Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

ÇOCUKLARA KARŞI NAFAKA MÜKELLEFİYETİ KANUNA DAİR SÖZLEŞME

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

ÇOCUKLARA KARŞI NAFAKA MÜKELLEFİYETİ KANUNA DAİR SÖZLEŞME

Mesaj gönderen teoman »

ÇOCUKLARA KARŞI NAFAKA MÜKELLEFİYETİNE UYGULANACAK KANUNA DAİR SÖZLEŞME

Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme

Resmi Gazete Tarihi: 24/12/1971

Resmi Gazete Sayısı: 14052

Kabul Tarihi ve Yeri: 24.10.1956, Lahey

Geçerli Dili: Fransızca

Depoziter: Hollanda Dışişleri Bakanlığı

Türkiye'nin İmza Tarihi: 10.06.1970

Yürürlük Tarihi: 27.04.1972

Onay Şekli: Onay Kanunu-Bakanlar Kurulu Kararı

İhtirazi Kaydı: Yok

Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kabul Tarihi: 09/09/1971

Kanun No: 1482

Resmi Gazete Tarihi: 17/09/1971

Resmi Gazete Sayısı:13959

Madde 1 - 24 Ekim 1956 tarihinde La Haye'de aktedilen ve l0 Haziran 1970 tarihinde imzalanmış bulunan Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna dair Sözleşmenin onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar kurulu yürütür.

13/9/1971

Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Bakanlar Kurulu Kararı Tarihi: 02/11/1971

Bakanlar Kurulu Kararı Sayısı: 7/3356

Resmi Gazete Tarihi: 24/12/1971

Resmi Gazete Sayısı: 14052

9/9/1971 tarih ve 1482 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmenin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 1/10/1971 tarih ve 750.004-Kons/1-960 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 1 inci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 2/11/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır.

DİBACE

İşbu Sözleşmeyi imza eden devletler:

Çocuklara karşı nafaka mükellefiyetine uygulanacak kanun hakkında müşterek hükümler vazetmek arzusuyla bu mevzuda bir Sözleşme akdine karar vermişler ve aşağıdaki hükümler üzerinde mutabakata varmışlardır.

Madde 1 - Çocuğun kimden ve ne nispetle nafaka talep edeceğini, çocuğun mutat meskeninin bulunduğu yer kanunu tespit eder.

Çocuğun mutat meskeninin değişmesi halinde, bu değişmenin vukuundan itibaren yeni mutat meskeninin bulunduğu yer kanunu tatbik olunacaktır.

Bahis konusu kanun, nafaka davasının kimin tarafından açılabileceği ve dava açma suresi hususlarını da düzenler.

"Çocuk" tabirinden, bu Sözleşme mucibince, nesebi sahih, nesebi gayri sahih veya evlat edinilmiş evli olmayan ve 21 yaşını doldurmamış bütün çocuklar anlaşılır.

Madde 2 - Birinci madde hükümleri dışında, Akid Devletlerden her biri aşağıdaki hallerde kendi kanununun kabili tatbik olunduğunu ilan edebilir.

a) Müracaat bu devletin bir merciine yapılmışsa,

b) Kendisinden nafaka istenen ve çocuk bu Devlet vatandaşı ise,

c) Kendisinden nafaka istenilen şahsın mutat meskeni bu Devlette bulunmakta ise,

Madde 3 - Yukarıdaki hükümlerin aksine olarak, çocuğun mutat meskeninin bulunduğu mahal kanununun, çocuğa nafaka konusunda herhangi bir hak tanınmaması halinde, müracaat edilen makamın uyuşmazlıkla ilgili milli mevzuatının gösterdiği kanun uygulanır.

Madde 4 - Bu Sözleşme ile uygulanacağı beyan edilen kanun, ancak tatbikatının müracaat edilen makamın bağlı bulunduğu devletin kamu düzeni ile açıkça kabili telif olmaması halinde bertaraf edebilir.

Madde 5 - İşbu Sözleşme civar kısımları arasındaki nafaka ile ilgili münasebetlere uygulanmaz.

Bu Sözleşme, sadece nafaka mükellefiyetleri ile ilgili kanun ihtilaflarını halleder, işbu Sözleşmenin tatbikatı sonucu alınmış olan kararlar, nesebe ve alacaklı ile borçlu arasındaki ailevi münasebetlere müteallik olmayacaktır.

Madde 6 - İşbu Sözleşme sadece, birinci maddede zikredilen kanunun, Akid Taraflardan birinin kanunu olması hallerinde uygulanır.

Madde 7 - İşbu Sözleşme La Haye Devletler Hususi Hukuku Konferansının 8 inci oturumunda temsil edilen ülkelerin imzasına açıktır.

Sözleşme tasdik edilecek ve tasdik belgelen Hollanda Dışişleri Bakanlığına tevdi olunacaktır.

Tevdi olunan her tasdik belgesi için bir zabıt tanzim edilecek ve bu zaptın tasdikli bir örneği diplomatik bir yolla sözleşmeyi imzalayan devletlere gönderilecektir.

Madde 8 - İşbu Sözleşme, 7 nci maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen, 4 üncü tasdik belgesinin tevdiini takıp eden 60 ncı gün yürürlüğe girecektir.

Bilahare tasdik edilen her devlet için Sözleşme, tasdik belgesinin tevdi tarihini takip eden 60 ncı gün yürürlüğe girecektir.

Madde 9 - İşbu Sözleşme Akid Devletlerin anavatan topraklarına bihakkın uygulanır.

Bir Akid Devlet, bu sözleşmenin diğer bütün deniz aşırı topraklarından veya milletlerarası kendisi tarafından tedvir edilen diğer mümasil denizaşırı topraklarda da yürürlüğe girmesini arzu ederse, bu husustaki niyetini bir belge ile Hollanda Dışişleri Bakanlığına tebliğ edecektir. Mezkur bakanlık da, her Akid Devlete diplomatik yolla bu tebligatın tasdikli bir örneğini gönderecektir.

Sözleşme 6 ay içinde bu tebliğe itiraz etmemiş olan devletler, Milletlerarası münasebetleri bahis konusu devlet tarafından tedvir olunup kendileri için tebligat yapılmış olan denizaşırı toprak veya toprak için yürürlüğe girecektir.

Madde 10 - Konferansın 8 inci oturumunda temsil edilmemiş olan bu devlet, Hollanda Hükümeti tarafından katılmaya dair bildirinin yapıldığı tarihten 6 aylık bir müddet için Sözleşmeyi tasdik etmiş olan bir veya daha fazla devlet itiraz etmedikçe işbu Sözleşmeye katılabilir. Katılma 7 nci maddenin 2 nci bendinde öngörülen usule tevfikan tahakkuk eder.

Madde 11 - Her Akid Devlet işbu Sözleşmeyi imzalar, tasdik eder veya ona katılırken bunun evlat edinilen çocuklara uygulanmama hakkını mahfuz tutabilir.

Madde 12 - İşbu Sözleşme, Sözleşmenin 8 inci maddesinin 1 inci bendinde belirtilen tarihten itibaren 5 yıl müddetle muteber olacaktır.

Bu müddet, anlaşmayı sonradan tasdik eden veya katılan ülkeler için de aynı tarihten itibaren işleyecektir.

Feshi ihbar edilmedikçe Sözleşme kendiliğinden 5 yılda bir yenilenecektir.

Fesih, müddetinin bitiminden en aşağı altı ay evvel Hollanda Dışişleri Bakanlığına ihbar edilecek ve bakanlık da keyfiyetten diğer bütün Akid Devletlere bilgi verecektir.

Feshi ihbar, denizaşırı topraklara veya 9 uncu maddenin 2 nci bendi uyarınca yapılan tebliğde belirtilen bazı denizaşırı topraklara inhisar edebilir.

Feshi ihbar, ancak onu tebliğ eden devlete karşı hüküm ifade edecektir. Sözleşme diğer Akid Devletler için yürürlükte kalacaktır.

Bunu teyiden aşağıda imzaları mevcut olup bu hususta kendilerine mahsus salahiyet verilmiş kimseler işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır.

La Haye'de, 24 Ekim 1956'da Hollanda Hükümeti arşivine tevdi edilmek üzere tek nüsha olarak tanzim edilmiş olup, tasdikli bir örneği diplomatik yolla La Haye Devletler Hususi Hukuk Konferansının 8 inci oturumunda temsil edilmiş olan devletlerin her birine olduğu gibi sonradan katılan devletlere de gönderilecektir.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj