Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

ADLİ YARDIM TALEPLERİN İLETİLMESİ AVRUPA SÖZLEŞMESİ.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

ADLİ YARDIM TALEPLERİN İLETİLMESİ AVRUPA SÖZLEŞMESİ.

Mesaj gönderen teoman »

ADLİ YARDIM TALEPLERİNİN İLETİLMESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Resmi Gazete Tarihi: 04/01/1983

Resmi Gazete Sayısı: 17918

Kabul Tarihi ve Yeri: 27/01/1977, Strazburg

Geçerli Dili: İngilizce ve Fransızca

Depositer: Avrupa Konseyi Genel Sekreteri

Türkiye'nin İmza Tarihi: 28 Kasım 1980

Onay Şekli: Onay Kanunu ve Bakanlar Kurulu Kararı

İhtirazi Kaydı: Yok

Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kabul Tarihi: 26/03/1982

Kanun No: 2649

Resmi Gazete Tarihi: 30/03/1982

Resmi Gazete No: 17649

Madde 1 - Strasburg'da 27 Ocak 1977 tarihinde imzalanan "Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2 - Buu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/3/1982

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 8/5178

26/3/1982 tarihli ve 2649 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik "Adli Yardım Taleplerini İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi"nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 26/7/1982 tarihli ve ÇTUK/III-702.492/1348 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 5/8/1982 tarihinde kararlaştırılmıştır.

DİBACE

İşbu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, Avrupa Konseyi'nin amacının, üyeler arasında sıkı bir birliğin sağlanması olduğuna inanarak;

Özel hukuk yargı mercilerine başvurmayı önleyen ekonomik engellerin ortadan kaldırılmasının ve ekonomik yönden durumları elverişli olmayan şahısların, üye devletlerde haklarını daha iyi koruyabilmelerine yardımcı olmanın temenniye değer olduğunu düşünerek;

Adli yardım taleplerinin iletilmesiyle ilgili uygun bir sistemin kurulmasının, bu amaca ulaşmaya katkıda bulunacağına kani olarak;

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır :

Madde 1 - Akit Devletlerden birinin topraklarında mutad olarak oturan, diğer Âkit Devletin topraklarında hukuki, ticari ve idari konularda adli yardım talebinde bulunmak arzusunda olan herkes, mutad olarak oturduğu devletin nezdinde talepte bulunabilir. Bu Devlet, talebi diğer Devlete iletmekle yükümlüdür.

Madde 2 - 1. Her Âkit Taraf, adli yardım taleplerini aşağıda belirtilen yabancı makama doğrudan doğruya göndermekle görevli bir veya birçok gönderici makam tayin edecektir.

2. Aynı şekilde, her Âkit Taraf, diğer bir Akit Taraftan gelen adli yardım taleplerini kabul etmek ve işleme koymakla görevli merkezi bir alıcı makam tayin edecektir.

Federal Devletlerle, birçok hukuk sistemlerinin yürürlükte olduğu Devletler, birden fazla merkezi makam tayin etme serbestisine sahiptirler.

Madde 3 - 1. Gönderici makam, kendi bilgi ve yetkisi ölçüsünde talebin değerlendirilmesi için gerekli olan bütün belgelerin talebe eklenmesinin sağlanması yolunda, talepte bulunana yardım eder. Bu makam aynı şekilde gerektiğinde belgelerin zorunlu olan tercümeleri için de talepte bulunana yardım eder.

Gönderici makam, iyi niyetle yapılmadığını açıkça gördüğü talepleri reddedebilir.

2. Merkezi alıcı makam, dosyayı, talep hakkında karar vermek üzere yetkili makama gönderir. Merkezi alıcı makam, talebin incelenmesiyle ilgili güçlüklerden ve yetkili makam tarafından alınan kararlardan gönderici makamı haberdar eder.

Madde 4 - İşbu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili belgeler, resmi onay ve benzeri her türlü formalitelerden muaftır.

Madde 5 - İşbu Sözleşmeye uygun olarak yapılan hizmetlere karşılık Akit Taraflar hiçbir ücret almayacaklardır.

Madde 6 -

1. Âkit Tarafların ilgili makamları arasında yapılmış özel anlaşmalar ve 13 ve 14 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla:

a) Adli yardım talepleri ve bunlara ekli belgelerle her türlü diğer muhabereler, alıcı makamın resmi dilinde veya resmi dillerinden birisinde yapılacak veya bunlara bu dilde yapılmış bir tercümesi eklenecektir.

b) Her Akit Tarat, adli yardım talepleri ve bunlara ekli belgelerin ve diğer bütün muhaberelerin İngilizce veya Fransızca olması veya bu dillerden birisinde yapılmış tercümelerinin eklenmesi halinde bunları kabul etmek zorundadır.

2. Alıcı makam Devletinden gelen muhabere, bu Devletin resmi dilinde veya dillerinden birisinde veya İngilizce veya Fransızca yapılabilir.

Madde 7 - İşbu Sözleşmenin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla Akit Tarafların merkezi makamları adli yardım konusundaki hukuki durumları hakkında birbirlerini haberdar edeceklerdir.

Madde 8 - İlgili Devlet, 9 uncu ve 11 inci madde hükümlerine uygun olarak Sözleşmeye taraf olduğu sırada, ikinci maddede belirtilen makamları, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne yapacağı bir beyanla bildirecektir.

Bu makamların yetkileri ile ilgili her değişiklik, aynı şekilde Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bir beyanla bildirilecektir.

Madde 9 -

1. İşbu Sözleşme:

a) Tasdik, kabul veya tasvip şartı olmaksızın imza ile :

b) Tasdik, kabul veya tasvip şartı ile imza halinde, tasdik, kabul veya tasvip ile,

Sözleşmeye taraf olabilecek Avrupa Konseyi ülkelerinin imzasına açıktır.

2. Onay, kabul veya tasvip belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecektir.

Madde 10 -

1. İşbu Sözleşme, Avrupa Konseyi üyesi iki Devletin 9 uncu madde hükümlerine uygun olarak Sözleşmeye taraf oldukları tarihten bir ay sonra yürürlüğe girecektir.

2. Onay, kabul veya tasvibe bağlı olmadan sonradan imzalayacak; veya onaylayacak, kabul edecek veya tasvip edecek her üye Devlet için Sözleşme, imza tarihinden veya onay, kabul veya tasvip belgesini tevdi tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girecektir.

Madde 11 -

1. İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Konseye üye olmayan her Devleti bu Sözleşmeye katılmaya davet edebilecektir.

2. Katılma, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne verilecek ve veriliş tarihinden bir ay sonra hüküm ifade edecek olan bir katılma belgesinin tevdii suretiyle gerçekleşecektir.

Madde 12 -

1. Her Âkit Taraf, imza sırasında veya onay, kabul, tasvip veya katılma belgelerinin tevdi edildiği esnada işbu Sözleşmenin uygulanacağı ülke veya ülkeleri belirtebilecektir.

2. Her Akit Taraf onay, kabul, tasvip veya katılma belgelerinin tevdii sırasında veya daha sonra, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne yapacağı bir beyanla, işbu Sözleşmenin uygulama alanını beyanın belirttiği ve uluslararası ilişkilerini deruhte ettiği ve yönettiği diğer ülkelere teşmil edebilir. Beyan, tevdiinden bir ay sonra hüküm ifade eder.

3. Yukarıdaki paragraf uyarınca yapılmış ve bu bildiride belirtilmiş olan ülkelerle ilgili her beyan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne yapılacak bir tebliğle geri alınabilir. Geri alınma, tebliğin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'nce alınmasından altı ay sonra hüküm ifade eder.

Madde 13 -

1. Her Akit Taraf, imza sırasında veya onay, kabul, tasvip veya katılma belgesinin tevdi edildiği sırada, 6 ıncı maddenin 1 inci paragrafının (b) bendi hükümlerinin kısmen veya tamamen uygulanmayacağını beyan edebilir. İşbu Sözleşmeye yapılacak başka diğer hiçbir çekince kabul edilmeyecektir.

2. Her Âkit Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne yapacağı bir beyanla, koyduğu çekinceyi kısmen veya tamamen geri alabilir. Çekincenin hükmü, beyanın alındığı tarihte sona erer.

3. Bir Akit Taraf çekince beyanında bulunmuşsa, diğer bir Âkit Taraf ona karşı aynı çekinceyi uygulayabilir.

Madde 14 -

1. Birden fazla resmi dile sahip olan her Akit Taraf, 6 ıncı maddenin 1 inci paragrafının (a) bendinin uygulanmasından doğan ihtiyaçlar için, yapacağı bir beyanla, talebin ve ekli belgelerin veya tercümelerinin ülkesinin daha önceden belirttiği kısımlarına intikalinin sağlanması bakımından, bunların düzenlenmesi gerektiği dili belirtebilir.

2. Yukarıdaki paragrafta öngörülen beyan, ilgili Âkit Tarafça Sözleşmenin imzası sırasında veya onay, kabul, tasvip veya katılma belgesinin tevdi edildiği sırada Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bildirilecektir. Daha sonra her an aynı usul gereğince beyan geri alınabilir veya değiştirilebilir.

Madde 15 -

1. İlgili her Akit Taraf Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne yapacağı bir tebliğle işbu Sözleşmenin feshini bildirebilecektir.

2. Fesih ihbarı, tebliğin Genel Sekreter tarafından alındığı tarihten 6 ay sonra hüküm ifade edecektir.

Madde 16 - Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi üyesi Devletlerle, işbu Sözleşmeye taraf olan her Devlete aşağıdaki hususları bildirecektir.

a) Onay, kabul veya tasvibe bağlı olmayan imzaları;

b) Onay, kabul veya tasvibe bağlı olan imzalan;

c) Onay, kabul, tasvip veya katılma belgelerinin tevdiini;

d) 8 inci maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak alınmış bütün beyanları;

e) 10 uncu madde hükmü uyarınca işbu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği her tarihi;

f) 12 nci maddenin 2 nci ve 3 üncü paragrafları hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak alınmış bütün beyanları;

g) 13 üncü maddenin 1 inci paragrafı hükmünün uygulanmasıyla ilgili olarak yapılmış her çekinceyi;

h) 13 üncü maddenin 2 nci paragrafının uygulanmasıyla ilgili olarak yapılmış her çekincenin geri alınmasını;

i) 14 üncü maddenin uygulanması ile alınmış her beyanı:

j) 15 inci maddenin uygulanması ile alınmış her tebliğle, fesih ihbarının hüküm ifade ettiği tarihi.

Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında yetkili aşağıda imzaları bulunanlar, işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır.

Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak bir tek nüsha halinde, her iki metin de aynı derecede geçerli bulunmak üzere, Fransızca ve İngilizce olarak 27 Ocak 1977 tarihinde Strasbourg'da düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, imza eden ve katılan Devletlerin her birine bu Sözleşmenin aslına uygun örneklerini iletecektir.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj