Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ

Mesaj gönderen Admin »

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokol
İşbu Protokol'e Taraf Devletler,
Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel insan haklarına, insanlık onuru ve
insan değeri ile erkeklerin ve kadınların haklar bakımından eşitliğine olan
inancını yeniden teyit ettiğini kaydederek,
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin bütün insanların onur ve hakları
bakımından özgür ve eşit doğduklarını ve herkesin bu Bildirge'de yer alan tüm
hak ve özgürlüklere, cinsiyete dayalı ayrım dahil olmak üzere, hiçbir ayrıma
tabi tutulmaksızın sahip olduğunu ilan ettiğini kaydederek,
Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri ve insan haklarına ilişkin diğer
uluslararası belgelerin cinsiyete dayalı ayrımcılığı yasakladığını
hatırlayarak,
Taraf Devletlerin kadınlara karşı ayrımcılığın her biçimini kınadıkları ve
uygun olan tüm yollarla ve gecikmeksizin kadınlara karşı ayrımcılığın
önlenmesi politikası izlemeyi kabul ettikleri Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'ni ("Sözleşme") de anımsayarak,
Kadınların tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam ve eşit
olarak yararlanmaları ve bu hak ve özgürlüklerin ihlalini önlemek için etkili
önlemler alınması yolundaki kararlılıklarını yeniden teyit ederek,
aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır.
Madde 1
İşbu Protokol'e Taraf bir Devlet ("Taraf Devlet") Kadınlara Karşı
Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'nin ("Komite") 2. maddeye göre yapılacak
başvuruları kabul ve inceleme yetkisini tanır.
Madde 2
Başvurular, Taraf Devletin yargılama yetkisi altında bulunan bireyler veya
bireylerden oluşan gruplar tarafından ya da onlar adına, Sözleşme'de yer alan
haklardan herhangi birinin Taraf Devlet tarafından ihlali sonucu mağdur
kalındığı iddiası ile yapılabilir. Bireyler veya bireylerden oluşan gruplar
adına başvuru yapılan hallerde başvuruyu yapan, onların rızası olmadan
harekete geçmesinin haklı nedenlerini ortaya koymadıkça, başvuru, ilgililerin
rızasıyla yapılacaktır.
Madde 3
Başvurular yazılı olarak ve başvuranın kimliği meçhul kalmayacak biçimde
yapılacaktır. Başvuru Sözleşme'ye taraf olup da işbu Protokol'e taraf olmayan
bir devleti ilgilendirdiği takdirde, Komite tarafından kabul edilmeyecektir.
Madde 4
1) Komite, iç hukuk yollarının işletilmesinin makul olmayan şekilde
uzadığı veya etkili sonuç verme ihtimalinin zayıf olduğu durumlar dışında,
mevcut tüm iç hukuk yollarının tüketildiği hususunu açıklığa kavuşturmadıkça,
yapılan bir başvuruyu değerlendirmeyecektir.
2) Komite aşağıdaki hallerde başvurunun kabul edilemez olduğunu
bildirecektir:
a) Aynı başvurunun, daha önce Komite tarafından veya başka bir
uluslararası soruşturma veya çözüm çerçevesinde incelenmiş veya incelenmekte
olması;
b) Başvurunun Sözleşme hükümlerine aykırı olması;
c) Başvurunun açıkça temelsiz veya yeterli dayanaktan yoksun olması;
d) Başvuruda bulunma hakkının kötüye kullanılması;
e) Bu Protokol'ün ilgili Taraf Devlet açısından yürürlüğe giriş tarihinden
sonra da devam eden olgular hariç, başvuru konusu olan olguların Protokol'ün
ilgili Taraf Devlet açısından yürürlüğe girmesinden önce gerçekleştirilmiş
olması;
Madde 5
1) Başvurunun alınmasından sonraki herhangi bir zamanda ve esasa
ilişkin bir karar verilmeden önce Komite, iddiaya konu olan ihlalin mağdur ya
da mağdurlarını görmesi muhtemel telafisi imkansız zararları önlemek için
gerekli olabilecek geçici önlemleri almayı acilen değerlendirmesini Taraf
Devletten talep edebilecektir.
2) Bu maddenin 1. fıkrasındaki takdir yetkisinin Komite tarafından
kullanılması başvurunun kabul edilebilirliğine ya da esasına ilişkin kararverildiği anlamına gelmeyecektir.
Madde 6
1) Başvurunun ilgili Taraf Devlete atıf yapılmaksızın Komite tarafından
kabul edilemez bulunması hali dışında ve birey ya da bireylerin kimliklerinin
sözkonusu Taraf Devlete açıklanmasına rıza göstermeleri koşuluyla, Komite işbu
Protokol çerçevesinde kendisine yapılmış her başvuruyu ilgili Taraf Devletin
dikkatine gizli olarak sunacaktır.
2) Taraf Devlet kendisine tebliğ edilen başvuru hakkında aydınlatıcı
açıklamaları veya beyanları ve varsa, almış olduğu düzeltici önlemleri altı ay
içinde yazılı olarak Komite'ye bildirecektir.
Madde 7
1) Komite, işbu Protokol çerçevesinde yapılan başvuruları, konuya ilişkin
bilgilerin ilgili taraflara ulaştırılması koşuluyla, ilgili Taraf Devlet
tarafından ve bireyler veya bireylerden oluşan gruplar tarafından veya onlar
adına kendisine sunulan tüm bilgiler ışığında inceleyecektir.
2) Komite işbu Protokol uyarınca yapılan başvuruları incelerken kapalı
oturumlar düzenleyecektir.
3) Başvurunun incelenmesinden sonra, Komite başvuruya ilişkin görüşlerini,
varsa tavsiyeleri ile birlikte, ilgili taraflara iletecektir.
4) Taraf Devlet Komite'nin görüşlerini ve varsa tavsiyelerini gereği gibi
değerlendirecek ve Komite'nin görüş ve tavsiyeleri ışığında yapmış olduğu
işlemlerle ilgili bilgiler dahil olmak üzere, Komite'ye altı ay içinde yazılı
bir cevap sunacaktır.
5) Komite uygun görürse Taraf Devleti, görüş ve varsa tavsiyeleri üzerine
almış olabileceği önlemler hakkında, Sözleşme'nin 18. maddesi uyarınca Taraf
Devletçe hazırlanan müteakip raporlardaki bilgiler de dahil olmak üzere, ilave
bilgi sunmaya davet edebilir.
Madde 8
1) Komite Taraf Devletin Sözleşme'de yer alan hakları ciddi ve sistematik
biçimde ihlal ettiği yönünde güvenilir bir bilgi aldığı takdirde, Taraf
Devleti bu bilgiye ilişkin incelemede işbirliği yapmaya ve bu amaçla bu bilgi
ile ilgili gözlemlerini sunmaya davet edecektir.
2) Komite, ilgili Taraf Devletçe sunulabilecek her türlü gözlemi ve ekinde
bulunan diğer güvenilir bilgileri gözönüne alarak, üyelerinden birini ya da
birden fazlasını araştırma yapmakla ve sonuçları kendisine acilen bildirmekle
görevlendirebilir. Araştırma, gerekli ise ve Taraf Devletin rızası varsa,
Taraf Devletin ülkesine bir ziyareti de içerebilir.
3) Bu tür bir araştırmanın bulgularının incelendikten sonra Komite, bu
bulguları her türlü görüş ve tavsiyeleri ile birlikte ilgili Taraf Devlete
iletecektir.
4) İlgili Taraf Devlet, Komite tarafından iletilen bulguların, yorumların
ve tavsiyelerin alınmasından itibaren altı ay içinde kendi gözlemlerini
Komite'ye sunacaktır.
5) Bu tür bir araştırma gizlilik içinde yürütülecek ve işlemlerin her
aşamasında Taraf Devletin işbirliği aranacaktır.
Madde 9
1) Komite, ilgili Taraf Devleti işbu Protokol'ün 8. maddesi uyarınca
yürütülen araştırma üzerine almış olduğu önlemlerin ayrıntılarını Sözleşme'nin
18. maddesi çerçevesinde hazırladığı rapora eklemeye davet edebilir.
2) Komite gerektiğinde 8. maddenin 4. fıkrasında bahsedilen altı aylık
sürenin bitiminde, ilgili Taraf Devleti böyle bir araştırma üzerine aldığı
önlemler hakkında bilgi vermeye davet edebilir.
Madde 10
1) Her Taraf Devlet işbu Protokol'ün imzalanması veya onaylanması ya da
Protokol'e katılma aşamalarında Komite'nin 8. ve 9. maddelerde düzenlenen
yetkisini tanımadığını beyan edebilir.
2) İşbu maddenin 1. fıkrası uyarınca beyanda bulunmuş olan herhangi bir
Taraf Devlet bu beyanını Genel Sekreter'e bildirimde bulunmak suretiyle her
zaman geri çekebilir.
Madde 11
Bir Taraf Devlet, yetkisi altında bulunan bireylerin işbu Protokol
uyarınca yaptıkları başvurulardan ötürü kötü muameleye veya yıldırmaya maruzkalmamalarını sağlamak için uygun olan tüm önlemleri alacaktır.
Madde 12
Komite, işbu Protokol uyarınca gerçekleştirdiği faaliyetlerin bir özetini
Sözleşme'nin 21. maddesi çerçevesinde hazırlayacağı yıllık rapora
ekleyecektir.
Madde 13
Her Taraf Devlet Sözleşme'nin ve işbu Protokol'ün geniş biçimde
bilinmesini ve tanınmasını sağlamayı ve Komite'nin özellikle o Taraf Devleti
ilgilendiren konularda oluşturduğu görüş ve tavsiyeleri hakkındaki bilgilere
erişimi kolaylaştırmayı taahhüt eder.
Madde 14
Komite, işbu Protokol ile kendisine verilen işlevleri yerine getirirken
izleyeceği usul kurallarını kendisi geliştirecektir.
Madde 15
1) İşbu Protokol Sözleşme'yi imzalamış, onaylamış veya Sözleşme'ye
katılmış bulunan herhangi bir Devletin imzasına açıktır.
2) İşbu Protokol Sözleşme'yi onaylamış veya Sözleşme'ye katılmış bulunan
herhangi bir Devletin onayına tabidir. Onay belgeleri Birleşmiş Milletler
Genel Sekreteri'nce saklanacaktır.
3) İşbu Protokol Sözleşme'yi onaylamış veya Sözleşme'ye katılmış herhangi
bir Devletin katılımına açıktır.
4) Katılım, katılma belgesinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne
verilmesiyle yürürlüğe girecektir.
Madde 16
1) İşbu Protokol onaylama veya katılıma ilişkin onuncu belgenin Birleşmiş
Milletler Genel Sekreterine verildiği tarihten üç ay sonra yürürlüğe
girecektir.
2) Yürürlüğe girmesinden sonra işbu Protokol'ü onaylayan veya katılan her
bir Devlet için, işbu Protokol, sözkonusu Devletin onay veya katılım
belgesinin veriliş tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir.
Madde 17
İşbu Protokol'e çekince konulamayacaktır.
Madde 18
1) Herhangi bir Taraf Devlet işbu Protokol'e değişiklik ve bunu Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri'ne iletebilir. Bunun üzerine Genel Sekreter,
değişiklik önerilerini bu Protokole taraf diğer Devletlere ilerek bu
önerilerin incelenmesini ve oylanması amacıyla bir konferans düzenlenmesini
destekleyip desteklemediklerini bildirmelerini talep eder. Taraf Devletlerden
en az üçte birinin böyle bir konferansı uygun görmeleri halinde, Genel
Sekreter Birleşmiş Milletler himayesinde bir konferans toplayacaktır.
Konferansa katılan ve oylamada hazır bulunan Taraf Devletlerin oy çokluğuyla
kabul edilen herhangi bir değişiklik, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun
onayına sunulacaktır.
2) Değişiklikler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından
onaylandıktan ve işbu Protokol'e Taraf Devletlerin üçte ikisi tarafından kendi
anayasal usullerine uygun olarak kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
3) Protokol'de yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiğinde, onları kabul
eden Taraf Devletleri bağlar, diğer Taraf Devletler işbu Protokolün
değişiklikten önceki hükümleriyle ve daha önce kabul ettikleri değişikliklerle
bağlı kalmaya devam ederler.
Madde 19
1) Herhangi bir Taraf Devlet Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne
yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Protokol'den her zaman çekilebilir.
Çekilme, bildirimin Genel Sekreter tarafından alınmasından altı ay sonra
yürürlüğe girecektir.
2) Çekilme, yürürlüğe girmesinden önce 2. madde çerçevesinde yapılmış
başvurulara ve 8. madde uyarınca başlatılmış herhangi bir araştırmaya işbu
Protokolün hükümlerinin uygulanmasının devamına halel getirmeyecektir.Madde 20
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aşağıdaki hususlarda tüm devletleri
bilgilendirecektir:
a) Protokol uyarınca gerçekleştirilen imzalar, onaylar ve katılmalar,
b) İşbu Protokol'ün ve 18. madde uyarınca yapılan herhangi bir
değişikliğin yürürlüğe girme tarihi,
c) 19. madde uyarınca yapılan herhangi bir çekilme işlemi,
Madde 21
1) İşbu Protokol'ün eşit derece geçerli olan Arapça, Çince, İngilizce,
Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinleri Birleşmiş Milletler arşivlerinde
saklanacaktır.
2) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri işbu Protokol'ün onaylı örneklerini
Sözleşme'nin 25. maddesinde bahsedilen tüm Devletlere iletecektir.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj