir
Devlet'in katılmasına açıktır.
4. Katılma, bir katılma belgesinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne
tevdi edilmesi ile gerçekleşir.
5. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, her onaylama ya da katılma
belgesinin kendisine iletildiğini, bu Sözleşme'yi imzalamış ya da ona katılmış
olan tüm Devletlere bildirecektir.
MADDE 27
1. Bu Sözleşme, otuzbeşinci onaylama belgesinin ya da katılma belgesinin
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne iletilmesi tarihinden üç ay sonra
yürürlüğe girecektir.
2. Otuzbeşinci onaylama belgesinin ya da katılma belgesinin iletilmesinden
sonra bu Sözleşme, onaylayan ya da buna katılan her Devlet bakımından, o
Devletin kendi onaylama ya da katılma belgesinin iletilmesinden üç ay sonra
yürürlüğe girecektir.
MADDE 28
Bu Sözleşme'nin hükümleri, hiçbir sınırlama ya da istisna yapılmaksızın
Federal Devletlerin bütün kesimleri bakımından geçerli olacaktır.
MADDE 29
1. Bu Sözleşme'ye Taraf her Devlet değişiklik önerebilir ve bunu Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri'ne tevdi edebilir. Bunun üzerine, Genel Sekreter
bütün değişiklik önerilerini bu Sözleşme'ye Taraf Devletlere göndererek,
önerileri ele almak ve bunlar üzerinde bir oylama yapmak amacı ile bir Taraf
Devletler konferansı düzenlenmesinden yana olup olmadıklarını bildirmelerini
ister. Taraf Devletlerden en az üçte birinin böyle bir konferans toplanmasını
desteklemesi halinde Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler'in gözetimi altında
böyle bir konferansı toplar. Konferansta hazır bulunan ve oy veren Taraf
Devletlerin çoğunluğu tarafından kabul edilen herhangi bir değişiklik,
onaylanmak üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulur.
2. Değişikliklerin yürürlüğe girmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca
onaylandıktan ve bu Sözleşme'ye Taraf Devletlerin üçte ikisi tarafından kendi
8anayasa kurallarına uygun olarak kabul edilmesiyle olur.
3. Değişiklikler yürürlüğe girdiği zaman, bunları kabul eden Devletleri
bağlar; öteki Taraf Devletler ise bu Sözleşme'nin hükümleri ile ve daha önce
kabul etmiş oldukları değişiklikler ile bağlı kalırlar.
MADDE 30
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, 26. maddenin 5. fıkrasındaki
bildirimler dışında, aynı maddenin 1. fıkrasında zikredilen bütün Devletlere
şunları bildirir:
(a) 26. madde uyarınca yapılan imzalar, onaylamalar ve katılmalar;
(b) 27. madde uyarınca bu Sözleşme'nin yürürlüğe giriş tarihi ve 29. madde
uyarınca değişikliğin yürürlüğe giriş tarihi.
MADDE 31
1. Çinçe, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça metinleri aynı
derecede geçerli olan bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler arşivinde
saklanacaktır.
2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleşme'nin onaylı
örneklerini, 26. maddede belirtilen tüm Devletlere iletecektir.
BİRİNCİ BEYAN
-------------
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin
onayı sırasında Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan beyanın metni.
"Türkiye Cumhuriyeti bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini, BM Yasası
(Charter) (özellikle 1. ve 2. Maddeler) çerçevesindeki yükümlülüklerine uygun
olarak yerine getireceğini beyan eder."

İKİNCİ BEYAN
------------
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin
onayı sırasında Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan beyanın metni.
"Türkiye Cumhuriyeti, bu Sözleşme'nin hükümlerinin yalnızca diplomatik
ilişkisi bulunan Taraf Devletlere karşı uygulanacağını beyan eder."

ÜÇÜNCÜ BEYAN
------------
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin
onayı sırasında Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan beyanın metni.
Türkiye Cumhuriyeti, bu Sözleşme'nin ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal
ve idari düzeninin yürürlükte olduğu ülkesel sınırlar itibarıyla onaylanmış
bulunduğunu beyan eder.

ÇEKİNCE
-------
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 13.
Maddesiyle ilgili olarak konan çekincenin metni.
"Türkiye Cumhuriyeti, Sözleşme'nin 13. Maddesinin (3). ve (4).
Paragrafları hükümlerini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 3., 14. ve 42.
Maddelerindeki hükümler çerçevesinde uygulama hakkını saklı tutar."


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj